forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

fethullahgulen-ekremdumanliBBC'de yay?nlanan mülakat?n?n d???nda bir süredir sessiz kalmay? tercih eden Fethulla Gülen, Zaman Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Ekrem Dumanl?'ya konu?tu. 

Günlerdir Televizyonlarda reklamlar? yap?lan röportaj Zaman'?n man?etinden "Yak??t?ramad?m" ba?l???yla duyuruldu. 

Dumanl?, röportaj?n sunu? bölümünde Gülen'in mahzun, kederli ve incinmi? oldu?unu ancak ümitsizli?e dü?memi? oldu?unu "zifiri karanl???n ard?ndan do?acak bir güne? için dua eder bir hali" oldu?unu gözlemledi?ini aktard?.

GÜLEN'?N RÖPORTAJ SIRASINDA EN ZORLANDI?I AN

Dumanl? röportaj?n en zor k?sm?n?n foto?raf çekimi oldu?unu da aktard?.Gülen'in foto?raf makinesinin so?uk objektifi kar??s?nda s?k?ld???n? ifade eden Dumanl?, Gülen'in zaman zaman bunald???n? hissettiklerini notlar? aras?na dü?mü?.

TÜRK?YE'DEN G?DERKEN ÜZER?NDE OLAN CEKETLE FOTO?RAF

Foto?raf çekimi s?ras?nda ceketli bir foto?raf talep ettiklerini bilgisini de payla?an Dumanl?, Fethullah Gülen'in Türkiye'den giderken üzerinde olan ve dönece?i gün için ayn? elbiseyi saklayan Gülen'in bu elbisesi ile poz verdi?ini payla?t?. Gülen'in ayn? elbisenin cebinden küçük bir Cev?en ç?kard???n? da ifade eden Dumanl?, Türkiye'den ayr?l?rken okudu?u Cev?en'i de cebinde muhafaza etti?ini belirtti.

"Yak??t?ramad?m" ba?l??? ile yay?nlanan Fethullah Gülen röportaj?n?n önemli bölümleri ?öyle... 

YÖNELT?LEN SUÇLAMALARLA ?LG?L? NE DÜ?ÜNÜYOR?

Peki Gülen kendisine yöneltilen suçlama ve ifadelere kar?? ne dü?ünüyordu?

Gülen soruya cevab?, "Elbette çok üzüldüm, can?m s?k?ld?. Ellerindeki hangi delile dayanarak bunlar? kendilerinden emin bir ?ekilde telaffuz ediyorlar, do?rusu çözemedim. Burada ifadeden kaç?naca??m o galiz tabirleri, atf-? cürümleri, mü'minlere kar?? ehl-i küfrün bile tarih boyunca kulland???n? hat?rlam?yorum. Kullananlara asla yak??t?ramad?m. Yalan söylüyorlar demeyece?im. Hilâf-? vâki hususlarla insanlar? yan?lt?yorlar demeyi tercih edece?im. Ayn? k?bleye yöneldi?imizi dü?ündü?ümüz insanlar taraf?ndan böyle bir muamelenin ekstra ac? var ama "Bu da geçer Ya Hu" deyip sabretmekten ba?ka bir ?ey elimizden gelmiyor" ?eklinde oldu.

"DARBELERDE GÖRDÜ?ÜMÜZDEN 10 KAT FAZLA ZULÜM VAR"

Gülen, ya?ananlar? geçmi?lede k?yaslad? ve "Bu türlü bir cendereyi defalarca ya?ad?k. 12 Mart Muht?ras?'nda 'devlete s?zmak' suçlamas?yla 6 buçuk ay hapis... 163. madde o günlerde, rahmetli Özal kald?r?ncaya kadar bir giyotin gibi Müslümanlar?n ba??ndayd?. 12 Eylül'de (1980) 6 sene bir ?akî gibi takip edildim. Bask?nlar yap?ld?. Arkada?lar?m?z taciz edildi. Bir aç?dan bakt???m?zda darbe ve tarassut alt?nda ya?amak bir hayat tarz? haline geldi. ?u an gördü?ümüz ?ey askerî darbelerde gördü?ümüzden 10 kat daha fazlad?r..." dedi.

28 ?UBAT'LA ?LG?L? YÖNELT?LEN SUÇLAMALARA NE D?YOR?

Cuntac? generallere destek vermekla suçlanmas? ile ilgili ne diyor?

Refah Partisi'nin seçimlerden birinci ç?kmas?yla birlikte Türk Silahl? Kuvvetleri (TSK) içinde bir hareketlenme oldu?u hemen herkesin ?ahit oldu?u bir husustu. Bulutlar toplanmaya ba?lam??t? ama henüz f?rt?naya dönü?memi?ti. Ankara'da rahmetli Yavuz Gökmen ve Fehmi (Koru) Bey'i hat?rl?yorum. Fatih (Çekirge) Bey vard?. O arkada?larla da bu his ve duyumlar?m? payla?t?m. Çok haks?z ve seviyesiz tepkilere muhatap oldum. Halbuki ba?kalar? da vard? tehlikeyi gören. Susurluk Skandal?'yla birlikte olu?an toplumsal tepkiyi kendi hesab?na de?erlendirenler darbeyi fiiliyata koydu?unda i? i?ten geçmi?ti. Susurluk'la ilgili M?T'in haz?rlad??? rapora son anda fakirin ismini eklemi?lerdi. Bunun kimlerin eliyle yap?ld???n? sonralar? duysam da mü'minleri tân etmedim, içime gömdüm. Sonra 28 ?ubat ya?and?. Ve o malum bildirinin ikinci maddesi, okullar?n Tevhid-i Tedrisat çerçevesinde devletle?tirilmesini talep ediyordu. Gerilimin had safhaya ç?kt??? o dönemde milletimiz ad?na en az zararla kurtulman?n yollar?n? ararken birçok insan gibi erken bir seçimin çare olabilece?ini telaffuz ettim. Yeni bir seçim kanunu ile erken seçime gidilmesi gerekti?ini dile getirdim. Bunu sadece fakir söylemedi; Korkut Özal ba?ta olmak üzere birçok isim de ayn? kanaati ifade etti. Hatta o gün hükümeti destekleyenlerden de böyle dü?ünen ve man?et atanlar vard?. Ar?ivlere girilirse kimin ne söyleyip yazd??? görülür.

?u husus da vard?. Ülkede olu?an darbe havas?n? o günün Çal??ma Bakan? rahmetli Necati Çelik Bey'e anlatt?m. ?ahitlerim de var. Alaeddin Kaya Bey ve Melih Nural Bey o görü?mede beraberdiler. "Hükümeti bertaraf etmeyi planl?yorlar..." dedim. Anti-demokratik bir hadisenin zuhur etmemesi için ç?rp?n?yordum. Necati Bey endi?elerimi heyecanla dinledi, kalkt? gitti. Rahmetli Erbakan Hoca'ya durumu nakletmi?. Fakat oradan 'hadisenin önüne geçelim' ?eklinde bir yakla??m sergilenmedi.

Tansu (Çiller) Han?m'a da yakla?an tehlikeyi anlatmaya çal??t?m, olumsuz geli?meleri naklettim. Tansu Han?m, "Hocam, itidalli olal?m" deyince üzüldüm. Teferruata girmedim. Kimseye bir ?ey anlatamad???m? görünce, günümüzde yak?n co?rafyam?zda ya?anan hadiselere benzer bir hadisenin önüne geçebilmek için bir ?eyler söyleme ihtiyac? hissettim.

"Erken seçim" oyunlar? bozabilirdi

Kimseye 'beceremediniz' demek haddim de?il. Herkese, hele de milleti temsil konumunda olanlara belli bir hürmeti muhafaza etti?ime herkes ?ahittir. O gün Hz. Ebubekir ve Ömer bin Abdülaziz gibi büyük kametlerden örnekler vererek idareden çekilmenin zül olarak addedilemeyece?ini anlatmaya çal??t?m. E?er sine-i millete dönmek daha büyük badireleri önleyecekse -ki bu 27 May?s için, 12 Eylül için de söylenebilir- tercih edilmeli. Nitekim 27 Nisan Muht?ras?'ndan sonra AK Parti hükümeti, bir hafta içinde erken seçim karar? alarak bu badireyi atlatm??t?. 28 ?ubat'a benzer usullerle devrilmeye çal???lan iktidar, sine-i millete dönerek, sand??? ortaya getirerek oyunu bozmu?tu. Benim de söyledi?im buydu: "Seçim kanununu de?i?tirerek ülkeyi erken seçime götürün."

?unu arz etmede fayda mülâhaza ediyorum. O günkü Susurluk Raporu'na ve 28 ?ubat Bildirisi'ne iyi bak?l?rsa, cuntan?n öncelikli hedeflerinden birinin bu Hareket oldu?u görülür. Sonra ya?ad?klar?m?z, niyetin tahakkuk ettirilmesiydi. Bunun aksini iddia etmek insafa s??maz, hakikate de münafi.

"?ZAH ED?LEMEYEN HER ?EY? CEMAATE YIKMAK G?B? B?R REFLEKS VAR"

Daha önceki görü?melerimizde "Cemaat Fenerbahçe'yi ele geçiriyor..." iddialar?n? tuhaf kar??lad???n?z?, bunu anlamakta zorland???n?z? ifade etmi?tiniz. Ortaya ç?kan yeni bilgiler çerçevesinde bu iddialar? nas?l de?erlendiriyorsunuz?

Evet. Fenerbahçe güzide bir kulübümüz. Mü?ahede etti?im kadar?yla yönetimi, seyircisi ve taraftar?yla çok ciddi bir kenetlenme içinde. Bu imrendirici bir durum. Bundan kim rahats?z olur ki? Ben Galatasaray, Avrupa'da muvaffak oldu?unda çok sevinmi? iftihar etmi?tim. Gönül ister ki Be?ikta?, Trabzonspor ve di?er tak?mlar?m?z da ba?ar?lar?na yeni ba?ar?lar ilave etsin. Dünyada kendinden söz ettirsin. Fenerbahçe'yi ele geçirme, Galatasaray'? ele geçirme gibi te?ebbüsleri siyaset harici emellerle nas?l izah edeceksiniz? Kamuoyuna izah edilemeyen her hususu Cemaat'e y?kma, kendini temize ç?karma gibi bir refleks var. ?imdi ortaya ç?kan yeni bilgiler ?????nda bunun da bir iftira oldu?u anla??ld?.

"KUMPAS LAFZI B?R AYAK OYUNUDUR"

Ba?ta Ergenekon davas? olmak üzere toplum taraf?ndan yakinen takip edilen davalarda geni? çapl? tahliyeler ya?and?. Nas?l de?erlendirirsiniz?

Kanun nizam ne gerektiriyorsa hukuk ve yasalar ne diyorsa, onun yan?nda oluruz. Kumpas lafz?, bir ayak oyunuydu. Kendi yapt?klar?n? Cemaat'e fatura etmeye kalkt?lar. Bir ki?i için Meclis'i toplay?p yasa ç?kard?lar. Ayn? duyarl?l??? bu insanlar için de gösterebilirlerdi. Tahliye ba?ka, yarg? süreci ba?ka. Yarg?lanmalar? devam ediyor. Hukukun karar?n? sayg?yla kar??lamak laz?m. Biz hep hukuktan yana, evrensel de?erlerden yana olduk. Yine öyle olaca??z. En zor anlarda taarruza maruz kald???m?zda bile hukuka sayg?da kusur etmemek laz?m.

K?M MAHÇUP OLACAK BELL? OLACAK

Böyle çetin dönemlerde savrulmamak çok önemli. Herkes karakteri kadar. Gönül koymamal?, kim ba??n? öne e?ecek kim mahçup olacak zaten öbür dünyada belli olacak.

B?Z HAKKIMIZI HELAL ETT?K

Biz bize olan hakk? helal ettik. Yedi cihan duysun. Ama tecavüz edilen ?eylerde dinin hakk? varsa mukaddes emanet.

Ropörtaj?n tamam? için t?klay?n... 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri