forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

28 ?ubat'ta herkesin bir pa?as? vard?... Bizimki Vural Beyaz?t't?...

Aktif .

dinc-bilginnDinç Bilgin: Ordu kar?? olmasa belki biz de Refah'a kar?? olmayabilirdik. Ayd?n Do?an'?n pa?as? var. Dinç Bilgin'in pa?as? var. Cavit Ça?lar'?n pa?as? var. Bizim pa?am?z Vural Beyaz?t't?. ??imizi kolayla?t?rd? m?? Hiçbir i? yapmad?!”

Sabah Gazetesinin ve ATV'nin eski patronu Dinç Bilgin'in Türkiye Gazetesi'ne verdi?i röportaj?n ikinci bölümü de yay?nland?. 

28 ?ubat sürecinde her medya patronunun bir pa?as? oldu?unu ifade eden Bilgin, o dönem Recep Tayyip Erdo?an'? görmezden geldiklerini itiraf ederken “?u an partisinin ve Türkiye'nin 4-5 sene ilerisinde” de?erlendirmesinde bulundu. 

??te Bilgin'in röportaj?ndan önemli bölümler...

En büyük hatan?z Zafer Mutlu muydu?
Zafer, çal??t???m insanlar içinde en ak?ll?lardan. Onu daha iyi yönlendirebilirdim. Onun için kendimi kusurlu görüyorum. 73 ya??mda, ikinci sorumlular? suçlamay? kendime yak??t?ramam.

Refah Partisi'nin kar??s?nda dururken, toplumun seçiminin kar??s?nda durdu?unuzu dü?ünmediniz mi?
Öyle de?il. O zaman muhalif bas?n olmaz.

Ana ak?m medyan?n göbe?inde kalarak m??
Olsun. Bir de Refah Partisi, o dönemde ana ak?m?n d???nda bir parti görülüyordu.

Ordu, Refah Partisi'nin kar??s?nda olmasayd?, siz de olur muydunuz?
Onu bilmiyorum. Emin de?ilim. Korkularla büyütülen bir bas?n, bir adam… ?? o kadar kolay de?ildi. ??in ba??nda gazeteydik!

Ne zaman gazete olmaktan ç?kt?n?z?
Bankac?l?k i?i yapmaya ba?lad???m?zda, gazetecilik imkân?m?z kalmam??t?, 1998'de.

Apoliti?im diyorsunuz; ama bir askeri, Vural Beyaz?t'? Etibank'?n yönetim kuruluna al?yorsunuz. Tutars?zl?k de?il mi bu?
Çok do?ru. Tutars?zl?k tabii. Ondan sonra zaten tutarl? hiçbir ?ey yok!

Bir askerin yönetim kuruluna girmesini kim istedi?
Rahmetli Ercan Ar?kl? ve onun ahbab? olan Ceyda Erem vas?tas?yla geldi. Ben de orada tan?d?m adam?.

28 ?ubat'ta yönetim kurullar?na asker almak zorunluluk haline mi gelmi?ti?
A?a??l?kça bir davran??t?. Savunulacak hiçbir yan? yok.

Ekonomiden anl?yorlar m?yd??
Hay?r, hay?r.

Ne yaparlard? yönetim kurullar?nda?
Öyle dururlard?.

?yi para verir miydiniz?
Bizim üyemiz para merakl?s? de?ildi.

PA?AYI H?Ç KULLANMADIK

28 ?ubat'?n bir finans darbesi oldu?unu dü?ünür müsünüz?
Bir garip ortam. Ayd?n Do?an'?n pa?as? var. Dinç Bilgin'in pa?as? var. Cavit Ça?lar'?n pa?as? var.

Sizin pa?alar?n?z kimdi?
Yönetim kuruluna ald???m?z Vural Beyaz?t.

??lerinizi kolayla?t?rd? m??
Yoo, hiçbir i? yapmad?. Hiçbir i?te de kullanmad?k adamca??z?.

28 ?ubat, sadece ordunun yapt??? bir müdahale miydi? D??ar?dan bir müdahale var m?yd??
Yaln?z ordunun müdahalesi yoktu. D??ar?da da Refahyol iktidar?na ters bak?l?yordu. Beni o tarihlerde ilk ve son kez Bilderberg Toplant?s?'na götürdüler, Atlanta'ya. Clinton, ABD Ba?kan?. Oradaki konu?malar?n ana eksenindeki konulardan biri de Türkiye'ydi. Son derece ters bak?yorlard?. Erbakan'?n bat? ittifaklar? d???nda alternatif güç aray??lar?na çok ters bak?yorlard?. 

Etibank'? hortumlad?n?z m??
Hay?r. Hortumlamad???m da ç?kt? ortaya. Sonuçta alacakl? ç?kt?m.

Hapiste ne kadar kald?n?z?
11 ay.

Nas?l bir sorgulama ya?ad?n?z içinizde?
Bunun ilk 3-4 ay?n? tek ba??ma geçirdim. A?ca'n?n hücresinde. Onu oradan ald?lar, yerini bana b?rakt?lar. Orada kitap okudum. Ya?ad???m an? dü?ünmeyip, geçmi?le hesapla?t?m. Cavit Ça?lar'la, Nail Keçili geldi sonra. Onlar?n moralleri çok kötüydü. Bir süre sonra Cavit zaten hapishanenin hâkimi haline geldi. Bizim yan?m?zda kalmaz oldu. Ya doktorda, ya müdürün yan?nda. Sonra da hastaneye geçti. (Gülüyor)

Sivil hayata geçince?
Uzun süre kendimle hesapla?ma dönemi ya?ad?m.

En büyük yanl???n?z?
Etibank'? almak ve gazete patronlu?undaki özensizli?im. Kontrolü kaybetmemeliydim. Sonra tembelle?tim, zenginle?tim. ?tiraf edeyim, çok çal??kan birisi de de?ildim. Dalgac?l??? severdim. Sonra fazla dalgac?l?k yapmaya ba?lad?m. Yaz? i?leri toplant?lar?na daha az gider oldum. Yanl?? ve ay?p yapt???m?z zaman gazetede, fena halde müdahale edip hatay? bast?r?rd?m en ba?ta. Sonra bast?rmamaya ba?lad?m. Özensiz davrand?k, insanlar?n hayatlar?n? zorla?t?rd?k, haks?z yere haber yapt?k.

Mesela?
Bir sürü. Gazete her gün ç?k?yor. Özel bir ?ey de?il. Birisine özellikle fenal?k yapmad?k. Kendimle ilgili övünece?im ?ey, talimat vererek, kimseye ne kötülük yapt?rd?m, ne de kendim yapt?m!

Hiç mi?
Hiç.

VATAN AYDIN DO?AN'IN B?R OPERASYONUYDU

Eski adamlar?n?z?n Vatan'? kurmas?n? bir ihanet olarak alg?lad?n?z m??
En ba?ta evet. Üfff, fena halde hem de!

Brütüs vakas? m?? Niye koptular sizden?
Ayd?n Do?an ça??rd?, gittiler. Vatan Gazetesi zaten onun organizasyonuydu! Böyle bir gazete ç?kart?p para kazanmaya da ihtiyac? yok. Yapmak istedi?i, Sabah'?n yerini alacak, bizim adamlar?m?zla bir gazete ç?karmak!

Ayd?n Bey'le aran?z iyi de?il miydi?
Yok, hay?r. Tavla oynuyoruz; ama onda da gayet sert, k?r?c? gidiyor.

Ne zaman bozuldu aran?z?
Hiç iyi de?ildi ki! Rekabet bu!

Ama sizin sözünüzü dinledi, Emin Çöla?an'? gönderirken?
O i?in esprisi (Gülüyor). O kadar de?il! 

Zafer Mutlu'yla sonra görü?tünüz mü hiç?
Enteresan… Zafer, ayr?laca??n? bana haber vermeden Bodrum'a gitti, bir daha dönmedi. Uzun seneler görmedim onu. 3-4 sene sonra kar??la?t?k. ?kimiz de kendimizi tuttuk. 

Ayd?n Bey'le diyalo?unuz oldu mu?
Oldu, tabii. O, zafer kazanm?? bir komutan. Ben de yenilmi?, her ?eyini kaybetmi? birisi. Diyalog buydu! Oyun bitti!


 


Türkiye'nin k?r?lma noktas? Ergenekon
Dinç Bilgin, Türkiye'nin k?r?lma noktas?n? ?öyle ifade ediyor: “Ergenekon davas? ve deli bir savc?n?n ortaya ç?kmas?! Siyasi bir iktidar?n da bunun arkas?nda durmas?. Askerî vesayetin asl?nda o kadar da korkulacak bir ?ey olmad???n?n ortaya ç?kmas?. Arkas?ndan da ikinci darbeyi, yarg?yla yapmaya kalkt?lar. Kapatma davas?n?n ba?ar?s?z olmas? i?i de?i?tirdi. O zaman gerçekten iktidar oldular.”

Etibank'? ald???n?zda neden müdahalede bulunuldu? Kimin, neydi derdi sizinle?
Askerin de benimle bir derdi vard?.

Ama Sabah asker için kullan??l? bir yerdi.
De?il, de?il.

Ergun Babahan öyle demiyor ama.
2-3 bin ki?inin çal??t??? bir kurumdu Sabah. Savunma Koleji diye bir ?eyi vard?, Genelkurmay'?n. Genelde en kakavalar?, en budalalar? al?rlard? oraya.

Bu kolejin sizinle ilgisi ne?
Yeni duyduk bunlar?. O tarihte, al?p, yeti?tirip, askeri duyarl?l??? fazla gazeteciler haline getiriyordu insanlar?.

Sabah'ta da istihdam ediliyorlard??
Bilmiyorduk o safahat içinde. Eminim M?T'in de yerle?tirdi?i adam vard?.

O dönemde ?hlas Holding gibi muhafazakar ticari kurulu?lara büyük zarar verdiler. Etibank olay?nda da askeri bir müdahale var m?yd??
Askeri bir müdahaleydi. Genelkurmay Adli Mü?aviri falan hep i?in içindeydi. Medyaya da bir gözda?? vermek, haddini bildirmek merak? vard?. O i?te de en zay?f halka bendim.

En çok satan gazetelerden birinin sahibi olarak m??
Ayd?n Do?an'?n mali gücü daha fazla o tarihte. En fazla hesap biriktiren belki bendim.

Etibank'a el konmas?n?, bir DSP operasyonu olarak da gördünüz mü?
Bana göre evet. Türkiye'de o zaman ba?bakan rahats?z. Onun yerine geçmeye merakl? adamlardan birisi de Zekeriya Temizel. Sermaye çevreleriyle yeni yeni ili?ki kurmaya çal??an o zamanki ?çi?leri Bakan? Saadettin Tantan da ANAP'ta Mesut'un yerine geçme merakl?s?. Bankaya el konduktan sonra ben yurt d???ndan döndüm. Sabah'?n bütün hesaplar?na el konuldu. Kendi depomuzdan kâ??t alamaz duruma geldik. Ankara'ya gidildi, biraz gev?etildi, fakat durum s?k???k. Zekeriya Temizel, bizim gazeteden birtak?m adamlar? ça??rd?. Bilal Çetin, Güngör Mengi var. Sabah'a kayyum atamak istiyorlar. Kayyumu da Güngör'e teklif ettiler. Benimle aras? iyi o zaman, Güngör ba?l?yor a?lama?a. “Ben bunu patronuma yapamam.” diyor. Çekip gidiyor. A?lar o, s?k??t??? zaman. Dertleri ba?kayd?, Sabah'a hâkim olup partiyi de ele geçirmek istiyorlard?. Zekeriya Temizel bir yandan, Hüsamettin Özkan di?er yandan devirmeye çal???yor. Biz güç sava??n?n kurban?yd?k.

Özkan'?n Sabah'a ataklar? oldu mu?
Hüsamettin enteresan adam. Onun her yana ataklar? var; ama herkesle aras? iyi. Bizimle de, Ayd?n Do?an'la da.

Röportaj?n tamam? için t?klay?n...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri