forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

NTV Tarih'in kapanma hikayesi!

Aktif .

gursel-goncuGezi Direni?i'yle ilgili içeri?i nedeniyle Do?u? Grubu'nun kapatma karar? ald??? NTV Tarih'in yay?n yönetmeni Gürsel Göncü, "Çok özel bir say? haz?rlam??t?k. ?çeri?i internet ortam?nda herkese ula?t?rmak istiyorum" aç?klamas? yapt?.

Göncü Radikal Gazetesi'ne konu?tu...

Size nas?l, ne zaman bildirildi dergiyi kapatma karar??

Biz son güne kadar büyük heyecanla çal??t?k. Dergiyi matbaaya gönderece?imiz gün bu hadise ortaya ç?kt?. Bu sayfalar, kapak vs. görülünce h?zl?ca böyle bir karara var?ld?. Birkaç toplant?dan sonra da derginin bu say?s?n?n yay?mlanmayaca?? bildirildi. Bunun üzerine ben de derginin zaten siyaseten pozisyon alan bir dergi olmad???n?, karar?n tekrar de?erlendirilmesini istedim. Tekrar bakt?lar ve sonunda kararlar? de?i?medi. Buna ra?men ekipçe son ana kadar bas?lacakm?? gibi çal??t?k. Mükemmel haliyle matbaaya yollad?k. Ertesi gün derginin yay?n?n?n tamamen durduruldu?u bildirildi.

MUHAL?F OLMAK DERD?NDE DE??L?Z

Ekip nas?l tepki verdi?

Bugüne kadar tek bir otorite ya da Do?u? Grubu yönetiminden kimse aray?p müdahale etmemi?tir bize. Bu ilk ve son oldu. Çok üzüldü tabii herkes. Biz siyaseten hareket eden, muhalif olmak gibi bir derdi olan bir dergi de?iliz. Bu say?da, özel bir say? olmas? hasebiyle, Gezi'nin 19 gününün saat saat dönüm noktalar?n?n yer ald??? bir dosya vard?. Tarihe not dü?mek amac?yla yapm??t?k. Çok emek verdik, herkes çok üzgün dolay?s?yla.

Siz nas?l okuyorsunuz bu karar??

Türkiye'ye mal olmu? bir derginin yay?n?n?n bu ?ekilde sona ermesi çok yaz?k. Reel siyasetin her ?eyi domine etmesi, Türkiye'nin esas ihtiyac? olan kaliteli medya ve yay?nlar? etkiliyor. Bu çok umut k?r?c?.

BA?KA B?R ?S?MLE DEVAM EDECE??Z

?çeri?in okuyucuya ula?mas? için nas?l bir yol izleyeceksiniz?

?nternet ortam?nda, mümkün oldu?unca herkese ula?mas?n? sa?lamak istiyorum ben, ?ahsen. Çünkü bu say? önemli bir say?yd?, referans olu?turacak, kaynak olarak kalacak bir say?yd?. Bundan sonra da, hemen de?il belki ama, ekiple ve birlikte çal??t???m?z hocalarla, bu potansiyeli tekrar ba?ka bir isim alt?nda sürdürmek arzusunday?z. Çünkü NTV Tarih sadece Do?u? Grubu'nun dergisi de?il, Türkiye'nin markas?yd?. Ayda ortalama 35 bin gibi bir sat?? rakam?na ula??yordu. Bu Türkiye için ciddi bir rakamd?. Solcu, sa?c?, liberal, ?slamc? vs. farkl? katmanlardan birçok okuru vard?. Ben devam etmemesinin yaz?k olaca??n? dü?ünüyorum. Yay?n hayat?n? sürdürmek için de elimden geleni yapaca??m. Bunu da özel olarak, Do?u? Grubu'yla sürtü?mek ya da çat??mak için yapm?yorum; sadece insanlara ula?mas? gibi bir gayem var.

NTV TAR?H KAR EDEN B?R DERG?YD?

"NTV Tarih zaten kapanacakt?" diye de konu?uluyor ?imdi. Var m?yd? böyle bir durum?

Yoktu öyle bir durum, yanl?? bir duyum bu. NTV Tarih, reklam geliri çok cüzi olan, sat?? geliriyle ya?ayan nadir dergilerden biriydi. Kâr ediyordu. Zaten 35 bin sat?? rakam?yla kâr etmemesi dü?ünülemez.

Röportaj?n tamam? için taklay?n...

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri