forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

cem uzan 05Taraf Gazetesi'ne konu?an Cem Uzan, darbeci gazetecileri bildi?ini ve gerekirse ifade vermeye haz?r oldu?unu a?klad?. 

Star Gazetesinin sahibiyken, man?etleri Hur?it Tolonun att???n? syleyen Uzan, 28 ?ubat ve di?er darbelerin sivil aya??yla ilgili savc?ya ifade vermeye haz?r?m dedi. 

TMSF taraf?ndan tm mallar?na 2003-2004te el konmas?n?n ard?ndan zor gnler geiren ve drt y?l nce Fransaya s???nan nl i? adam? ve medya patronu Cem Uzan, suskunlu?unu Taraf iin bozdu.

??te Taraf Gazetesi Ankara Temsilcisi Hseyin zay imzas?yla Taraf'?n man?etinde yay?nlanan rportaj?n baz? blmleri... 

 

 

YAVUZ, FAT?H EK?RGEY? AT DED?, D?NLEMED?M

2003 y?l?n?n ?ubat ay? idi. Gen Partinin byk kongresi vard?. Kongreden bir hafta sonra Yavuz Onursal geldi. Patron, ea? ve Kepeze el koyacaklar dedi. Otelin kral dairesinde oturuyorum. S.... git lan dedim. ea? ve Kepezin kimseye borcu yok, 30 milyon dolar da temett da??tacak. Bunlar masal dedim. Yavuz ?srar etti, Sen beni dinle, al??ma yap?l?yor. Sen Fatih ekirgeyi kov dedi. Ben insanlara sad?k davran?r?m. ?htimal vermedim. Ama hepsi oldu.

Z, HAYATIMI KURTARDI

Zekeriya zn syledi?i szler belki de benim hayat?m? kurtard?. Bunu bilinli yapt???n? sanm?yorum. Belki de bo? bulundu syledi. Zekeriya z hi tan?mam. Hayat?mda da bir kez grdm. Her ne niyetle olursa olsun syledi?i szler bende alarm zillerinin almas?na yol at?.

Yavuz Onursal, 2003te Fatih ekirgenin i?ten at?lmas?n? niye istedi?

Hkmet aleyhine yay?n yapt??? iin. Yavuzun bununla ilgili baz? gerekeleri vard?. Baz? ?eyleri de daha sonra ?rendim.

EK?RGEY? ??TEN N?YE ATTIM

Yan?lm?yorsam Fatih ekirge o tarihlerde i?ten ayr?ld?...

Fatih ekirgenin i?ten ayr?lmas?, daha do?rusu benim i?ten atmam, ?marbanka el konmas?n?n ard?ndan oldu. Bankaya el kondu. Ayd?n Do?an medyas? her gn kfr ediyor... Kimseye Cevap verin bile demedim, bekliyorum. 15-20 gn geti, bizim medyadan ses yok. Gazetenin oldu?u kat var ya, Mikrofon koyun ben geliyorum dedim. Herkesi toplad?m. Getim mikrofonun ba??na, Adamlar her gn h?rs?z diye ba??r?yor. Ben h?rs?z de?ilim, ailem de de?il. Aran?zda benim ve ailemin h?rs?z olmad???na inanmayan kimse varsa, tazminat?n? als?n gitsin dedim. Yar?m saat sonra Fatih (ekirge) geldi. ?stifa ediyorum diyecekmi?. ?stifa edeceklerini nceden duymu?tum. Y?lmaz zdil, Fatih ekirge, Barbaros ve di?erleri... Hi biriyle gr?medim. Sekretere de S... gitsinler dedim.

M?LYON DOLAR DED?M

Bu insanlar? ba?tac? etmi? olmak ve bu kadar imknlar vermek benim hatam. Ben her zaman yneticilerime Hatalar?n?z? a?klamaktan ekinmeyin derdim. Karar veren ki?i her zaman hata yapar. Sen 10 karar verirsin, hata yapars?n. Hibir zaman Hata yapt?m demekten gocunmad?m. Bu kadro da benim hatam.

Sz konusu yneticilere yapt???n?z transfer demeleri de sektrde her zaman tart??ma konusu oldu. rne?in Fatih ekirgeye 5-6 milyon dolarl?k transfer demesi yapt???n?z do?ru mu?

Hay?r, Star gazetesini kurarken, Fatih ekirgeye transfer paras? olarak milyon dolar verdim. Ekibin kurulmas?na ve yay?n politikas?na ise hibir zaman kar??mad?m. Di?er yneticileri kendileri seti.

Szle?me sresinden nce gazetenizden ayr?lan yneticilerden tazminat istedi?iniz iddia edildi, bu do?ru mu?

Kimseden tazminat istenmedi. Ancak szle?meler belirli sreler iin imzaland?. Transfer paras? alan baz? yneticiler ise szle?mede yer alan sre dolmadan ayr?lmak istedi. Bu ki?ilerden talep edilmi? olabilir. rne?in U?ur Dndar, szle?me sresi dolmadan ?irketten ayr?ld? ve kendisi transfer paras?n?n kalan k?sm?n? iade etti. Yine, Star?n ilk y?llar?nda temsilcilik yapan Erdal Sa?lam da, szle?me sresinden nce ayr?ld?. Dnemin Hazine Mste?ar? Seluk Demiralp Kemal Beyi (Uzan) aram??. Transfer paras?n?n talep edilmemesini istemi?. Kemal Bey de bana syledi. Ben de, Benim param? niye ba???l?yorsun diyerek kar?? ?km??t?m. Buna benzer olaylar ya?and?. Yoksa hibir al??an o dnemde ma?dur edilmedi.

MAN?ETLER TOLONDAN

Star?n o dnemdeki yay?nlar? hep tart??ma konusu oldu. zellikle, sizin bu yay?nlarla darbeleri destekledi?iniz ne srld. Bu iddialar? nas?l de?erlendiriyorsunuz?

Star, 1999da yay?na ba?lad?. Kurulu?undan itibaren ba??nda Fatih vard?. Ben yay?nlara hi kar??mad?m. Yay?nlar? Fatih ekirge ve Y?lmaz zdil belirliyordu. Hur?it Tolonun talimatlar? ile her gn man?et at?ld???n? bilmiyordum. Bilseydim o an kovard?m. ekirge, Benim babam kontrgerillad?r diye vnen bir adamd?r. Ergenekonda birok davada oldu?u gibi, masum olanlar da var, olmayanlar da vard?r. Ancak byle bir darbe olay? varsa, Fatih ekirge dibine kadar iindedir. Ayd?n Do?an da iindedir. Birok insan mahkemelerde yarg?lan?yor. Bununla ilgili olarak birok ki?i ceza ald?. Savc?lara Gelin, bana sorun diyorum. 28 ?ubat iin, di?er darbeler iin, bildiklerimle savc?lara haz?r?m. ?sterlerse yaz?l?, isterlerse szl olarak ifade vermek istiyorum.

Siyaset kulislerinde, yneticilerinizin askerin darbe yapaca?? konusunda sizi yan?ltt??? konu?ulur. Hatta y?llard?r kulislerde Fatih ekirgenin, size Patron, ?imdi Genelkurmaydan ?k?yorum, askerler ok k?zg?n yak?nda darbe yapacak dedi?i konu?ulur. Bu rivayetler do?ru mu?

Fatih bana, Darbe olacak diye do?rudan bir ?ey sylemedi. Hep, Mutlaka bir ?eyler yapacaklar ama buna izin vermezler tarz?nda sylerdi. O gnlerde ben siyasetteyim. Darbe olmas?n? ister miyim? Onun iin yle bir ?ey sylemesi mmkn de?il. Gazetecilere anlatm??t?r. Bana byle bir ?ey sylemedi. Msaade etmezler, izin vermezler, yapt?rmayacaklar derdi. Darbe olsa, genel ba?kan olarak beni de gtrrlerdi.

ERSZDEN HUYLANDIM

Ergenekon operasyonu s?ras?nda Levent Ersz ile yapt???n?z gr?me de gndeme geldi. Gr?menin amac? neydi?

Levent Ersz ile hayat?mda bir kez gr?tm. O da bunu gizli kameralarla kaydetmi?. 2004n ?ubat?. ?ener Eruygur gr?mek istiyor dediler. Medya sahibisin. Jandarma komutan? a??rd? gitmeyecek misin? Gittik karargha. Orada Yandan girin, garajdan girin, ordan girin, burdan girin diyerek, dola?t?rd?lar beni. Bir kata ?kt?k. Bir albay geldi. Levent Erszn odas?na getik. Tan?m?yorum. Ben huyland?m. Onunla gr?meye gelmedim ki. Sohbet, muhabbet. O s?rada bir iki soru sordu. Bu hkmeti siyasi olarak sevmiyorum. Huyland???m iin diplomatik davrand?m. Ne yapaca??n?z beni ilgilendirmez dedim. Darbe yapaca??z ?eklinde bir szleri olmad?. Onlar da benim temkinli oldu?umu grdler. Ona gre davrand?lar.

Bu gr?menin d???nda, Genelkurmaya veya komutanl?klara gitmediniz mi?

O gr?memin d???nda gitmedim. Bir de daha nce anlatt???m 28 ?ubat srecinde zkasnak Pa?adan f?ra yeme olay? var. Ben o gnlerde Londrada ya??yor-dum. Medya olarak sadece Star TV vard?. Ba??nda da Allah rahmet eylesin ve nur iinde yats?n Ufuk Gldemir gibi omurgal? bir insan vard?. O yzden, 28 ?ubat srecinin iinde en ufak bir ?ekilde bile olmayan tek medya grubu Star Medya Grubudur. Ama, Ayd?n Do?an ve Din Bilgin, Ertu?rul zkk, Zafer Mutlu, Fatih Altayl?, Sedat Ergin, Fatih ekirge 28 ?ubat?n her yerinde vard?r.

 

Mesut Y?lmaz bizi cezaland?rd?

Ayd?n Do?an ve Din Bilginin, 28 ?ubata verdikleri destek nedeniyle ald?klar? r?vet Poa? ve Etibank olmu?tur. Mesut Y?lmaz geldikten sonra ilk cezay? bize kesti. Mesut Y?lmaz hkmeti dneminde bir gn ak?am st Hakan (Uzan) arad?, Abi batt?k dedi. Ne oldu dedim. Devlet bizden bir hafta iinde, nakit olarak 500 milyon dolar istiyor dedi. Me?er, Ula?t?rma Bakan? Necdet Menzire talimat vermi?ler. Karamehmet ve bizden, 500er milyon dolarl?k lisans bedellerini istiyorlar. stelik talimatta, 500 milyon dolar? vezneye yat?r?n demi?ler. Yani paray?, bakanl??a getirmemizi istiyorlar. Amalar? bizi zor durumda b?rakmak. ay iinde paray? dedik. Yani iki medya grubu dllendirilirken, biz ise cezaland?r?ld?k.

KARDE?? OF?S? BASTI

Star TV de, U?ur Dndar dnemiydi. Bir gn Mesut Y?lmaz?n karde?i Turgut ofisime geldi. Ba?lad?, hakk?nda ?kan haberlerle ilgili konu?maya. Ba??r?p a??r?yor... Dur dedim, U?uru (Dndar) a??rd?m. U?ur geldi, Ne meseleniz varsa halledin dedim. Anla?amam??lar. Konu daval?k oldu. Bir gn avukatlar, U?ur Dndar?n mahkemeye verdi?i ifadeyi masama getirdi. Bakt?m, Ben sadece spikerim, sadece haz?rlanan haberleri okurum diye ifade vermi?. Buna ok k?zd?m. Bu olay, U?ur ile yollar?m?z?n ayr?lmas?na neden oldu.

 http://www.taraf.com.tr/haber/darbeci-gazeteciler-icin-ifade-veririm.htm

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri