forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

internet_httpMEHMET SAK?N - AKS?YON

?nternetteki zararl? içerikten özellikle çocuklar?n korunmas?, bütün dünyan?n gündemi. Sadece AB, OECD gibi birlikler de?il; ?ngiltere, ?sviçre, Japonya, ?spanya gibi ülkeler de ç?kard?klar? kanunlarla filtreleme sisteminin yayg?nla?mas?n? te?vik ediyor.

Birçok aile, çocu?unu bilgisayar ba??nda gördü?ü zaman tedirgin oluyor. Çünkü, bilgisayar?n kullan?c?s?n?n ula?abilece?i iyi veya kötü içerik, bir t?k kadar uzakta. Bir çocu?un normal hayatta gezdi?i ortamlarda kolay bir ?ekilde göremeyece?i birçok olumsuz içeri?e, internette rahatl?kla ula??labiliyor olmas? aileleri tedirgin ederken, bilgisayar ve internetin evlere girmemesinin ba?l?ca sebepleri aras?nda yer al?yor. Ailelerin bu problemle ba? edebilmeleri kolay olmad??? gibi, sorun yaln?zca Türkiye ile de s?n?rl? de?il. ?nternet teknolojisi ve ekonomisinin öncüsü say?lan birçok ülke de bu problemi çözmenin yollar?n? ar?yor.

Ebeveynler, çocuklar?n? internetin zararl? içeriklerinden koruyamay?nca, ba?ta yaz?l?m devi Microsoft olmak üzere birçok yaz?l?m ?irketi, koruma amaçl? (bir k?sm? ücretli) olarak filtre programlar?n? kullan?ma sundu. Aileler, bu programlar? bilgisayarlar?na kurup bilgisayar kullan?c?s? aile bireylerinin hangi sitelere girip giremeyece?ine, hangi programlar? kullan?p kullanamayaca??na karar verebiliyor. Türkiye’de bu tür filtre hizmetleri veren kurulu?lardan biri de Türk Telekom’un TTNet isimli internet servis sa?lay?c?s?.

Ailelerin talebi büyüyüp internetteki özellikle çocuklar için zararl? olan içeri?in devlet taraf?ndan önüne geçilmesi için toplum bask?s? olu?maya ba?lad?. Bunun üzerine, Türkiye’de internetin sahibi Telekomünikasyon ?leti?im Ba?kanl???’n?n (T?B), ailelerin tek tek filtreleme i?lemleri ile u?ra?malar?na gerek kalmayacak bir çal??ma yaparak uygulamas? kararla?t?r?ld?.

2007 y?l?nda AB Komisyonu’nun deste?iyle Avrupa’daki 91 mobil operatörün imzalam?? olduklar? “Çocuklar ve Gençlerin Güvenli Mobil Kullan?m? Avrupa Çerçeve Plan?” kapsam?nda, ya? do?rulama sistemleri, çocuklar?n yeti?kin içeri?e eri?imini kontrol sistemleri gibi birçok altyap? filtreleme sistemleri devreye al?nd?. Türkiye’deki uygulaman?n amac?n?n da ayn? oldu?unu belirten ?nternet Daire Ba?kan? Osman Nihat ?en, “Güvenli ?nternet, mevcut kullan?lan internete alternatif ücretsiz bir alternatif olarak sunulacak. Güvenli ?nternet, standart, aile, çocuk ve yurtiçi olmak üzere 4 profili içeriyor. Kullan?c?lar, bu profiller aras?nda istedikleri an geçi? yapabilecek. Veya bir evde çocuklar çocuk profilini kullan?rken, yeti?kinler hiçbir filtrelemeye tabi olmayan standart profili tercih edebilecek. ?ddia edildi?i gibi Güvenli ?nternet’te kullan?c?lar?n internet eri?imleri hiçbir ?ekilde tespit edilmeyecek.” diyor.

Güvenli ?nternet’in kullan?c?lar?n internetteki zararl? yay?nlardan korunmas?na yönelik bir hizmet oldu?unun alt?n? çizen ?nternet Daire Ba?kan? ?en, uygulaman?n ç?k?? noktas?n? ?öyle anlat?yor: “Ülkemiz nüfusu genç oldu?u için özellikle çocuklar?m?z?n internetin zararl? içeriklerinden korunmas?na yönelik istek ve ?ikâyetler sürekli olarak T?B’e iletilmekte. ?nternet servis sa?lay?c?larla yapt???m?z çal??malar sonucunda bu hizmeti verme karar? ald?k. Kullan?c?ya tercihte bulunurken hiçbir bask? yap?lmayacak, aksine bunu istiyorsa tercih edecek. Servis sa?lay?c?lar, 22 A?ustos 2011’de kullan?c?lar?n tamam?yla özgür iradeleri ile seçebilecekleri alternatif Güvenli ?nternet’i sunacak. Talep edenler bu hizmeti alacak, etmeyenler mevcut interneti kullanmaya devam edecek. Bu asl?nda ücretli sunulan filtrelemenin ücretsiz alternatifi.”

Güvenli bir internet ortam? sa?lamak yaln?zca Türkiye’nin sorunu de?il. Avrupa Konseyi ba?ta olmak üzere birçok ülke çal??malar yap?yor. Türkiye’nin uygulayaca?? ?ebeke seviyesindeki ücretsiz internet filtreleme paketleri de kullan?c? tercihi ile talebe ba?l? olacak. Bu çal??man?n AB ve dünya uygulamalar?yla paralellik arz etti?ine dikkat çekiliyor. ??te uluslararas? uygulamalardan baz? örnekler:

AVRUPA KONSEY?: ?nternetin yasa d??? ve zararl? içeri?iyle mücadele konusu, çocuklar?n korunmas? aç?s?ndan Türkiye’nin de üyesi bulundu?u Avrupa Konseyi’nin öncelikleri aras?nda yer almakta. Konseyin, yasa d??? ve zararl? içerikten korunmaya yönelik prensip ve mekanizmalar? düzenleyen tavsiye karar?n?n maddelerinde, “Üye ülkeler, kullan?c?lar?n istedikleri içerikleri seçmelerine imkân tan?yan, farkl? filtreleme profilleri ve arama motorlar? geli?tirilmesine destek olmal?. Filtreleme kullan?c?lar taraf?ndan gönüllülük esas?na göre uygulanmal?. Üye ülkeler, içerik ve servis sa?lay?c?lar?n, küçükler için zararl? içeri?e kar??, ya? do?rulama sistemleri, ki?isel tan?mlama kodlar?, ?ifreler gibi ko?ullu eri?im mekanizmalar? geli?tirmelerini destekler” ?eklinde internetin yasa d??? ve zararl? içeri?i ile mücadele ve internet filtreleme ile ilgili tavsiye kararlar? da bulunmakta.

AVRUPA B?RL???: Avrupa için Dijital Gündem’in (Digital Agenda for Europe) en önemli önceliklerinden biri de çocuklar?n internet ortam?ndaki risklerden korunmas?na yönelik çal??malar yapmak. AB ülkelerinde faaliyette bulunan gerek mobil gerekse de sabit internet hizmeti sunan i?letmecilerce, çocuklar?n ve gençlerin güvenli internet kullan?m?na yönelik çal??malar yap?lmakta ve bu hususlarda alternatif hizmetler sunulmakta.

Avrupa Birli?i Komisyonu, internetin yasa d??? ve zararl? içeri?iyle mücadele ve çocuklar?n korunmas?na yönelik, 1996 y?l?nda bildirim yay?nlam?? ve ?ubat 1997 tarihinde, üye ülke hükümet temsilcileri konseyi, internet üzerindeki yasa d??? ve zararl? içerikle ilgili karar alm??t?. 1999 y?l?ndan itibaren de Güvenli ?nternet Program? uygulamaya konuldu. Güvenli ?nternet Program? çerçevesinde; ba?ta aileler ve çocuklar olmak üzere kullan?c?lar?n, interneti do?ru, etkin ve güvenli kullanmalar?na yönelik faaliyetler desteklenmekte.

Avrupa Komisyonu (EC) ile mobil servis sa?lay?c?lar?n 2007 y?l?nda gönüllü olarak yapt?klar? “Çocuklar?n ve Gençlerin Güvenli Mobil Kullan?m?na ?li?kin Avrupa Çerçeve Anla?mas?”, Avrupa mobil pazar?n?n yüzde 96’s?n? olu?turan 91 firma taraf?ndan imzaland?. Bu kapsamda, söz konusu firmalar çocuklar?n uygunsuz içeriklere ula?mas?n? engelleyen önlemler almakta ve güvenli mobil kullan?m?na ili?kin bilinçlendirme kampanyalar? düzenlemekte.

OECD: OECD taraf?ndan Haziran 2008’de gerçekle?tirilen ?nternet Ekonomisinin Gelece?ine ?li?kin Seul Bakanlar Toplant?s?’nda, internetin çocuklar?n üzerindeki etkileri ve onlar?n internet ortam?nda korunmas? konular?nda ortak bir anlay???n geli?tirilmesi için hükümetlere, özel sektöre, sivil topluma ve bütün internet toplumuna ortak bir çaba gösterilmesi ça?r?s?nda bulunuldu. Ayn? toplant?da çocuklar?n internet ortam?nda korunmas? hususunda hükümetler ile icra makamlar? aras?ndaki s?n?r ötesi i?birli?inin art?r?lmas? yönünde de ça?r?da bulunuldu.

APEC ve OECD’nin 15 Nisan 2009 tarihinde Singapur’da düzenledikleri “Çocuklar için Güvenli ?nternet Ortam?n?n Te?viki” ba?l?kl? sempozyumda üye ülkelerin ?nternetin Güvenli Kullan?m?na yönelik çal??malar? tart???ld?. Toplant?da görü?ülen konular OECD’nin “Bilgi Güvenli?i ve Gizlilik Çal??ma Grubu” taraf?ndan 8-9 Mart 2010 tarihli toplant?s? sonras? taslak bir rapor hâline getirildi. Söz konusu rapora göre; Kanada, Danimarka, Norveç, ?sveç ve ?ngiltere gibi ülkelerde ?SS seviyesindeki filtreleme sistemleri uygulanmakta.

?NG?LTERE: ?ngiltere’de bütün mobil ?ebekeler, standart olarak yeti?kin içeri?e eri?imi engelleyecek filtreleme yaz?l?m? sa?lamakta. Engellemeyi a?mak için ?ebeke operatörü üzerinden ya? do?rulama i?lemi yap?lmas? gerekmekte.

?SV?ÇRE: ?sviçre’de 9 Mart 2007 tarihli Telekomünikasyon Servisleri konusundaki ?sviçre Yönetmeli?i’nin (OTS) 41. maddesi gere?ince ?sviçre Telekomünikasyon ??letmecileri, 16 ya??ndan küçük oldu?u belirlenen kullan?c?lar?n?n erotik ve pornografik içeri?e sahip içeri?e eri?imini engelleyici tedbirler almakla yükümlü.

?SPANYA: ?spanya’da 32/2002 say?l? “Bilgi Toplumu Servisleri ve Elektronik Ticaret” kanunu çerçevesinde; çocuklar için online riskler ve uygun filtreleme teknolojileri konusunda kullan?c?lar bilgilendirmekle yükümlü.

JAPONYA: Japonya, Haziran 2008’de “Gençler ?çin Güvenli ve Emniyetli ?nternet Kullan?m? Sa?layan Bir Ortam?n Geli?tirilmesine ?li?kin Yasa”y? kabul etti. Söz konusu yasa, filtreleme hizmetleri sa?lamay? zorunlu hâle getiriyor. Çocuklar?n internetteki yasa d??? ya da zararl? bilgilerden korunmas? çabalar?n?n ilerletilmesini de te?vik ediyor. Yine, Japonya’n?n “Filtreleme Sistemlerinin Yayg?nla?t?r?lmas?n?n Te?viki Eylem Plan?”, filtreleme servislerinin yayg?nla?t?r?lmas?n? desteklemekte. Japon mobil operatörleri, kara liste temelli filtreleme ve küçüklere uygun özelle?tirilebilir hizmetler sunmakta.

AVUSTRALYA: Avustralya hükümeti 2006 y?l?n?n Haziran ay?nda duyurdu?u, 116,6 milyon Avustralya Dolar? (86 milyon ABD $) bütçeye sahip “Avustralya Ailelerini Online Ortamda Koruma” giri?imi ile 3 y?ll?k süre içerisinde, ücretsiz filtre yaz?l?mlar?na 93,3 milyon Avustralya Dolar? ay?rarak tüm ailelere ücretsiz internet filtreleme yaz?l?m? da??tmay? öngördü. Eylül 2008 tarihinde bu giri?imin yan? s?ra ?ebeke temelli filtreleme çal??malar?na da ba?lad?.

BTK Ba?kan? Tayfun Acarer:

Ele?tirenler yönetmeli?i okudu mu?

Ula?t?rma Bakanl???’na ba?l? düzenleyici kurum Bilgi Teknolojileri ve ?leti?im Kurumu (BTK) Ba?kan? Tayfun Acarer, yap?lacak uygulaman?n kullan?c?lardan gelen talepler do?rultusunda olu?turuldu?unu ifade etti. Acarer, “Standart paket ?u an kullan?lan paket olacak ve çocuk, aile, yurtiçi profilleri bu pakete ek olarak gelecek. ?nternet servis sa?lay?c?larla yap?lan görü?meler ve talepler sonucunda bu ihtiyaç ortaya ç?kt?. Yap?lacak uygulamay? ele?tirenler acaba bu karar? okudu mu? Hiçbirinin bu yönetmeli?i okudu?unu sanm?yorum. Çünkü bu düzenleme tüketicilerin istekleri üzerine yap?l?yor.”Tayfun Acarer, paketler hakk?nda ?u bilgileri verdi: “Paketler aras?nda çocuklara yönelik olan?n içerik k?s?tlamas? yüksek. Aile paketi ona göre daha geni?. Yurtiçi paketi ise 5651 nolu kanun kapsam?nda suç unsurlar?n? bar?nd?rmayacak ?ekilde haz?rland?. Bu pakette eri?imi engellenen sitelerin büyük bölümü yurt d??? kaynakl?. Çocuk istismar? da bu eri?im engellemelerinin yüzde 40’?n? kaps?yor. Yurt içi sitelerimiz daha güvenli.”

http://www.aksiyon.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri