forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

dyhDo?an Yay?n Holding bir k?s?m varl?klar?n?n sat??? ile ilgili olarak Goldman Sachs dan??manl???nda yürütülen süreçte ba?lay?c? olmayan tekliflerin al?nd???n? ve önümüzdeki günlerde veri odas? sürecinin aç?laca??n? aç?klad?.DYH taraf?ndan KAP'a (Kamu Ayd?nlatma Platformu) yap?lan aç?klamada, ?öyle denildi:


"?irketimizin ve ba?l? ortakl?klar?n?n yeniden yap?land?r?lmas?na yönelik olarak, ?irketimize yeni ortaklar al?nmas? ve/veya ba?l? ortakl?klar?m?zdaki ortakl?k paylar?n?n tamamen veya k?smen sat?lmas?, varl?k sat??? yap?lmas?, hisse de?i?imi veya stratejik ortakl?klar kurulmas? da dahil olmak üzere, muhtelif i?birli?i olanaklar?n?n ara?t?r?lmas? konular?nda, teklifleri ciddi ve ko?ullar? uygun bulunan kurumlar ile çal??malar, dan??man kurulu? (Goldman Sachs) refakatinde halen devam etmektedir. Mevcut durum itibariyle kamuya aç?klama yap?lmas?n? gerektirecek herhangi bir durum bulunmamaktad?r.


"Yürütülmekte olan çal??malar esnas?nda ilgi duyan çok say?da kurumun, imzalanan gizlilik sözle?mesi kapsam?nda "ba?lay?c? olmayan" teklifleri al?nm??t?r. Ba?lay?c? olmayan tekliflerin al?nmas?n?n gerekçesi, önümüzdeki günlerde aç?lacak "veri odas?" (due dilligence) sürecine, ciddi ve ko?ullar? uygun olan al?c?lar?n dahil edilmek istenmesidir. Bu kapsamda,
News Corporation ile birlikte di?er baz? kurumlar, vermi? olduklar? tekliflerin dü?ük bulunmas? ve ko?ullar?n?n yeterli görülmemesi nedeniyle taraf?m?zdan sürecin d???nda b?rak?lm??t?r. Bu itibarla, News Corporation'?n teklifini geri çekti?i ?eklinde medyada yer alan haberler gerçe?i yans?tmamaktad?r.

"Söz konusu süreç, ?irketimiz varl?klar?n?n/i?tirak paylar?n?n sat??? ile sonuçlanabilece?i gibi, yeni ortakl?k/ortakl?klar kurulmas? ile de
sonuçlanabilir. Çal??malar sonucunda, gelecek "ba?lay?c?" (nihai) tekliflerin hiç birisinin uygun bulunmayabilece?i (herhangi bir sat?? olmayabilece?i) ihtimalinin de, yat?r?mc?lar?m?z taraf?ndan göz ard? edilmemesi gerekti?i dü?ünülmektedir. Bu itibarla, ?irketimizin medyadan tamamen ç?kt??? veya ç?kaca?? yönündeki haberler gerçe?i yans?tmamaktad?r."

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri