forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Okan Bayülgen

okan-bayulgen1 May?s gösterileri s?ras?nda Taksim'de polislerle selfie çektirdi?i için sosyal medyada ele?tirilen Okan Bayülgen, Cumhurba?kanl??? seçimleri ile ilgili, 'Ben aday olsam muhalefetin ç?karaca?? adaydan daha çok oy al?r?m!' dedi.

Bayülgen, Habertürk Gazetesi'nde yay?nlanan röportaj?nda ilginç de?erlendirmelerde bulundu... 

Okan Bayülgen, 1 May?s günü kapat?lan Taksim Meydan?’nda polislerle çektiridi?i ‘selfie’ pozunu “Bütün gün Tünel, ?stiklal, Taksim’deydim, yüzlerce can? s?k?lan polis benimle foto?raf çektirdi. Siz neredeydiniz?” notuyla Twitter’da payla?t??? için ele?tirilere hedef oldu. 

Bayülgen, “?ktidar yanl?s?”, “Dönek” ?eklindeki ele?tirilere, “Gezi olaylar? s?ras?nda gaz alt?nda yürürken de beni gören polislerle foto?raf çektiriyordum. 1 May?s günü Cihangir’de oturan bir arkada??m?n evine gitmesi gerekiyordu. Polis bariyerlerinden tek ba??na geçemeyece?i için ?stiklal’i, Taksim’i ve S?raselviler’i geçerek Cihangir’e kadar onunla yürüdüm. Her bariyerde ‘Geçebilirmiyiz?’ diye sorduk. Polisler de ‘Tabii abi ama önce bir foto?raf çektirelim’ dediler. Bende bunu ‘Ben oraday?m sen neredesin?’ dedim. Ne var ki bunda?” diyerek yan?t verdi.

Habertürk gazetesinden Kübra Par’a konu?an Bayülgen iktidar?n “otoriterle?ti?ini” belirterek, “Y?llarca kendimizi Bat?’yla öpü?en bir ülke olarak kand?r?p durduk. Buras? bir Ortado?u ülkesidir. CIA Türkiye’ye nas?l bak?yorsa Meclis’teki politikac?lar da öyle bak?yor” de?erlendirmesinde bulundu.

"Dar bölge seçim sistemi tart??malar?n?n bir günedem de?i?tirme operasyonu oldu?unu" savunan Bayülgen, "Ben aday olsam muhalefetin ç?karaca?? adaydan daha çok oy al?r?m!" dedi.

“Geziciyim ve bundan gurur duyuyorum!” ifadesini kullanan Bayülgen, Gezi Park? süreci ile ilgili olarak, “Cihangir’de duvarlara yaz? yazmak kolay. Bütün bir Beyo?lu’nu polisin gaz? da??tamad? ama Kas?mpa?a’dan Beyo?lu’na ç?kan 6 tane eli sopal? adam da??tt?” ifadesini kulland?.

Kübra Par’a konu?an Okan Bayülgen’in Habertürk gazetesinde yay?mlanan söyle?isi ?öyle: 

1 May?s’ta Taksim’de polislerle foto?raf çektirmeniz tepki çekti. Normal miydi bu yapt???n?z? 

50 ya??na geldim, memleketimde her ?eyi normal kar??l?yorum. Meseleleri dramatik hale getiririz biz. Gezi olaylar? s?ras?nda gaz alt?nda yürürken de beni gören polislerle foto?raf çektiriyordum. Evin önünde her gün polisleri görüyorum, çay içip muhabbet ediyoruz. Fakat 1 May?s günü ilginç bir ?ey oldu. Cihangir’de oturan bir arkada??m?n evine gitmesi gerekiyordu.

Polis bariyerlerinden tek ba??na geçemeyece?i için ?stiklal’i, Taksim’i ve S?raselviler’i geçerek Cihangir’e kadar onunla yürüdüm. Her bariyerde “Geçebilirmiyiz?” diye sorduk. Polisler de “Tabii abi ama önce bir foto?raf çektirelim” dediler. 500’den fazla ki?iyle foto?raf çektirdim. “Bu foto?raflar? bugün Facebook’a filan koymay?n da millet al?n?p g?c?k olmas?n” diye rica ettim. Fakat bir gazeteci çekip koydu... Sonra da bunu Twitter’da savundum. “Ben oraday?m sen neredesin?” dedim. Ne var ki bunda?  

Mesele ?iddete tepkinin topyekûn bir polis nefretine dönü?mesi olabilir mi? 

Sosyal medyadan gelen ele?tirilere bak?yorum. “O polis Berkin’i vuran polisti” diyorlar. Berkin’le ilgili polise yöneltti?im ele?tirileri herkes biliyor ama bu ele?tiriler idareye kar??d?r, tek tek polislere kar?? de?il. Her mesle?in iyisi kötüsü vard?r. Foto?raf çektirirken ya?l?ca bir polise “?afak Pavey’e yapt???n?z nedir?” diye ç?k??t?m.

“Okan Bey’ci?im bu mesle?in içindeyim ama ?afak Pavey’e yap?lan? k?n?yorum. Polis gibi dü?ünmek diye bir ?ey yoktur. Polis emir al?r, uygular. Yanl?? da yapar, do?ru da yapar” dedi... K?yafetler Robocop’a benzedi?i için beyinleri bir merkezden yönetilen bir grup olarak dü?ünmek yanl??. Onlar da senin benim gibi insanlar... Yar?n k?z?m büyüdü?ünde “Bak bu polisler fenad?r, bize sald?r?yorlar” diye anlatmam.

Giderek kutupla??yoruz yani... 

?ktidar polisleri yönetti?i gibi polise kar?? olan insanlar? da yönetiyor. Onlar? da kutupla?t?rarak polise dü?man ederek i?ini kolayla?t?r?yor.   

Kutupla?man?n sorumlusu sadece iktidar m? yoksa zaten ötekile?tirmeye dünden haz?r bir toplum muyuz? 

Hay?r, dünden raz? de?iliz. Çat??ma olmad???nda polisle göstericiler muhabbete ba?l?yor.  

Bire bir ili?kiler böyle olabilir ama polise genel olarak büyüyen bir k?zg?nl?k yokmu? 

Her ülkede bunu yapabilirsiniz. Geçen gün motorla Be?ikta?’a giderken önümde Fenerbahçe bayraklar? sallayan bir araba vard?, üzerine kald?r?m ta?lar? att?lar. Ta?lardan bir k?sm? bana da geldi, ölebilirdim, zor y?rtt?m. Her maç ç?k??? taraftarlar birbiriyle ve polisle çat???yor. Ayn? davran??? siyasette de görüyoruz. Sen birtak?m abart?l? tedbirler al?p 1 May?s Emekçiler Bayram?’n? polis bayram?na çevirirsen gösteriye gelenler daha da co?arlar, i? daha da k?z???r. Bunun maç ç?k???ndan fark? yoktur.  

1 May?s’ta Taksim’in kapat?lmas? karar?na ne diyorsunuz? 

Daha önce izin verilmi?ti ve hiçbir ?ey olmam??t?. Ya??m 50, 12 Eylül öncesini de ya?ad?m. ?nsanlar?n arzu ettikleri ?ekilde ya?amas?n?n, siyaset arenas?nda kendilerini temsil etmesinin böyle heyecanl? hareketlerle olmayaca??n? da biliyorum. Dikkatli olmak laz?m. Türkiye’de kutupla?t?rma ve heyecanland?rarak yönetme yöntemi kazan?yor. Örne?in Gezi’deki gençler televizyonda Ba?bakan’? seyredip söylediklerinin kendilerine yönelik oldu?unu görüp “Ba?bakan istifa” diye ba??r?yorlard?.

Gezi sizin için neydi tam olarak?

Gezi’de bütün ileti?im Twitter üzerinden yürüyordu. Medyan?n penguene ba?lamas? olaylar? karanl?kta b?rak?yordu. Dedikodu düzeyinde yalan yanl?? haberlerle insanlar? galeyana getirdiler. 6-7 Eylül olaylar? da böyle olmu?tur. “Atatürk’ün evine bomba koydular” ya da “Cami yakt?lar” gibi yalan haberlerle insanlar co?turularak birçok sokak hareketi ç?kar?ld? ve bunlar bir yerden k??k?rt?larak oldu. Ama Gezi topyekûn “Otpor”cu bir kalk??ma de?ildi. Tek bir yere mal edilemez, kozmopolit bir olayd?.  

Peki, neden deste?inizi çektiniz?

Gezi’den deste?imi çekmedim. “Yüz binlerce ki?i Otpor’dan para ald? da soka?a döküldü” ?eklindeki saçma ithama kar?? “Hava güzeldi, etkinlik ar?yorlard?, Gezi’ye geldiler. Orant?s?z güç kullan?l?nca tepeleri att?” dedim. Gezi’yi savunmak için, her türden insan oldu?unu anlatmak için söyledim bunlar?.

Kur?unsuz, kans?z devrim olmaz...

Deste?inizi çekmedinizmi yani? 

Hay?r, daha önce de söyledim. Ben bizzat Geziciyim ve bundan gurur duyuyorum. Baz? küçük Che Guevara’lar söylediklerime al?n?yor ama onlara 12 Eylül öncesindeki gibi kur?unlara kar?? direnmediklerini, baz? münferit ac? olaylar?n d???nda üzerlerine gaz ve su d???nda bir ?ey gelmedi?ini de söylemek isterim. Kur?unsuz, kans?z devrim olmaz.

Cihangir’de duvarlara yaz? yazmak kolay. Bütün bir Beyo?lu’nu polisin gaz? da??tamad? ama Kas?mpa?a’dan Beyo?lu’na ç?kan 6 tane eli sopal? adam da??tt?. Bir anda direni?çiler evlerine döndüler. Çok da iyi yapt?lar bence çünkü ölenlere bak?nca bunun bir Alevi Sünni çat??mas?na dönme potansiyeli vard?. Gezi’de polisler de vard?, fark?nda de?iller. Bu heyecanl? hareketler bir süre sonra Ferhan ?ensoy Abi’nin dedi?i gibi “Anlat anlat heyecanl? oluyor”...   

Gezi’deki motivasyonun sand??a yans?mamas?na ne diyorsunuz? 

Sand??a yans?mayaca??n? biliyordum zaten. Hiç ümitlenmedim.

‘3 gece televizyonda hükümeti ele?tiren tek adam?m’ 

Tüm bu söylemleriniz üzerine iktidar yanl?s? oldu?unuz dü?ünüldü. “Yanda?”m?s?n?z? 

?u an haftada üç gece televizyona ç?k?p hükümeti ele?tiren, dalga geçen, ?akalar yapan tek adam?m. Twitter’da takipçisi benden fazla olan Cumhurba?kan? Abdullah Gül, Cem Y?lmaz, Demet Akal?n, Ata Demirer’den Gezi olaylar? ile ilgili bir yorum beklemediler ama benim kanaat önderi gibi davranmam? istediler. “Ben ancak gösteri dünyas?ndan bir adam?m, politikay? sevmem” dedim.

?imdi Gezi’yi savunmak için söyledi?im sözlere Che Guevara’lar al?n?yor, “Hava güzel oldu?u için de?il, direni? için oradayd?k” diyorlar. Evet, ama sen 100 ki?iydin, 100 binler senin gibi de?ildi. Ya?mur ya?d??? zaman da??ld?n?z. Heyecan?n olmas? güzel ?ey ama insanlar ölmeye ba?lad???nda durup dü?ünmek ve ak?ll? davranmak gerek.

‘Türkiye bir Ortado?u ülkesi’

?ktidar?n giderek otoriterle?ti?ine dair ele?tirilere ne diyorsunuz? 

Akl?m ermeye ba?lad??? y?llarda annemler ülkenin gidi?at?ndan çok endi?elilerdi. Hâlâ endi?eliler. Y?llarca kendimizi Bat?’yla öpü?en bir ülke olarak kand?r?p durduk. Buras? bir Ortado?u ülkesidir. CIA Türkiye’ye nas?l bak?yorsa Meclis’teki politikac?lar da öyle bak?yor.

Otoriterle?me e?ilimleri bu co?rafyada normal midir yani? 
Tabii ki... Kolay kar??t?r?labilen, kolay manipüle edilen bir ülke. Ama Ortado?u derken küçümsemiyorum. Bu topraklardaki özgürlük hareketleri Fransa’y? katlar, yeter ki biraz ak?l ba?ta olsun.

‘Cumhurba?kan? aday? olsam muhalefetten çok oy al?r?m’

“Cumhurba?kan? kim olacak?” tart??mas?na ne diyorsunuz? 

Neden muhalefet sanki Cumhurba?kanl??? seçimi kendisine dün söylenmi? gibi hâlâ bir aday ç?karmak için Tayyip Erdo?an’?n hareketlerini izliyor? AK Parti taraf?ndan yönetiliyorsa neden muhalefete oy veriyoruz? O zaman AKP’li olmak daha iyi de?il mi? Hiç olmazsa üzülmüyorsun... Uzun bir süre Cumhurba?kanl??? seçimi yerine dar bölge daralt?lm?? bölge seçim sistemlerini konu?tuk. Ne kadar vakit kaybettik fark?nda m?s?n?z? En muhalif amigolar bile aynen Ba?bakan’?n istedi?i gibi seçim sistemleriyle u?ra?t?.

Seçim sistemi tart??mas? gündem de?i?tirme operasyonu muydu yani? 

Tabii ki öyleydi... Sonra ç?k?p mevcut sistemin devam edece?ini söyleyerek gollerini att?lar. ?imdi “Cumhurba?kan? m? insin, Ba?bakan m? ç?ks?n?” diye konu?uyorlar. Ey be muhalefet sen duvar? dinlemeyi b?rak?p da kendi aday?n? ç?karsana!

Akl?n?zdan geçen ideal bir Cumhurba?kan? aday? var m?? 

Ben aday olsam muhalefetin ç?karaca?? adaydan daha çok oy al?r?m!

‘AKP'ye oy veren kitle gayet ak?ll?’

Son dönemde sanatç?lar?n ve ayd?nlar?n durumu da tuhafla?t?. Ya iktidar yanl?s?s?n ya da ödün vermez bir muhalif... Bir ayd?n tembelli?inden söz edebilir miyiz?

Sabah kalkar adam, hükümete kar??d?r, Y?lmaz Özdil’i okuyup “Vay be ne laf koymu? be” der. Ak?am haberlere sinirlenir. Sabah yine kalk?p Y?lmaz Özdil okur. O ona koyar bu buna koyar ama herkes halinden memnundur. Ülkemizde en büyük sorun muhalefetin muhalefet olmaya, iktidar?n da iktidar olmaya al??mas? de?il mi? Herkes halinden memnun. O zaman sokaktaki genç adam lütfen kendini öldürtmesin.

Muhalefet, muhalefet olmaya neden devam ediyor? Seçim sonuçlar? sizi ?a??rtt? m??

Hay?r, hiç ?a??rtmad?. Muhalefetin “Halk bize muhalefet görevi verdi” demesini çok komik buluyorum. 80 milyon insan bir araya gelip “?una iktidar, buna muhalefet görevi verelim” diyen tek hücreli yarat?k de?ildir. Halk yönlendirilebilir.

Çok basit ve s?? dü?üncelerle y???nlar? yanda?, geri kalan? da muhalefet olarak yönetirsin. K?ta Avrupa’s? Birinci ve ?kinci Dünya Sava??’ndan sonra bunu ya?ad?. Muhalefetin anlamad??? ?ey kendisinin de yönetildi?i. Okan Bayülgen’e polisle foto?raf çektirdi diye laf edece?ine asl?nda nas?l manipüle edilip k??k?rt?ld???na bak.

 “AK Parti’ye oy verenlerin akl? yok, manipüle ediliyorlar” demek mi istiyorsunuz? 

AK Parti’ye oy veren kitle gayet ak?ll?ca hareket ediyor. AK Parti te?kilatlanmas?n? en güzel yapm?? parti. Üyeleriyle ileti?imi çok iyi. Piknikteki insanlar? bile partiye üye yap?yor. ??çi, kad?n, çoluk, çocuk mangalda domates közlerken “Karde? biliyor musun ben AK Partili oldum” diyor.

Kendini ilk defa adam yerine konmu?, sevilmi? hissediyor. Bu sistem içinde al??veri? manya??na dönü?türülmü?, telefon mesaj?yla kredi ald?r?lm??, her biri en az bin dolar borçland?r?lm?? halk? dü?ündü?ümüzde AK Parti’ye oy vermek çok ak?ll?ca, çünkü seçimden sonra borsa yükselip dolar dü?üyor. Kredi kart? borçlar? yüzünden intihar? dü?ünen adam “AK Parti özgürlükleri k?s?tl?yor” denmesine ald?r?r m??

www.haberturk.com 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri