forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

ahmet_calikÇal?k Holding Yönetim Kurulu Ba?kan? Ahmet Çal?k hakk?nda ABD'lilerin iddialar?ndan olu?an telgraflar? yay?nlayan Taraf Gazetesi bugün bir tekzip yay?nlad?.

 

Çal?k Holding A.?. Kurumsal ?leti?im Direktörlü?ü taraf?ndan Wikileaks belgelerindeki iddialara yer verilirken, Taraf'?n Çal?k Holding ve Ahmet Çal?k'? rencide etmeye yönelik yay?nlar?na da tepki gösterildi.

Taraf'ta yay?nlanan  tekzip...

Gazetenizin 11 May?s 2011 tarihli say?s?nda “Türk fakirinden Türkmen zenginine” ve “Niyazov’un O?lu Gibiydi” ba?l?klar? alt?nda WikiLeaks belgelerine dayan?ld??? iddia edilerek yer alan yaz?n?n gerek ba?l??? gerekse içeri?i ?irketimizi ve Yönetim Kurulu Ba?kan?m?z Say?n Ahmet Çal?k’? rencide etmeye yönelik gerçek d??? isnatlar içermektedir.

Ticari alan?ndaki faaliyetleri 1930’lu y?llara dayanan köklü bir ailenin ferdi olan Say?n Ahmet Çal?k, ilk ?ahsi giri?imini 1981 y?l?nda gerçekle?tirmi?tir. 1987’de Say?n Ahmet Çal?k bugün dünyan?n en büyük denim kuma? üreticilerinden biri olan Gap Güneydo?u Tekstil’i kurmu?tur. Türkiye’deki ba?ar?lar?n? devam ettirmek ve ba??ms?zl???n? yeni ilan etmi? olan karde? Türkmenistan’?n ekonomik dönü?üm çabalar?na destek olmak amac?yla, Say?n Ahmet Çal?k bu ülkedeki ilk Türk yat?r?mc?lar?ndan biri olmu?tur.

Çal?k Holding, 14 ülkede 80’i a?k?n ?irketi, bu ?irketlerde görev yapan 20.000’i a?k?n çal??an? ile enerji, tekstil, telekomünikasyon, pazarlama, in?aat, finans, medya ve madencilik alanlar?nda faaliyet göstermektedir. Dünyan?n önde gelen ?irketleriyle i? ortakl?klar? gerçekle?tiren Çal?k Holding dünyan?n en geli?mi? ülkelerinin global çapta faaliyet gösteren firmalar?yla rekabet etmektedir. Dünya çap?ndaki ticari faaliyetlerinin yan? s?ra, Grubumuz ülkemize ve ülkemizin tan?t?m?na ciddi katk?lar sa?lamaktad?r.

Grubumuz i? dünyas?nda aç?k, ?effaf, dürüst ve ilkeli çal??ma biçimiyle ve y?llar?n gayreti sonucu elde etti?i ba?ar?larla ülkemiz için katma de?er yaratm?? olman?n, binlerce ki?iye istihdam sa?laman?n hakl? gurur ve sorumlulu?unu ta??maktad?r. Çal?k Grubu, Malatya’daki tekstil i?letmeleriyle Do?u Anadolu’nun en büyük i?verenlerinden biri konumundad?r. Di?er yandan, bir Türk ?irketi olarak Orta Asya’da gerçekle?tirdi?i büyük ve öncü yat?r?mlarla 20 y?ld?r ülkemizi temsil etmekte ve bayra??m?z? gururla dalgaland?rmaktad?r. Bunun yan?nda Grubumuz Arnavutluk ve Kosova’da gerçekle?tirdi?i yat?r?mlarla da Balkanlar’da faaliyet gösteren en büyük Türk gruplar?ndan biri haline gelmi?tir.

Hal böyle iken, Çal?k Holding ve Say?n Ahmet Çal?k ile ilgili olarak mezkur yaz?da dile getirilen ifade ve isnatlar, gerçek d??? ve hayal mahsulü olup bu ve benzeri iddialar?n baz? medya kurulu?lar?nda ?srarla ve sistematik olarak yay?nlanmas?n? ve bir nevi karalama kampanyas?na dönü?türülmesini de en hafif tabiriyle sorumlu gazetecilik ilkeleriyle ba?da?t?ramad???m?z? ifade etmek isteriz.

Di?er yandan, ba??ms?zl???n? kazand??? ilk y?llardan itibaren Türkmenistan’?n özellikle tekstil, in?aat ve enerji sektörlerinde büyük yat?r?mlara ve prestij projelerine imza atan, binlerce ki?iye istihdam yaratmak d???nda yine binlerce kalifiye ki?inin yeti?mesine vesile olmak suretiyle ülkenin kalk?nmas?nda büyük katk?s? bulunan Çal?k Grubunun ve Say?n Ahmet Çal?k’?n bu ülke ile ili?kileri olumsuz ?ekilde etkileyebilecek en ufak bir eylem içerisinde bulundu?unu iddia etmek ise abesle i?tigaldir. Bu nedenlerle, yap?lan haberde at?f yap?lan yaz??malardaki ifadeler hiçbir somut veriye dayanmaman?n yan?s?ra, hangi bilgi veya belgeye dayal? olarak tespit edildiklerinin anla??lmas? da mümkün olmayan keyfi ve dayanaks?z yorumlardan ibarettir.

Bu vesileyle, karde? Türkmenistan’da dev projelere ve yat?r?mlara imza atma ve binlerce ki?iye istihdam sa?lama gururunu ya?ayan Çal?k Grubu olarak, çe?itli bas?n-yay?n organlar?nda iki karde? ülke aras?ndaki ili?kileri y?pratma amaçl? ve gerçek d??? haber ve yorumlara kar?? yasal yollara ba?vurmaktan çekinmeyece?imizi ve uzun y?llar?n gayreti sonucu karde? Türkmen halk? ve sayg?de?er Türkmenistan Devleti nezdinde tesis etmi? oldu?umuz hakl? itibar ve güveni zedelemeye yönelik faaliyetleri yine hukuk kurallar? içerisinde engelleme hususunda tam bir kararl?l?k içersinde bulundu?umuzu önemle vurgulamak isteriz. Ayr?ca, Grubumuz Rusya Federasyonu ile de çe?itli ticari konularda i?birli?i içerisinde olmu?tur ve olmaktad?r. Ülkemiz ile Rusya aras?ndaki ili?kiler de son derece olumlu bir ?ekilde devam etmektedir. Herhangi bir olumsuzlu?un mevzu bahis olmad??? Rusya ile baz? sorunlar oldu?u yönünde intiba uyand?rmaya yönelik birtak?m ifade ve isnatlar da mesnetsiz ve gerçek d???d?r.

Yine Gazetenizin 12 May?s 2011 tarihli say?s?nda “Medyan?n hal-i pür melali” ba?l??? alt?nda hiçbir somut veriye dayanmayan, hangi bilgi veya belgeye dayal? olarak tespit edildikleri bilinmeyen baz? Wikileaks belgelerine at?fla ATV-Sabah Ticari ve ?ktisadi Bütünlü?ünün Çal?k Holding bünyesine kat?lmas?na ili?kin as?ls?z ve mesnetsiz haberler yer alm??t?r. Say?n Ahmet Çal?k ba?kanl???ndaki Çal?k Holding yönetimi, ticari bir tercih olarak, Tasarruf Mevduat? Sigorta Fonu’nun düzenledi?i aç?k ihaleye kat?lmak suretiyle, ATV-Sabah Ticari ve ?ktisadi Bütünlü?ünü 1,1 Milyar Dolar gibi yüksek bir bedelle sat?n alarak ayn? zamanda kamu alacaklar?n?n tahsil edilmesi sürecine de katk? sa?lam??t?r.

Kamuoyunca bilindi?i üzere, ATVSabah Grubu, ihale sürecinin ilgili tüm yasal prosedürlerin usulünce ve son derece ?effaf bir ?ekilde tamamlanmas? ile birlikte 24 Nisan 2008 tarihi itibariyle Çal?k Grubu’na d hil olmu?tur. 05 Aral?k 2007 tarihinde yap?lan ihale ile ba?layan ve 24 Nisan 2008 tarihindeki devir-teslim ile sona eren bu süreçte TMSF, RTÜK ve Rekabet Kurumu’ndan gerekli tüm izin ve onaylar al?nm??t?r.

Di?er yandan, sat?n alma sürecinde kullan?lan krediler de zaman?nda ve eksiksiz olarak ödenmektedir. Buna göre, sat?n alma sürecinde özkaynaklardan kar??lanan 500 milyon Amerikan Dolar? sermayeye ilave olarak bugüne kadar kredi veren bankalara 15.000.000 Amerikan Dolar? komisyon ödemesi, 51.219.838 Amerikan Dolar? anapara ödemesi, 147.257.197 Amerikan Dolar? kredi faizi ile birlikte toplam 213.477.035 Amerikan Dolar? tutar?nda ödeme yap?lm??t?r.

Sabah Gazetesi ve ATV Televizyonu herhangi bir ki?i veya kurumun yönlendirmesi ya da görevlendirmesi ile hareket etmemekte; aksine tarafs?z ve ba??ms?z yay?nc?l?k anlay???n?n sonucu olarak, ele?tiri s?n?rlar? içerisinde herkesin dü?üncelerini aç?klama özgürlü?üne sonuna kadar sayg? gösterilmektedir. Buna kar??l?k, Turkuvaz Medya Grubu yay?n organlar?n?n kamuoyu nezdinde y?llar içerisinde olu?turduklar? güvene, imaja, ilke ve de?erlere son derece a??r ve fütursuz bir ?ekilde sald?rman?n ne bas?n özgürlü?ü ne de ele?tiri hakk? ile izah? mümkündür. Seviyesi sayg?de?er kamuoyumuzun yüksek takdirine b?rak?lan bir üslupla baz? medya kurulu?lar?nda yer alan haber ve yorumlar vas?tas?yla Sabah Gazetesi ve ATV Televizyonu’nun yay?nc?l?k anlay???n? karalama gayreti içine girilmesi esasen gerçeklerin kas?tl? olarak tamamen çarp?t?lmas? hatta yok say?lmas?n? hedeflemektedir.

Ticari hayat?n etik kurallar? çerçevesinde gerçekle?en bir sat?n alma sürecine ve tüm yükümlülükleri yerine getirilmi? olan bir kredi kullan?m?na siyasi anlamlar yüklenmeye çal???lmas? ve haks?z ?ekilde ele?tiri konusu yap?lmas? suretiyle Sabah Gazetesi ve ATV Televizyonu’nun tarafs?z ve ba??ms?z yay?nc?l?k anlay???na gölge dü?ürülme çabas?n?n, sistematik bir karalama kampanyas?n?n ürünü ve tamamen suiniyetli bir yakla??m oldu?u, ayr?ca bu türden yorum, yaz? ve haberlerin art niyetli ve maksatl? olarak kaleme al?nd??? da aç?kça anla??lmaktad?r.

“Güvenilir haber kayna??” olmak ilkesini kendisine rehber edinen Turkuvaz Medya Grubu çat?s? alt?nda faaliyetlerini sürdüren ATV ve Sabah; sayg?n, objektif ve dürüst yay?nc?l?k anlay??? ile halk?m?z?n takdirlerini kazanm??t?r. Bunun neticesi olarak da Çal?k Holding di?er sektörlerde gösterdi?i ba?ar?l? performans? medyada da göstermi? ve 2010 y?l?nda Turkuvaz Medya Grubunun faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr? tarihinin en yüksek rakam?na ula?m??t?r.

Çal?k Grubu, özellikle medya sektörüne ad?m atmas?n? müteakip zuhur eden tüm y?pratma ve dezenformasyon çabalar?na kar??n, kuruldu?u günden bu yana oldu?u üzere ba?ar?s?n? borçlu oldu?u yüksek etik de?erler zemininde hiçbir ki?i, kurum ve kurulu?un etkisinde veya güdümünde kalmadan Türk ekonomisine ve ülkemizin dünya çap?nda rekabet gücüne katk?da bulunmaya azim ve kararl?l?kla devam edecektir.

Söz konusu yanl?? bilginin düzeltilerek kamuoyuna do?ru bilgi verilmesi hususunda gereken özen ve hassasiyeti gösterece?inize olan inanc?m?z? ifade eder, bu aç?klama metnimize gazetenizin yay?nlanacak ilk nüshas?nda yer vermenizi önemle rica ederiz.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri