forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

gulay-gokturkGülen Cemaati'ne ait Bugün gazetesi yazar? yazar? Sabah'a verdi?i röportajda, cemaate yönelik iddianameler haz?rlanmas? ve davalar aç?lmas? ça?r?s? yapt?.

Sabah gazetesine konu?an Göktürk, "Paralel Yap?yla uzla??lmaz, hesap sorulur" dedi ve art?k cemaate kar?? iddianameler haz?rlan?p dava aç?lmas? gerekti?ini söyledi.

L?BERALLER?N G?DECE?? YER AK PART?

Bugün gazetesi yazar? Göktürk, Sabah gazetesine verdi?i röportajda, Ekmeleddin ?hsano?lu'nun aday gösterilmesini ele?tirirken, liberallerin AK Parti'den ba?ka gidecek kap?lar? olmad???n? savundu. Göktürk'ün en çarp?c? de?erlendirmeleri ise cemaate yönelik oldu. ??te Göktörk'ün röportaj?n?n o bölümü:

PARALEL YAPI ?LE UZLA?ILMAZ, HESAPLA?ILIR

-Gülen hareketi-AK Parti aras?ndaki çat??ma 30 Mart seçimlerinden sonra da h?z kesmeden devam ediyor. Bu kavga nas?l sonuçlan?r?

Uzla??rlarm?, kavga biter mi, bar?? olur mu beklentisini son derece yanl?? buluyorum. ?ddia nedir; devlet içinde devletin hiyerar?isinden ba??ms?z otonom bir yap?n?n varoldu?udur. En stratejik kurumlarda yo?unla?m??, belirsiz, tan?mad???m?z ve gizli bir yap? kendi ç?karlar? ve hesaplar? do?ruldusunda çal???yor. Böyle bir yap?n?n varl???ndan bahsediyorsak iktidar?n tepesi ile bu yap?n?n tepesinin bir yerlerde uzla?mas? halka kar?? i?lenmi? bir suçtur. Bu yap?ya biz neden kar??y?z. Halk aç?s?ndan bir tehdit olu?turdu?u için. Erdo?an yar?n kalk?p "arkada?lar tamam biz aram?zda anla?t?k" dese halk?n itiraz etmesi laz?m. Dolay?s?yla paralel yap? ile uzla?ma, anla?ma mümkün de?il.

ARTIK SOMUT DEL?LLERLE DAVA AÇILMASI GEREK?R

-Paralel yap? ile mücadelede hukuki ad?mlar?n at?lmas? konusunda yarg?da bir direnç oldu?u iddia ediliyor. Bu konuda sizin gözlemleriniz nelerdir?

Bu yap?n?n varl???n? Balyoz ve Ergenekon davalar?nda gördük. Adana'daki M?T operasyonunda gördük. Yasad??? dinleme olaylar?nda gördük. Ba?bakanl??a yerle?tirilen böcekte gördük. D??i?leri Bakanl???'ndaki dinleme olay?nda gördük. 17 Aral?k ve 25 Aral?k sonras?nda 30 Mart seçimlerine yönelik topyekun bir sald?r?ya dönü?tü?ünü gördük. Bunlar inkar edilmez gerçekler. Türkiye'de herkesin kanaati olu?tu. Ancak kanaatlerle hukuki ad?mlar at?lmaz. Art?k bu suçlamalar somut iddianameler haline gelmesi gerekir. Demokratlar olarak bu defa geçti?imiz dönemde yapt???m?z hatalardan ders ç?karmam?z laz?m. Balyoz ve Ergenekon iddianamelerinin zay?f taraflar?, hileleri, bir yap?n?n siyasal hesapla?ma arac? haline getirerek hukuki bir yarg?laman?n d??ar?s?na ç?karmas?n?n bedelini bugün bütün Türkiye ödüyor. Ayn? hatay? tekrar yapmamak gerekir.

PARALEL ETK?, DARBE DAVALARINA BÜYÜK ZARAR VERD?

-Paralel yap?n?n Balyoz ve Ergenekon davalar?na olan özel ilgisi bu davalara güvenin azalmas?na neden oldu?unu dü?ünüyor musunuz?

Balyoz ve Ergenekon davalar?n?n ba??ndan bu yana "bu davalar?n yeterince güçlü oldu?unu, bu davalar?n hukuka uygunlugunun önemli oldu?unu, ilaveler ve zorlamalar yap?lmas?n?n tam tersi etki yapaca??n?" söyledim. Otonom yap?n?n savc?lar?n?n, hakimlerinin ?imdi daha net olarak ö?rendi?imiz faaliyetleri dolay?s?yla bu davalar kamuoyu nezdinde güvenirlili?ini yitirdi. ?imdi birtak?m generaller kahraman edas?yla tahliye oldular ve büyük büyük laflar ederek siyaset yapmaya ba?lad?lar. Bu zor hazmedilecek bir durum. Adet yerini bulsun diye de?il gerçek anlamda bir yarg?laman?n yap?lmas? gerekiyor. Böyle yap?l?rsa bir grup aklanacakt?r ama darbeleri planlayanlar?n mahkum olaca??na inan?yorum. Çünkü çok sa?lam deliller var ortada.

Röportaj?n tamam? için t?klay?n... 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri