forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

Taraf gazetesinin yeni genel yay?n yönetmeni Oral Çal??lar, Zaman gazetesinden Nuriye Akman’a verdi?i röportajda paras?zl?ktan yak?nd? ve kendisine bir y?ll?k bir süre tan?yor.

Çal??lar?n Zaman'a verdi?i söyle?i...

MARKAR ‘YÜKÜ KALDIRAMAM’ DEY?NCE, BEN GELD?M

Ba?ar Aslan’?n Ahmet Altan’dan sonra genel yay?n yönetmenli?i için teklif götürdü?ü ilk insan sen misin?

Bilmiyorum. Gazetenin içinden çözmek istemi?ler asl?nda. Markar’a devam et sen diye teklif etmi?ler. Markar “Bu kadar a??r bir yükü ben kald?ramam. Bir tecrübem yok” diyerek reddetmi?.

PARASIZ GAZETEC?L?K YAPMAK ZOR

Markar’?n almak istemedi?i yükü sen neden ald?n?

Epey bir tereddüt geçirdim asl?nda. Çünkü gazete uzun süre maa?lar? do?ru dürüst ödeyemeyen ve sürekli piyasaya borçlanan bir yap?ya sahip. Ben böyle ?eyleri geçmi?te çok ya?ad?m, paras?z gazetecilik yapman?n ne kadar zor oldu?unu bilirim. Fakat sonunda beni ?u formül var, bu formül var diyerek ikna etti beni Ba?ar. Bu meseleleri a?abilece?ini söyledi.

HALKA ARZDAN PARA GELM??, AMA SIKINTI DEVAM ED?YOR

Hangi süreçte?

Geçen ayda halka arz yapm??lar. Epeyce bir nakit para girmi?. Borçlar? ödemi?ler. ?imdi yeniden halka arz haz?rl??? yapt???n? söyledi. Çünkü oldukça iyi nakit para geliyor. Borsadaki durumlar? da iyi biliyor. Dört liraya girmi?ler ba?lang?çta. ?imdi sekiz lira civar?nda hisseleri.

KEND?ME 1 YILLIK SÜRE TANIDIM

Peki maa?lar ödenebiliyor mu?

S?k?nt?lar ortadan kalkm?? de?il. ?ki ayl?k maa?lar? içerideydi arkada?lar?n. Geçen hafta bir tanesini ödedi. Ba?ar’a dedim ki maa?lar? ödenemeyen, sürekli mali kriz ya?ayan bir gazeteye bu saatten sonra çok da fazla aman aman gibi bir sar?lma niyetim yok. Kendime bir y?ll?k süre tan?d?m. Bu sürenin sonunda bakar?m duruma. Zaten ya??m da kemale eriyor art?k. Belli bir ya?tan sonra sürekli gazete yöneticili?i yapmay? da do?ru görmüyorum.

BA?AR’IN DOSTU DE??L?M

Sen bir dostunu, Ba?ar Bey’i s?k?nt?dan kurtarmak için mi çok da fazla istemeden evet dedin?

Yoo, ben Ba?ar Bey’in dostu de?ilim. Tan?m?yordum bile. Ama arac? arkada?lar?m var. Alper Görmü?, Mehmet Bekir gibi. Taraf’?n ya?amas? için katk?lar? olan insanlar bunlar.

Hangi özelliklerinle istendi?ini dü?ünüyorsun?

Bana dedikleri ?u: “Senin bu dönem Taraf gazetesinin daha yumu?ak, muhalefeti bugünün uzla?ma ortam?na uygun yapabilecek bir kimli?in, ki?ili?in, siyasi tavr?n var. Bu tav?r, Taraf’?n bugünkü ihtiyaçlar?yla örtü?üyor.” Ba?ar Aslan’la sonradan konu?tuk.

?Y? PATRON PARALI OLANDIR

Sence nas?l bir gazete patronu? Çünkü kaç çe?it patronla çal??t?n.

Her çe?idiyle çal??t?m. Bir buçuk ayd?r bu gazeteyi ç?kar?yorum. Bir gün bile gelip ya ?u ba?l??? niye böyle att?n?z, ?u gazetede bu haberi niye ç?kard?n?z diye müdahalede bulunmad?. Daha önce de bulunmuyormu? zaten.

Bu iyi bir patron demek için yeterli mi?

Yeterli olmas? için düzgün ödemelerde bulunmas? laz?m. Maa?lar? düzgün ödemeyen patron iyi bir patron olmaz.

SARIGÜL ORTAK OLAB?L?R

Mustafa Sar?gül mevzuu nedir? Gazeteyi almak istiyormu?…

Valla sordum bunu patrona. Yok böyle bir ?ey dedi. Kald? ki almak istiyorsa ben niye itiraz edeyim? E?er kanl? katil de?ilse, karanl?k bir geçmi?i yoksa, paras? varsa, her Türkiye Cumhuriyeti yurtta??n?n bu gazeteye ortak olmak hakk? var. Bu Mustafa Sar?gül de olabilir, ba?ka birisi de. Gelsinler ortak olsunlar zaten. Bu gazetenin bir taraf?ndan tutsunlar. Buradaki çal??anlara daha iyi imkânlar sa?las?nlar.

Sar?gül ile konu?tun mu?

Niye konu?ay?m? Sar?gül arad? kutlad? beni de. Sen buraya ortak olmak istiyor muydun diye sormad?m. Ortak olmak isterse de itiraz?m yok.

Röportaj?n tamam? için t?klay?n.. 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri