forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

Kozmikoda_agirdirTRT Haber'de Sal? ak?amlar? yay?nlanan Kozmik Oda program?n?n yay?ndan kald?r?lmas?yla ilgili program? haz?rlayan ve sunan gazeteci R?dvan Memi bir aç?klama yapt?...

Memi'nin aç?klamas?n?n tamam? ?öyle... 

27 Temmuz 2010’dan bu yana TRT Haber’de yay?nlanmakta olan Kozmik Oda, 31 May?s’ta, TRT yönetimi taraf?ndan yay?ndan kald?r?lm??t?r. Program?n seçkin izleyicilerine bu aç?klamay? Kozmik Oda ekibi olarak borç biliyoruz.

Kozmik Oda’n?n ‘yay?ndan kald?r?l?? sürecinin son iki gününün özeti’ ?u; Seçim öncesinde iki haftad?r parti analizleri yapt???m?z,TRT yöneticilerinin oldu?u gibi izleyicilerimizin de malumu. Prof.Yasin Aktay ile AK Parti’yi, Hüseyin Kocab?y?k ile de MHP’yi konu?tuk. 30 May?s’ta yay?ndan bir gün önce TRT yönetimine konu?umuzun Taraf Gazetesi yazar? Prof.Ayhan Aktar, konunun ise aç?klad?klar? ‘demokrasi raporu’nu oda?a alarak CHP analizi oldu?u bildirildi. Ayn? gün ak?am saatlerinde TRT yöneticileri bu konuyu ve konu?u istemediklerini, terör uzman? oldu?unu belirttikleri ve ad?n? o ana kadar hiç duymad???m Polis Akademisi üyelerinden Doç.Dr.Süleyman Özeren’i ‘terörü konu?mak üzere’ yay?na almam ‘gerekti?ini’ ilettiler.

Kendilerine seçim öncesi bir program takip etti?imizi an?msatarak; AK Parti ve MHP analizlerinden sonra bu hafta CHP önümüzdeki hafta da BDP analizi yapmay? planlad???m?z?, TRT’nin devlet televizyonu olmas? hasebiyle bu hakkaniyetin ayr?ca gözetilmesi gereken bir zorunluluk oldu?unu, konu?umuzla da art?k sözle?ildi?ini belirttim. Ayr?ca, yay?na ç?kartmam? istedikleri konu?u (S.Özeren) tan?mad???m?z?, inceleyip Kozmik Oda program?na uygunlu?u halinde önümüzdeki haftalarda de?erlendirebilece?imizi de not dü?tüm.

Buna ra?men, yay?n gününde Süleyman Özeren’in yay?na ç?kart?lmas?nda ?srar edildi ve ‘Ya bu konuk ya da yay?n yok’ denildi. Bunun üzerine TRT Genel Müdürlü?ü, Haber Dairesi Ba?kanl??? ve ?stanbul Yap?m Koordinatörlü?ü’ne yaz?l? biçimde konu ve konu?umuzu bir kez daha aktararak, bir kaç kez aksi ya?ansa da genel olarak “üzerinde ?ifahi ve fiili mutab?k kal?nm?? biçimi ile ‘Kozmik Oda’n?n yay?na devam edip etmeyece?inin bildirilmesini” rica ettim. Yay?na yakla??k 3 saat kala, 18’de, tek cümle ile ‘Kozmik Oda’n?n yay?ndan kald?r?ld???’ bilgisi iletildi.

“Bu odada tuzak yok,oyun yok, sadece gerçe?i, do?ruyu arama var... Bu oda ezbere, s??l??a, cehalete ve ba?nazl??a kapal?, zihin açan tüm seslere aç?k” sözleri ile ba?lad?k yay?na ve 42 program boyunca bu sözlerin gere?ini yerine getirmeye çal??t?k. Ben ve ekip arkada?lar?m,bize ödenen her kuru?un hemen hemen bütünüyle milletin paras? oldu?unu birbirimize hat?rlatarak, kendi aram?zdaki ifadesi ile “patronumuz millet” duygusu ve sorumlulu?u ile yay?n yapmaya gayret ettik. Be?eriz ve elbette ki kas?ts?z da olsa kusurolmu?tur, affola...

Kozmik Oda’n?n tüm izleyicilerine, twitter takipçilerine, bir kez daha konuklar?m?za, unutulmaz katk?lar?n? esirgemeyen k?ymetli meslekta?lar?m?za ve-ya?ananlara ra?men-ekranda bize açt?klar? süre için TRT yönetimine te?ekkür ederiz...

?yi yar?nlar...

Kozmik Oda ekibi ad?na,

R?dvan Memi

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri