forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

TARAF MEDYA GRUBU OLUYOR!

Aktif .

ET?KETLER:Ba?ar Arslan

basar-asrlanTaraf, bu kez de Orhan Miro?lu’nun öne sürdü?ü iddialar nedeniyle gündemde. t24.com.tr'ye konu?an Taraf'?n patronu Ba?ar Arslan ekonomi gazetesi ve televizyon kanal? projesinin oldu?unu aç?klad?..... 

2008’den itibaren yaz?lar? “Yüzle?me” adl? kö?ede yay?mlanan Miro?lu, “Taraf’?n birtak?m haberler ve man?etlerle PKK’n?n psikolojik harbine katk?da bulundu?unu” ve “Vur kendini da?lara” ba?l?kl? son yaz?s?n?n gazete taraf?ndan sansürlendi?ini ileri sürdü. Miro?lu, konuya dair Yeni Akit’e ba?l? Habervaktim sitesine yapt??? aç?klamada Taraf için “PKK’n?n operasyon gazetesi” dedi. Ertesi gün Yeni Akit gazetesi, Miro?lu’nun bir bölümünü söylemedi?ini iddia etti?i sözlere gönderme yaparak, Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Sanem Altan’?n foto?raflar? e?li?inde sürman?etinde “Altan ailesi PKK’ya hizmet ediyor” ba?l???n? kulland?.  Miro?lu’nun k?saltmay? kabul etmemesi üzerine yakla??k 6 bin vuru?luk son yaz?s?n? gazetenin internet sitesinde yay?mlayan ve sansür iddialar?n? reddeden Taraf, Yeni Akit ve Orhan Miro?lu hakk?nda suç duyurusunda bulundu.

Yay?n hayat?na 15 Kas?m 2007’de ba?layan Taraf, yak?nda be?inci ya??n? dolduracak. ?lk dönemde 4 bin civar?nda bir sat??la yay?na ba?layan Taraf’?n tiraj? 50 binin üzerine oturmu? durumda.

?lk dönemde askeri ve bürokratik vesayete kar?? ald??? tutumla; ba?ta Ergenekon davalar?na dayanak olanlar bulunmak üzere yay?mlad??? özel haberlerle ve son dönemde hükümete kar?? tavr?yla tart???lan Taraf, k?sa zamanda Türkiye’nin en çok konu?ulan gazetesi oldu. Ancak Taraf, sadece yay?mlad??? haberlerle de?il, üslubu nedeniyle de tart???ld?.

Yay?n hayat?n?n ba??nda Fethullah Gülen cemaati ve AKP destekçili?i iddialar?na muhatap olan gazete, Wikileaks belgelerinin yay?n?nda cemaate ili?kin bölümleri kamuoyundan esirgemedi. Bugün ise Taraf, hükümeti en çok rahats?z eden yay?nlar?n ba??nda geliyor.

Be? y?l gibi k?sa bir sürede Türkiye’nin en çok tart???lan ve en etkili yay?nlar?ndan biri olan Taraf’?n hikâyesini, kamuoyunun önüne çok az ç?kan gazetenin patronu ve Alk?m Yay?nlar?’n?n sahibi Ba?ar Arslan t24.com.tr'ye anlatt?... 

“Gazete patronu olmak çocukluk hayalimdi” diyen Ba?ar Arslan, Miro?lu’nun aç?klamalar? ertesinde yap?lan tart??malar? “psikolojik sava?” olarak nitelendiriyor ve ekliyor:

“Medyan?n bu kadar kötü olabilece?ini bilmiyordum.”

Taraf’a dair hayal k?r?kl?klar? olup olmad???n? sordu?umuz Arslan’?n yan?t? net: “Dü?ündü?üm gazeteyi yapt???m?za inan?yorum.”

Arslan’?n, Taraf’?n Ba?bakan’a hitaben at?lan ve ele?tirilere de neden olan “Bu sefer dokand? koçum” benzeri ba?l?klara dair yorumu da ?öyle:

“?çi?leri Bakan?, Uludere’de ölenler için ‘dolap beygiri’ dedi?inde çok da al?nmayan bir iktidar?n her laftan al?nma lüksü de yoktur.”

Arslan, medya patronlar?n? be?enmeyen bir gazete patronu.

Ba?bakan Tayyip Erdo?an’?n geçen sene Ba?bakanl?k Konutu’nda medya patronlar? ve gazeteciler ile bulu?mas? Arslan’?n “hayat?n?n en s?k?c? toplant?s?” olmu?. Arslan, gazetecilerin Ba?bakanl?k Konutu’ndaki konu?malar?n? da tek kelimeyle özetliyor;  “Korkunç!”

Arslan, gazete patronlu?undan medya patronlu?una geçmekte kararl?. Yeni bir ekonomi gazetesi ç?karacaklar?n?, ard?ndan da “haber kanal?” olarak planlad??? yeni bir  televizyon projesi oldu?unu aç?kl?yor.

t24.com.tr'de yay?nlanan söyle?inin bir bölümü... 

‘Ekonomi gazetesi ç?karaca??z, haber kanal? projemiz var’

- Kötü zamanlarda bile yaz? i?lerine "Daha neler yapabilece?imizi göreceksiniz" dedi?iniz yaz?ld?. Gazete patronlu?undan medya patronlu?una geçmek hayalleriniz aras?nda m??

Evet, ?imdi yeni bir ekonomi gazetesi ç?karaca??z. Arkas?ndan da haber kanal? projemiz var. Devam etmek ve büyümek istiyoruz.

- Bahsetti?iniz ekonomi gazetesi, Taraf'la paralel bir çizgide mi olacak?

Ayr? bir gazete olacak. Ekonominin de çok önemli oldu?unu dü?ünüyorum ve Türkiye'de bu konuda bir bo?luk oldu?una inan?yorum. Yine, olmas? gerekti?i gibi cesur bir gazetecilik yapaca??z.

- ?kinci bir Ahmet Altan olmad???na göre, bu sefer yaz? i?lerini kime emanet edeceksiniz?

Mehmet Altan'a (gülüyor). Hayat, ekonomi üzerinden yürüyor ve böyle bir gazetenin yay?mlanmas?n? önemsiyorum. Mehmet Altan da biliyorsunuz ekonomi profesörü, kendisi de bu konuda bize yard?m edip yol gösterecek.

- Genel yay?n yönetmeni kim olacak?

Henüz konu?ma a?amas?nday?z.

- Ekonomi gazetesinde Taraf kadar sert olursan?z, ilan bulmakta sorun ya?amayacak m?s?n?z?

Do?rular? yazmak neden sertlik oluyor anlam?yorum.

- Ekonomi gazetenizde benzer bir dil istiyor musunuz?

Buna yaz? i?leri karar verecek. Haber do?ru yap?ld?ktan sonra benim için herhangi bir sorun olmaz.

- Haber kanal? için belirledi?iniz bir gün var m??

Bununla ilgili bir ?irketimiz var. Fiziki ?artlar? haz?rlad?ktan sonra 2012 sonu, 2013 ba?? gibi yay?na geçmeyi planl?yoruz.

- ?smine karar verdiniz mi?

Taraf olabilir de, olmayabilir de. Henüz karar?n? vermedik. ?unu dü?ünüyorum; gazeteyi “cemaatçi,” PKK’l?”, Sorosçu” vs. diyerek psikolojik stratejilerle farkl? bir yerde konumland?rmak istediler. Taraf'?n gerçek okuyucusu bunun böyle olmad???n? biliyor ama bu söylentiler, Taraf'? almayana Taraf hakk?nda yanl?? bilgiler veriyor. Bunu duyan ki?i de sabah gidip bu gazeteyi almaz. Ama televizyonda öyle bir durum yok. Zapping yaparken bunlar acaba ne diyor diye bak?lacak. Televizyon bizim oldu?umuz gibi görünmemizi sa?layacak ve bu da gazetenin tiraj?n? artt?racak.

- Genel yay?n yönetmeni kim olacak?

Henüz biri yok. Bunlar kademe kademe gidecek. Ahmet Bey ile belirleriz, zannediyorum.

- Medyan?n gücünü kullanmadan medya patronu olmaktan bahsediyorsunuz. Peki, sizin ç?kar?n?z ne olacak?

Demokrat bir ülke olmas? için çal???yoruz. Avrupa düzeyinde refah bir ülke olmas?n? istiyoruz. Her ?eyin bir kar??l???n?n olmas?ndan dolay? insanlar "bunlar bunu neden yap?yorlar" diyorlar ve patronun, genel yay?n yönetmeninin veya ili?kili birinin bir ç?kar? oldu?unu dü?ünüyorlar. Ba?ka türlüsünün olabilece?i dü?ünülemiyor. Biz düzgün bir i? yapmak istiyoruz ve onun da para kazand?raca??n? dü?ünüyoruz. Hem düzgün, hem sevdi?imiz, hem de para kazanabilece?imiz bir i?ten daha iyisi olabilir mi?

Tamam? için: http://t24.com.tr/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri