forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

dinc-bilgin28 ?ubat döneminde Sabah gazetesinin patronu olan Dinç Bilgin, "O dönemde sivil ve askeri vesayet medyadan çok fazla destek al?yordu. Bu sadece 28 ?ubat'ta olmad?. Bütün cumhuriyet tarihinde böyle oldu." dedi. 

Sabah Grubu'nun eski patronu Dinç Bilgin'den çarp?c? aç?klamalar: “Solcu ekiple, liberal-demokrat gazete ç?karmay? denedim. Epeycesi, molotof atan çocuklar var ya, o tipte insanlard?” dedi.

Türkiye Gazetesi'nden Fatih Vural'a konu?an Bilgin,  28 ?ubat süreciyle ilgili önemli bilgiler akdard?. 

??te Dinç Bilgin'in Türkiye Gazetesi'nde yay?nlanan söyle?isinden baz? bölümler...

28 ?ubat'?n askerî aya??na dair iddianameyi savc?lar tamamlad?. Sizce sivil aya??na da s?ra gelecek mi?

Pek ihtimal vermiyorum. Zaman çok de?i?iyor. Türkiye de?i?iyor. Çok ?eyin modas? geçiyor.
E?er gerçekle?irse, kendinize dair bir çekinceniz var m?? Sizin bir troyka teoriniz var: asker-yarg?-medya…
Askeri ve sivil vesayet, medyadan çok rahat destek al?yordu. Sadece 28 ?ubat de?il. 27 May?s'? dü?ünün. Bütün Cumhuriyet tarihinde bu böyle oldu.

Refah Partisi iktidar olmas?n diye Sabanc? Center'da toplant? yapt?k 

Refah Partisi'nin iktidara gelmesi rahats?z etti mi sizi?
Tabii. Sadece bizi de?il, askeri de. ?ktidar olmas?ndan da ho?lanmad?m. O dönemde Mesut Y?lmaz ile Tansu Çiller'i bir araya getirme gayreti vard?. Özdemir Sabanc? rahmetli olmadan bir hafta önce, onun odas?nda toplant? yapt?lar. Orada ben de vard?m. Mesut'un karde?i Turgut ça??r?ld?. “Refah Partili bir koalisyona ho? bakm?yoruz. Tansu'yla siz koalisyon yap?n” denildi, i?adamlar?na has diplomatik bir tonda. Bir hafta sonra da Özdemir öldürüldü.

Refah Partisi'yle koalisyon yap?nca, Çiller'e verdi?iniz deste?i çektiniz mi?
Evet. Korkunç bir bas?n rekabeti vard?: “Bizim tenceremiz-onlar?n tenceresi.” ?? tiraj rekabetine döndü. Sonunda da siyasi rekabete döndü: “Onlar?n ba?bakan aday?-bizim ba?bakan aday?m?z.”


 


Gazetecili?in d???na ne zaman ta?t?n?z?
Etibank'la. Ekonomik ko?ullar zorla?maya ba?lad?. Sabah, ATV, 40'a yak?n dergi, büyük bir güç o zaman. Ama bankas? da olmayan tek grup! O zamana kadar “Gazete sahiplerinin gazetecilikten ba?ka i?i olmamal?.” diyordum.

Ama bunu söylerken Bab?ali'den ?kitelli'deki plazalara ta??n?yorsunuz, gazetecili?in formasyonunu de?i?tiriyorsunuz.
Do?ru. Eski sol kökenli gazeteciler iyi para kazanmaya ba?lay?nca, dünya görü?leri de?i?iyor. S?n?flar?na ihanet ettiler! Ama ?kitelli'den ba?ka çare de yoktu. En ekonomik ?ekli, ?ehir d???nda arsa bulmakt?. Dünyada da ayn? trend vard?. Etibank, hayat?m?n en kötü karar?. O sayede, para kaynaklar?na daha ucuza ula?aca??m dü?üncesi belirdi. Cavit Ça?lar telefon etti. O alm??t? ihaleyi. Ortak oldum. Sonra halt ettik!

Röportaj?n tamam?n? okumak için t?klay?n...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri