forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

omer-dincer

28 ?ubat döneminde sürece en büyük deste?i veren gruplardan Sabah ve ATV’nin o zamanki genel koordinatörü olan Ömer Dinçer: Soru?turmada postmodern darbenin sivil ve medya aya?? olmazsa çok eksik kal?r.

Aksiyon Dergisi'nin bu haftaki say?s?nda ?dris Gürsoy imzas?yla yay?nlanan söyle?inin ayr?nt?lar?... 

‘Ellerimiz kirli. Mal varl?klar?m?zdan ba?layarak 28 ?ubat’ta yap?lan yay?nlar incelensin, çok ?eyler ç?kar.” Bu sözler, Sabah-ATV grubunun 28 ?ubat sürecinde iki numaras? Ömer Dinçer’e ait.

28 ?ubat soru?turmas?nda önce Bat? Çal??ma Grubu’nda (BÇG) görev yapan emekli veya muvazzaf subaylar, sonra da kuvvet komutanlar? gözalt?na al?nd?. Dönemin Genelkurmay Ba?kan? ?smail Hakk? Karaday? sorguland?, tutuksuz yarg?lan?yor. Herkesin merak etti?i soru ?u: ‘Postmodern darbe’ olarak nitelenen 28 ?ubat, sivilleri de kapsayacak m?? Bir k?s?m gazeteciler, endi?elerini ‘cad? av? olmas?n’ diye dile getirirken, süreçte Do?an Grubu ile birlikte yer alan ATV-Sabah Grubu’nun o dönemdeki genel koordinatörü Ömer Dinçer, soru?turman?n askerlerle s?n?rl? tutulmas?n? yeterli görmüyor: “28 ?ubat’?n sivil ve medya aya?? olmazsa çok eksik kal?r.”

28 ?ubat 1997’de Refah-Yol hükümetinin dü?ürülmesinden sonra bankalar?n içi bo?alt?lm?? ve Cumhuriyet döneminin en büyük soygunlar?ndan biri gerçekle?tirilmi?ti. Ergenekon soru?turmalar?, Balyoz, internet and?c?, 12 Eylül derken 28 ?ubat da dava konusu oldu. Soru?turmada topluma yönelik psikolojik harekat ve fi?lemeler konusunda savc?lar?n elinde önemli deliller bulunuyor. Ayr?ca tan?klar da bilgiler veriyor. Sürecin sivil aktörlerinin hâlâ siyasi, ekonomik ve toplumsal hayatta etkin olmalar?, soru?turman?n önemini bir kat daha art?r?yor.

Ömer Dinçer, 28 ?ubat süreci içindeydi. ATV-Sabah’?n el de?i?tirmesinden sonra ?zmir’e yerle?ti, Yenigün ad?nda bir gazete ç?kar?yor. Alsancak’taki gazete merkezinde, 28 ?ubat ile ilgili sorular?m?z? cevapland?rd?.

-28 ?ubat sürecinde, en etkili medya grubunda yetkili bir pozisyondayd?n?z. 28 ?ubat’ta neden silahlar yerine medya kullan?ld??

Tank, tüfek olmas?na gerek yoktu, asker çok güçlüydü. Gazetelere kar?? büyük bir bask? uyguluyordu. Hükümetler de asker yanl?s? görünüyordu.

-Nas?l bir bask? uygulan?yordu?

Bir gazetecisiniz, kö?e yazar?s?n?z, baz? ?eyleri yaz?nca bedel ödetiliyordu. En az?ndan çal??t???n?z kurumdan size bir bask? geliyordu. Asker için bir man?et att?n?z, iyi dü?ünmeniz gerekiyordu, i?inizden olabiliyordunuz. Veya grubunuz yapt?r?mlarla kar?? kar??ya kalabiliyordu. Bask? rejimi vard?. Hür davranam?yordunuz. B?rak?n askeri yarg?lamay?, ele?tiriyi bile yazamayacak durumdayd? bas?n.

-Sabah Grubu, Hürriyet Grubu ile birlikte and?çlar? yay?mlad?. Operasyonun hedefi neden siz oldunuz?

Sabah’?n ba??na ne geldi ise birkaç askerle tak??mas?ndan geldi. Dinç Bilgin, Zafer Mutlu ve ekibine çok inand?. Man?etler, haberler o ekibin elinden ç?k?yordu. Birkaç haberden sonra Mesut Y?lmaz askerden bask? yedi, bedelini de Sabah ödedi. TMSF geldi, gazetenin içine girdi, 6 bin 800 çal??an? olan grup gazeteyi basamaz hâle geldi. Mesut Y?lmaz, Dinç Bey’in ipini çekti. Ancak Zafer Mutlu, yönetim kurulu üyesiydi, yarg?lanmad?. 28 ?ubat’tan sonra kurulan hükümetten destek geldi. Abim Mustafa Dinçer yönetim kurulu üyesiydi, yarg?land?. Dinç Bey içeri girdi. Kurtlar sarm??t?. Sabah’taki bütün hisselerimiz gitti, be? kuru?suz kald?k. Koca dev, benzin alamayacak duruma dü?ürüldü.

-ATV-Sabah Grubu’ndaki ekipte kimler vard??

Ali K?rca, Ay?enur Arslan… ?sim yapm??, zirveye ç?km?? insanlard? bunlar. Çok güçlüydüler ama bas?n içinde de bir alev topu vard?. Ülkeye zarar verdik.

-Nas?l?

Bu ülkedeki olumsuz olaylarda yüzde 50 vebal medyadad?r. Gerçek bu. 1960’tan bugüne kadar yalan yazd?k, yanl?? yapt?k, insanlar? karalad?k, lekeledik. Bunlar? kabul etmeliyiz. Kendi özele?tirimizi yapmam?z laz?m.

-Siz özele?tiri yap?yorsunuz ama baz?lar? hâlâ yapm?yor.

Yapam?yorlar. Çünkü çok yanl??lar? var.

-Ne tür yanl??lar?

Türkiye Cumhuriyeti’nin en veballi kurumu bas?nd?r. Hep kaypak kuypak davrand?k, geri planda her ?eyi yapt?k ama ön plana ç?kmad?k. 28 ?ubat’ta bir felaket tablosu vard?. 7 sülalemde 75 asker vard?r ama do?rular bir.

-ATV-Sabah’ta neler ya?and??

Bir insan geliyor, ATV’de 250 bin dolar maa? al?yor. 3,5 trilyona villa al?yor. Çok anlat?lacak ?ey var ama…

-Baz? gazeteciler ve Ertu?rul Özkök 28 ?ubat’? hâlâ savunuyor.

Neden savunduklar?n? aç?klas?nlar. Ertu?rul Özkök’ü büyük bir ele?tiri ya?muruna tutmak gerekiyor. Vatan millet elden gidiyor, takkeciler tükkeciler diye kand?rd?k insanlar?. Oysa herkes istedi?i gibi ya??yor. Hangi meyhane kapanm??? Kimin ya?am?na nas?l müdahale edilmi?? Hâl⠓Alkol yasakland?” diye man?etler at?l?yor. Nerede yasakland?? Adam parklarda içiyor, ailene laf at?yor, buna tedbir gerekmiyor mu? Toplumlar yasalar?n öngördü?ü gibi ya?ar. Her darbe öncesi bu tür yay?nlar yap?ld?. 27 May?s, 12 Eylül, 28 ?ubat ülkeye büyük zararlar verdi. 50 y?l geriye gitti Türkiye. Sebep bizdik, bizdik sebep. Ne senaryolar ürettik, ne man?etler att?k, gerçe?i ara?t?rmadan, ‘Türkiye elden gediyor’ diye. Bunlar tezgâhlanm?? planlard?.

-O gün bu man?etler inanarak m? at?l?yordu?

Nas?l pembe diziler var ülkede? Dizinin senaryosunu yazanlar belliydi: BÇG. ??te ortada her ?ey. O yaz?yor, senaryo oynan?yor. Cumhuriyet gazetesi bombaland?. Ya kime hikâye okuyorsunuz? Ne bombas?? Yapmay?n! Her türlü karalamay? yapan bir toplum olduk, ac? ama gerçek.

-Cumhuriyet tehlikede de?il miydi?

Biz Amerika standartlar?nda bir ülke olabilir, dünya liderli?ine oynayabilirdik. ?ç çeki?me, iç sava?, karde?i karde?e vurdurma, her türlü oyunu oynad?k. 75 sene Atatürk’ten nemaland?k. Arkas?na bir Atatürk posteri alan, koca bir Türk bayra?? asan imtiyazl? sayd? kendini. Bu Atatürk sevgisinden falan de?il ha! Atatürk’ü kullanarak vur Allah vur, soy Allah soy! Böyle bir toplum olduk. Bunun içine bas?n da girdi. ‘Hay?r, böyle olmad?’ diyenler kendini kand?r?r. ?htilaller, soygunlar, kasalar?n bo?alt?lmas?, Merkez Bankas?’n?n bo?alt?lmas?, çok ac? olaylar bunlar. Ayr?ca tüm sektörlerde ve gençlerde bozulma oldu, bunda bas?n?n da büyük sorumlulu?u var; beyin y?k?yorsun, tiyatrolar oynuyorsun, menfaat için insanlar? birbirine k?rd?r?yorsun. Bas?n insanlara hiçbir ?ey vermedi?i gibi insanlardan çok ?ey ald?. O günkü ?ak?akç?lar o düzeydeki ya?amlar?na devam edebilmek için düzenleri bozulmas?n diye toplumu infiale getirdiler. Do?rular? anlatmak gerekir, bana çok k?zacaklard?r ama bu böyle. A??r bir faturan?n bedeli ödeniyor ?imdi. Medyaya dü?en, her ?eyi oldu?u gibi görmek ve yans?tmakt?r.

-28 ?ubat soru?turmas?nda s?ra medyaya gelir mi?

Gerekirse s?çras?n. Bana anlats?nlar, döviz bir günde üç misline nas?l ula?t?? ?ç sava? ya?amad?k. ?zah etsinler bunu! BÇG ile s?n?rl? kal?rsa bu soru?turma çok eksik olur. Herkesten hesap sorulsun. 75 milyonun hakk? için Ömer Dinçer’den de sorulsun. Kendi menfaatleri için, kendi ya?am tarzlar? için bir grup olu?turmu?lar, ‘Bizden sonras? yok olsun’ diyorlar! Bunu yenmemiz gerekiyor.

-Gazetecilere ne sorulmal??

O dönemde darbeye çanak tutanlar?n yüzde 90’? BÇG gibi yap?larla el ele insanlard?. Onlar?n savunmalar? haz?r: ‘Bas?n?z, görü?lerimizi yazd?k.’ Ama ara?t?r?l?r, gerekli belge ve bilgi bulunursa bu Ömer Dinçer de olsa yarg?lans?n. Mal beyanlar?na ula??labilirse inanamazs?n?z, pek çok ?ey ortaya ç?kar, akl?n?z?n alamayaca?? kadar ?ey ç?kar, tepedeki bir gazetecinin 50-100 milyon dolar? ç?kar, yat? kat?, her ?eyi ç?kar.

-28 ?ubat soru?turmas? neden önemli?

Türkiye askerî rejimlerle bir daha muhatap olmamal?. 27 May?s’lar, 28 ?ubat’lar ya?anmamal?. Askerleri seviyoruz ama onlar da devletin memurlar?. Dünyada nas?lsa öyle olmal?. Siz hükümeti yöneteceksiniz, ülkeyi yöneteceksiniz ama asker bir ad?m sizden önde olacak, böyle bir ?ey kabul edilemez.

http://www.aksiyon.com.tr/aksiyon/ 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri