forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

etyen-mahcupyan17 Aral?k operasyonunun ba??ndan bu yana Gülen grubuna ele?tirileri ile gündeme gelen Zaman yazar? Etyen Mahçupyan, yerel seçimde kime oy verece?ini aç?klad?.

Sabah Gazetesi'ne konu?an Mahçupyan “20 y?ld?r Erdo?an'a oy veriyorum. 8. defa yine AK Parti diyece?im.” dedi...

17 Aral?k operasyonundan bu yana Gülen Grubu'na yönelik ele?tiriler yönelten Etyen Mahçupyan, son dönemde ilginç analizleriyle dikkat çekiyor.

Mahçupyan'?n son aç?klamalar? da Gülen Cemaati'nden tepki çekecek cinsten..

AK PART? 10 YIL DAHA ?KT?DARDA

-2002 y?l?ndan bu yana say?s?z kez bu yükseli?in önüne geçilmeye çal???ld?. 17 Aral?k operasyonu da bunlardan biri. Neden ba?ar?s?z olundu?

Bu yükseli?in önüne geçmek için AK Parti'den daha ilerici, reformist ve demokrat olman?z gerekir. Öyle bir parti yok ?u an ortal?kta. O zaman bu AK Parti ile daha ne kadar ya?ayaca??z diye sorabilirsiniz. Ben 2002'de ilk kazand??? zaman en az 4 seçim daha al?r demi?tim. Bu gözüken bir sosyolojiydi. ?u anda önünde en az 10 y?l daha var.

CEMAAT 2011'DEN BU YANA MÜH?MMAT B?R?KT?RM?? 

?slami kesim, merkezi kendi olu?turdu?u a? üzerinden in?a etti. Dolay?s?yla o a?lar iktidar üreten a?lar. Orada payla?amazsan?z ?u anki gibi kavga ç?kar. Böyle bir kavga potansiyeli her zaman vard?. Bu tapelerin 2011'den beri tutuldu?unu gördü?ümüzde, o zamandan itibaren bir ayr??man?n ba?lad???n? anl?yoruz. Cemaatin en az?ndan bir bölümü bununla ilgili bir mühimmat biriktirmi?. 

-Suriye gibi milli güvenli?i do?rudan ilgilendiren bir meselede M?T Müste?ar? ve D??i?leri Bakan?'n?n dinlenmesi toplumda büyük bir tedirginlik yaratt?. Bu dönüm noktas?yd?. Bence toplum art?k paralel yap?ya "art?k yeter" dedi. Siz bu konuda ne dü?ünüyorsunuz?

-Bu dinlemelerin varl???n? bilsek de rahats?z olmuyorduk. Çünkü görmüyorduk. Ama ?imdi gördü?ümüzde rahats?z oluyoruz, çünkü ilave bir anlam ta??yor. Yani "Ben seni dinliyorum" demenin ötesinde, "Ben sana dinledi?imi söyleme cesaretine sahibim, s?k?ysa ç?k meydana" anlam? var burada. Davuto?lu'nun "Bu bir sava? ça?r?s?d?r" demesi de do?ru. Bu tabi insan? tedirgin eden bir ?ey. Çünkü Türkiye'yi Ortado?u'da belirli noktalara do?ru çekmek, istikrars?zl?k yaratmak, çözüm sürecini baltalamak istedikleri çok aç?k ortada. 

YASADI?I D?NLEMELER AK PART?'YE DE??L CEMAATE ZARAR VER?YOR

Bu kavga öyle bir noktaya geldi ki, "bu tapeleri kim haz?rl?yor" sorusundan ba??ms?z olarak, cemaat medyas? yasad??? dinlemelere öylesine sahip ç?kt? ki, bundan sonra ne ç?karsa ç?ks?n cemaate maledilmesi mümkün hale geldi. Bu da cemaate büyük bir zarar. O yüzden ?u andaki olay hükümete kar?? ama cemaate de kar??. Cemaatin içinde birileri yapm?? olsa bile cemaate zarar veriyor. 

BU KAVGADA S?YASET DAHA AZ ZARAR GÖRÜR 

-Ortada siyasi krize yol açacak bir kavga oldu?u çok aç?k. Sizce bu kavgay? Cemaat mi kazan?r AK Parti mi?

Siyaset daima daha az zarar görür. Çünkü siyaset de?i?en ko?ullar? bir ?ekilde direksiyonunu tutma maharetidir. O ko?ullar sürekli de?i?ir. Sürekli yeni siyasetçiler üretilir. Yeni siyasetçiler o ko?ullar? ta??maya çal???r. Cemaatler ise bu gündemi a?an bir varolu? üzerine oturur. Yine kaç?n?lmaz olarak bir ahlaki zemin üzerine oturur. Bu ahlaki zemini elinizden kaç?r?rsan?z kolay kolay yeniden restore etme ?ans?n?z olmaz.

CEMAAT KEND? BÜNYES?N? KONTROL EDEM?YOR  

Kavgan?n kendisi de zaten her aktörü bir noktadan sonra ahlaki zeminden uzakla?t?r?r. Çünkü herkesi kontrol edemezsiniz. Cemaat de bugün kendi içinde herkesi kontrol edemiyor bence. O zaman da cemaat ad?na davranan, asl?nda hiç öyle bir sorumlulu?u, yetkisi, yetene?i olmamas?na ra?men, öyle davranan insanlar var. Sonra onlar?n davran??lar? gelip cemaate yap???yor.

20 YILDIR ERDO?AN'A OY VER?YORUM, Y?NE VERECE??M...

-AK Parti'ye ilk kez mi oy vereceksiniz?

 -94'teki yerel seçimlerden beri ben Refah Partisi ve AK Parti'ye oy veriyorum. Dolay?s?yla 20 y?ld?r bu çizgiye oy veriyorum. Her seferinde de bu mant?kla oy verdim. Benim ?u anki konjonktür benim karar?m? de?i?tirecek bir ?ey de?il.

BA?BAKAN'DAN BALKON KONU?MASI BEKLEM?YORUM 

-Herkes Ba?bakan'dan gerilimi dü?ürecek bir balkon konu?mas? bekliyor. Sizin böyle bir beklentiniz var m?? 

Balkon konu?mas? beklemiyorum. Balkon konu?mas? "Ben ne yaparsam yapay?m, sen ç?kacaks?n benim istedi?im gibi Ba?bakan olacaks?n" dayatmas?d?r. Ba?bakan'?n balkon konu?mas? yapmas?n?n asgari ko?ullar?ndan biri de kar?? taraf?n ne yapt???d?r. Kar?? taraf ?u anda do?ru davranm?? de?il. Bence AK Parti bir balkon konu?mas? yapmayacak ama balkon eylemi yapacak. Yani seçimlerden sonra özellikle Kürt meselesi ba?lam?nda at?lacak ad?mlar, bir konu?maya ihtiyaç duymayacak ?ekilde Türkiye'nin nas?l yeniden bir Cumhuriyet in?as?nda oldu?unu tüm dünyaya söyleyecek. Bunu görmezlikten gelmek de çok mümkün olmayacak.  

-Peki Fethullah Gülen'den bir özele?tiri gelir mi sizce?

Siz siyasetçi de?ilseniz balkon konu?mas? öz ele?tiri konu?mas?d?r. Gelece?e dair Fethullah Gülen'in bir ?ey söyleme ihtimali yok. Çünkü o yönetmiyor. Ç?k?p da ondan bir özele?tiri beklemeye de ba?kalar?n?n hakk? yok. Yapar ya da yapmaz. O yüzden Gülen cephesinde öyle bir ?ans yok maalesef.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri