forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Ulusalc? Ay?enur Arslan'?n yolu PKK ile neden ayr?ld??

Aktif .

aysenur-arslanAy?enur Aslan, PKK ile ?imdiye kadar benzer ilkeler ta??d???n?, ancak Abdullah Öcalan'?n "?slam bayra?? alt?nda toplanal?m" ça?r?s?n?n PKK ile yollar?n? ay?rmas?na neden oldu?unu söyledi. 

 

Ak?am gazetesinden Özlem Çelik Akarsu'ya konu?an Arslan "PKK'yla ilkelerim örtü?üyordu. Öcalan'?n ?slam vurgusundan sonra onlarla da art?k yürümeyece?im" dedi.

Ay?enur Arslan'?n Ak?am gazetesinde yay?nlanan röportaj?ndan bir bölüm:

"HASAN CEMAL KUSURA BAKMASIN!"

“Kusura bakmas?n sevgili Hasan Cemal. Dedi ki ‘Biz 12 Eylül sonras? anlad?k Kürt meselesini’. Bo?una okumu?sunuz o zaman! Diyarbak?r’a, Van’a, Hakkâri’ye gitmeye de gerek yoktu. Kürt arkada?lar?m?z vard?. Birinci Türkiye ??çi Partisi, Kürt raporu yüzünden kapat?ld?. Bir insan Mülkiye’de okur da ya da Türkiye’nin seçkin aileleri aras?nda olur da bunu bilmez mi? S?rf onun için de söylemiyorum. 60’?ndan sonra kendini buna vakfediyorsun. Çabas?n? küçümsemiyorum ama her ?eyi geç ö?renirsen sonuç böyle oluyor. Bir özele?tiriyle yoluna devam edebilirsin ama her dönem yanl?? yap?p özele?tiri yaparsan bir noktadan sonra derler ki, ya biraz da gör be karde?im!”

PKK ?LE BURADA YOLLARIMIZ AYRILIYOR

"Öcalan'?n Türk-Kürt karde?li?i vurgusundan ?slam bayra?? alt?nda toplanma noktas?na gelmi? olmas? ve bu mesaja Kürt cephesinde gösterilen yumu?ak tav?r, beni çok endi?elendirdi. Bu ülkede demokrasinin eksik oldu?unu söylüyorum ama laikli?in olmad??? bir ülkede demokrasi olmas? söz konusu de?ildir. Referans?n ?slam ise bu ülkede ya?ayan insanlar? ?slam bayra?? alt?nda toplamaya çal???yorsan buradan demokrasi ç?kmaz. Öcalan'?n o mesaj?yla AKP'nin yelkenlerine rüzgâr sa?land??? kanaatindeyim. Etnik milliyetçilik de bana yanl?? geliyordu ama PKK'n?n yola ç?k???nda, daha solda olan, kad?n-erkek e?itli?inden hayata bak??a kadar benim de ilkelerimle örtü?ecek bir ilkeler bütünü vard?. Oradan geriye bu noktaya m? geldiler? O zaman kusura bakmas?nlar onlarla da yürüyemeyece?im!" (Söyle?inin Tamam? için t?klay?n)

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri