forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

ET?KETLER:H?ncal UluçlTRT
hincal_uluc_buyukTRT, H?ncal Uluç’un Erzurum’daki Universiade Oyunlar?'n?n yay?nlar? konusunda yapt??? ele?tirilere sert bir kar??l?k verdi. TRT Uluç'a;  “Televizyon kar??s?ndan Türkiye'yi yönetmeye çal??anlar: televizyon izlemeyi de ö?renmelidirler.” dedi...

TRT “Kamuoyu Duyurusu” ba?l???yla yapt??? yaz?l? aç?klamada, H?ncal Uluç’un “TRT Ç?ld?rm??” ba?l?kl? yaz?s?na çok sert yan?t verdi. TRT’nin yay?nlar?n? izlemeden; cevaplar?n? anlayamadan; "ucuz polemikler" olu?turup, soru soranlar için “TRT'nin her dem verecek bir cevab?n?n” bulundu?u belirtilen aç?klamada ?öyle denildi:

“01.02.2011’de Sabah Gazetesinde yazan H?ncal UIuç isimli kö?e yazar?, TRT'nin Erzurum Üniversite K?? Oyunlar?’na gelmedi?ini ve bu oyunlar? sadece bir kanaldan yay?nlad???n? belirterek yanl?? ve yanl? yorumlar?yla, okuyucusunu yan?ltm??t?r. Ayn? yazar, TRT kurumunun kendisine 29.01.2010 tarihinde verdi?i cevaba de?inmek yerine, yeni sorular sormay? tercih etmi?tir.

??te cevaplar?m?z;

1 ‘Erzurum Oyunlar?’, diye bir kavram yoktur, spor yazar?n?n yanl?? tabirler kullanmas?n?, okuyucusuna havale ediyoruz. ‘2011 Dünya Üniversiteler Aras? K?? Oyunlar?’ diye bir kavram vard?r. Bu oyunlar?n aç?l???n?n bir kenara at?ld???n? iddia etmek için, ya hiç televizyon izlememek ya da ‘okumu? cahil’ olmak gerekiyor.

Zihni, tek kanall? TRT dönemlerinde kalanlar?n, çok kanall? bir medya grubunun yay?n da??l?m?n? anlamas? mümkün de?ildir. Bizim 14 farkl? kanal?m?z?n 14 farkl? i?levi vard?r. TRT 1 kanal?m?zda Ziraat Türkiye Kupas? maçlar? vard?r ve bunun d???nda da bu kanal?m?z aile dizilerini yay?nlamaktad?r. Yakla??k 4 saatlik kesintisiz bir canl? yay?n?, TRT 1’den yay?nlamay? tercih etmedik. TRT 1 kanal?m?z, Erzurum'dan 15'er dakikal?k canl? ba?lant? yapm??t?r.

2- 50 y?ld?r yaz?p, okuyuculara ahkâm satan bir yazar?n, okudu?unu anlamas? gerekir. 29.01.2010'da yazd???m?z aç?klamada aç?l?? törenlerinin ba?ta TRT HABER, TRT HD, TRT TÜRK ve TRT AVAZ kanallar?nda yay?nlad???m?z? belirtmi?tik.

3-Aç?l??lar? kesintisiniz yay?nlad???m?z kanal olan TRT HABER o gün reyting listelerinde ilk 25 içindeydi. Aç?l???n ayn? anda onlarca televizyondan birden gösterildi?i dü?ünülürse; Türk halk?n?n yay?nc?l?k rekabeti içinde TRT HABER'i tercih etti?ini aç?kça görüyoruz. Bir haber kanal?n?n; özellikle de 4 saatlik bir yay?n için. reytinglerde ilk yüz içerisinde ilk 25'e girebilmesi bir ba?ar?d?r! Aç?l??lar?n resmi yay?nc?s? TRT'dir. K?skanç davran?p aç?l?? törenlerini di?er kanallardan sak?nsayd?k, reytinglerimiz çok daha üst s?ralara ç?kard?. Reyting listelerinde, haber kanallar? kategorisinde TRT HABER aç?k ara birinci gelmi?tir. Anlayabilene...

4-‘Esas kanal’ olmayan bir kanal tan?m?d?r. Bizim her kanal?m?z?n ayr? bir yay?n temas?, ayr? bütçesi ve ayr? bir hedef kitlesi vard?r. Ziraat Türkiye Kupas? maç? da; ayn? yay?n saat içerisinde aç?l??lar, diziler vb olmas?na ra?men reyting listelerine ilk 28 program içinde girmi?tir.
Bu s?ralama bu konjonktürdeki bir maç için kötü bir reyting de?ildir. Anlayabilene...
5-Bugüne kadar yapt???n?z yay?nlar?n Türk halk?na maliyeti nedir? Reytingi nedir? sorusuna cevap verebilmemiz için haftalarca yaz? yazmam?z gerekiyor. 50 y?ll?k bir gazetecinin sordu?u bu anlams?z soruyu, kamuoyunun takdirine b?rak?yoruz. ?leti?im fakültesi derslerinde ‘en kötü soru' olarak örnek gösterilecek bu sorunun, nevi kastetti?i bile belli de?il. TRT 43 y?ld?r TV yay?n? yap?yor, bu yay?nlar m?, TRT'nin bugünkü yönetiminin gerçekle?tirdi?i yay?nlar m? yoksa 2011 Dünya Üniversiteler Aras? K?? Oyunlar? m? kastediliyor?”

"TRT 84 YILIN EN KAL?TEL? YAYINLARINI YAPIYOR"

TRT’nin 84 y?lll?k TRT yay?nc?l???n?n en hesapl?, en kaliteli yay?nlar?n? yapt??? dile getirilen aç?klamada, “Bunun ispat? aç?k: Rekor büyümeyi rutin bütçe kalemleriyle gerçekle?tiriyoruz! Hemen her y?l TRT için elektrik faturalar?ndan yap?lan kesinti oranlar?m küçültüyoruz. Sizin TRT ve 9 v?l boyunca yapt???n?z dü?ük reytingli Tele Pazar program?ndan çok daha dü?ük bütçeli ve Devlet Denetleme Kurulu'nun denetlemesine gerek duyulmayan yay?nlar yap?yoruz” denildi. TRT aç?klamas?na ?öyle son verildi:

"170 ERZURUM TAT?L? DEMEK, 170 TAZM?NAT DAVASI KONUSUDUR"

“Malum H?ncal Uluç’un TRT’ye yapt??? program?n; hem niceli?i hem de bütçesi çok tart???lm?? ve devreye Cumhurba?kan? taraf?ndan Devlet Denetleme Kurulu sokulmu?tu. H?ncal Uluç isimli yazar: Üniversiteler Aras? K?? oyunlar?n? bir spor yazar? olarak Erzurum’dan izleseydi ya da televizyonundan TRT kanallar?n? bulabilseydi, TRT çal??anlar?n?n fedakârl???n? görürdü. 170 ki?iye 'tatil yap?yor’ demek: 170 farkl? tazminat davas? konusudur. Televizyon kar??s?ndan Türkiye'yi yönetmeye çal??anlar: televizyon izlemeyi de ö?renmelidirler.”

HINCAL ULUÇ NE YAZMI?TI...

Gazeteci H?ncal Uluç, Sabah gazetesinin 1 ?ubat say?s?ndaki yaz?s?nda “1- Ülke ve sporcu kat?l?m? aç?s?ndan Dünya Rekoru olan Erzurum Oyunlar?'n?n aç?l???n? niçin TRT1 ve TRTHD'den yay?nlamad?n?z?. Fener elenmi?, Gençler turu atlam??ken formalite gere?i yedeklerle oynanan maç? bu "Esas" kanallardan yay?nlay?p, Erzurum Aç?l???n? kenara atma sebebiniz neydi?.2- Aç?l?? törenlerini hangi kanallarda dolana dolana yay?nlad?n?z?.3- Aç?l?? yay?nlad???n?z kanalda reytinginiz neydi?.4- Esas kanalda yay?nlad???n?z Fener- Gençler maç?n?n reytingi neydi?.5- Bugüne dek yapt???n?z yay?nlar?n Türk halk?na maliyeti nedir?. Reytingi nedir?.Bo? laf? b?rak?n. "TRT 170 ki?i ile Erzurum'da" demek ne anlama geliyor" sorular?n? yöneltmi?, "Ben söyleyeyim. Harika bir k?? tatili yap?yorlar. Pekin tatili gibi.. Aksini kan?tlaman?z, sorular?ma yan?t vermenizle mümkün olabilir ancak” diye yazm??t?.
H?ncal Uluç'un yaz?s?n?n tamam?n? buradan okuyabilirsiniz...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri