forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

ET?KETLER:Siber Sald?r?

siber_terorBeyaz Saray, Amerika Birle?ik Devletleri'nin siber sald?r?lardan korunmas?n? hedefleyen yeni bir yasa tasar?s?n? kamuoyuna aç?klad?.Amerikan yönetimi, tasar? ile gerek kamu gerekse de özel sektörlerde bilgisayar sistemlerinin güçlendirilmesini istiyor.

ABD'de, neredeyse her gün düzenlenen siber sald?r?lar?n ülkenin ulusal güvenli?ini ve ekonomik refah?n? tehdit etti?i görü?ü hakim.

Söz konusu tasar? ile hükümetin yeterli say?da bilgisayar uzman?na sahip olmas? teminat alt?na al?n?yor.

Tasar? ile Amerika Birle?ik Devletleri çap?nda düzenlenen siber sald?r?lar?n daha h?zl? ?ekilde denetlenmesi ve h?zla ilgili birimlere bildirilmesi öngörülüyor.

Ancak ülkede baz? i? çevreleri tasar?y? beklediklerinden "zay?f" bulduklar?n? bildirdi.

Obama yönetimi ise Kongre'ye sundu?u tasar?n?n bu y?l yasala?mas?n? umuyor.

Bilgisayar güvenli?i alan?nda uzman McAfee ?irketi ?ubat ay?nda, Çin'de çal??an bilgisayar korsanlar?n?n, çok uluslu be? petrol ve gaz ?irketinin sistemlerine girdiklerini aç?klam??t?.

Bilgisayar korsanlar?, bu ?irketlerin çe?itli tekliflerine yönelik planlar? ve kritik önemde di?er baz? bilgileri çalmaya çal??m??t?.

Amerikal? yetkililer Nisan ay?nda da, dünyada iki milyondan fazla ki?isel bilgisayar? kontrol etmeye yönelik bir i?letim sistemini kullanan bir çeteyi çökertmi?ti. (BBC Türkçe)

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri