forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Melih Gökçek

melihgokcekA Haber’de Sevilay Yükselir’in sundu?u %100 Siyaset Program? Ankara Büyük?ehir Belediye Ba?kan? Melih Gökçek’i konuk etti. 

Atv Ankara Temsilcisi Mehmet Akarca, Radikal Gazetesi Ankara Haber Müdürü Ömer ?ahin ve Türkiye Gazetesi Ankara Temsilcisi Nuri Elibol’un da konuk oldu?u programda Gökçek, hem ki?isel hayat? hem de siyasi gelece?i ile ilgili sorular? yan?tlad?. 

Bir dönem daha belediye ba?kanl??? yap?p emekli olmak istedi?ini söyleyen Gökçek, emeklili?inde gazetecilik yapmak istedi?ini dile getirdi. Gökçek Kürt kökenli oldu?u yönündeki iddialar? da “Kürt olsam ne olur ki? Kürt olmak yanl?? bir ?ey mi? Ben Türk’üm. Babam da Türk. Baba taraf?mda Tatarl?k anne taraf?m  ise Kosaval?l?k var. Ben Türklü?ümden iftihar ederim, Allah beni böyle yaratm??.  Ama ben kendimi bir Kürt’ten Türklü?üm dolay?s?yla üstün görmem.” sözleriyle cevaplad?. Melih Gökçek,  formunu ise dibek kahvesine borçlu oldu?unu söyledi.  
  
“B?R DÖNEM DAHA BELED?YE BA?KANLI?I YAPIP EMEKL? OLMAK ?ST?YORUM”

“EMEKL?L??MDE GAZETEC?L?K YAPMAK ?ST?YORUM “
 
Allah bana ömür verirse, izin verirse, ba?bakan?m beni uygun görürse, vatanda??m da bana oy verirse bir dönem daha belediye ba?kanl??? yapmak istiyorum. Son bir dönem daha. Ondan sonra da emekli olmak istiyorum. Ama kader ne gösterir? Tüzü?e göre de son dönemim bu. Ondan sonra siyaseti de bitirmek istiyorum. Gönlümden geçen bu. Ben kö?eme oturay?m emeklili?imi ya?ayay?m. Sizin gibi gazetecilik yapmak istiyorum.Benim ne milletvekili olmakta ne bakan olmakta ne gözüm var, ne iste?im var ne de talebim var. ba?bakan?m beni bir daha aday gösterirse ben bu görevi yapmaya talibim. Ama o art?k partimim say?n ba?bakan?m?n bilece?i bir ?ey.
  
“KÜRT DE??L?M. BABA TARAFIMDA  TATARLIK, ANNE TARAFIMDA KOSAVALILIK VAR”
 
(Aslen Kürt kökenli oldu?u sorular?na cevaben) Kürt olsam ne olur ki? Kürt olmak yanl?? bir ?ey mi? Cenab-? Allah bizi yarat?rken Kürt Türk nas?l takdir ederse öyle do?uyoruz. Bizim terci,h etme hakk?m?z yok.  Kürt olmak bir insan için eksi bir olay olamaz. Irklar bizim sadece bölgesel olarak birbirimizle kayna?abilmemiz için önemlidir. Ben Türk’üm Babam Türk. Urfa Halfetili. Rivayet odur ki bizim ta geçmi?imizde Tatarl?k var. öyle derle. Padi?ah?n ulakl???n? yaparm?? bizim sülalemiz. Anne taraf?m, annem bir ya??ndayken Kosava’y? terk edip Ankara’ya gelmi?ler. Annem de Kosava kökenli. Ben Türklü?ümden iftihar ederim,Allah beni böyle yaratm??.  Ama ben kendimi bir Kürt’ten Türklü?üm dolay?s?yla üstün görmem.
  
“GÜNDE EN AZ 5 F?NCAN FINDIKLI D?BEK KAHVES? ?Ç?YORUM”
 
Son 3-4 senedir beni kanser yapt?lar, öldürmek için u?ra??yorlar. Her tarafta dedikodular. Hiçbir ?eyim yok. Kendime bak?yorum. Zay?fl?yor diyorlar ya. Benim devaml? yapt???m ?ey. Bunun  a?l?kl? oldu?una ve zay?flatt???na da inan?yorum. Ben günde 5 fincan f?nd?kl? Dibek Kahvesi içiyorum. Urfa Dibek Kahvesi. Art?k dibek sat??lar?nda mutlaka oynama olur. Özellikle son zamanda verdi?im kilolara bu neden oluyor. Bir de ald???m ?eker ilaçlar?ndan bir tanesi de zay?flamama neden oluyor. Bu ikisi üst üste gelince insan böyle fit oluyor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri