forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

TÜ?K verilerine göre, Türkiye  genelinde, yayg?n gazetelerin tirajlar?nda yükselme e?ilimi görülüyor. Bütün ülkede sat?? ve da??t?m? yap?lan yayg?n bas?n?n A?ustos ve Eylül 2009 aylar?nda toplam tiraj? 3 milyon 860 bin 601'den 4 milyon 7 bin 617'ye yükseldi. Da??t?lan gazete say?s? ise 46'dan 47'ye ç?kt?.
 
Türkiye ?statistik Kurumu (TÜ?K)'nun verilerine göre yerel, bölgesel ve yayg?n bas?n olarak 5 bin 665 gazete ve dergi yay?nlan?yor. Bunlar?n 2 bin 479'u gazete, 3 bin 186's? dergi.
 
Gazete sat??lar?ndaki k?p?rdanmaya ra?men 2007 ve 2008 y?llar?nda, sa?l?k ve akademik konular d???ndaki dergi say?s? azald?. Akademik dergilerde say?ca art?? oran? yüzde 38, sa?l?k dergilerinde yüzde 10 oldu. Dergilerde çal??anlar?n e?itim durumlar?nda ön lisans ve lisans seviyelerinde art??, di?erlerinde dü?ü? görüldü. Ülke çap?nda yay?n yapan bas?n grubundaki gazetelerin günlük tiraj ortalamalar? toplam? A?ustos 2009'da 3 milyon 860 bin 601 iken Eylül 2009'da 4 milyon7 bin 617'ye yükseldi. ?lan alan yayg?n bas?n grubundaki gazete say?s? 46'dan 47'ye ç?kt?. Gazetelerin günlük tiraj ortalamalar?, 5 bin 169 ile 614 bin 247 aras?nda de?i?iyor.
 
Geçen y?l akademik dergilerde patlama ya?and???n? ifade eden Ege Üniversitesi ?leti?im Fakültesi Bas?n Yay?n Tekni?i Anabilim Dal? Ba?kan? Yrd. Doç. Dr. O?uzhan Kavakl?, 2009'da da özellikle hakemli akademik dergilerde art???n devam etti?ini belirtti. Yrd. Doç. Dr. Kavakl?, "TÜ?K verilerine göre ülkemizde toplam dergi say?s?, 2007'den 2008'e kadar yüzde 6,01 azalmayla 3 bin 338'den 3 bin 186'ya dü?tü. Akademik dergiler ise yüzde 38'lik art??la 172'den 237'ye ç?kt?. Onlar?, yüzde 10'luk art??la 275'den 303'e yükselen sa?l?k dergileri takip etti. Bunun d???nda bütün dergi türlerinde dü?ü? görüldü. Akademik dergilerdeki art???, akademik yükseltilmelerde bilimsel makale yay?nlama zorunlulu?u olmas?na ba?l?yorum. Sa?l?k dergilerinin art??? da toplumun bu konuda medyadan beklentilerinin artt???n? gösteriyor." dedi.
 
Gazete ve dergilerde fikir i?çisi olarak çal??anlar?n e?itim durumu itibar?yla da??l?m?nda ise üniversite mezunlar? ço?unlu?u te?kil ediyor. 2007'den 2008'e genel lise mezunlar?n?n say?s? 15 bin 253'den 13 bin 949'a gerilerken ön lisans mezunlar? 3 bin 363'den 3 bin 480'e, lisans mezunlar? 20 bin 404'den 21 bin 769'a yükseldi. 2008'de lise alt?, genel lise, mesleki ve teknik lise mezunu çal??anlar?n toplam say?s? 22 bin 357, ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunlar?n say?s? ise 30 bin 93 oldu.
 
2007 ve 2008 y?llar?nda gazete ve dergilerin yay?n bölgesine göre da??l?m?nda gazetelerde yerel, dergilerde yayg?n (ulusal) bask? oran? artt?. Gazetelerde yerel bask? yapan yay?n organ? yüzde 91,6'dan 92,9'a yükseldi. Dergilerde yerelin say? oran? 42,1'den 38,9'a gerilerken ulusal (yayg?n) dergiler yüzde 51,1'den 53'e ç?kt?.
 
Gazete ve dergilerin en a??rl?kl? içerik türlerine göre da??l?m?nda gazetelerin tamam?na yak?n?nda (2 bin 66) a??rl?kl? tür "siyasi-haber-güncel" olarak belirlenirken dergilerde "sektörel-mesleki" tür öne ç?kt?. Yay?n s?kl???na göre ayl?k dergiler 857 ile birinci s?ray? ald?. ?kinci s?rada ise 794 dergiyle üç ayl?klar bulunuyor. (C?HAN)
 
 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri