forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

ET?KETLER:MHPlKaset

internet_httpDKM- MHPliler'in kasetlerini kimin yay?nlad???n?n kredi kart? bilgeleri arac?l???yla bulunabilece?i ?eklinde haberler yay?nlan?yor... Peki bu mümkün mü?

 

?nternette yay?nlanan ses kay?tlar?, video görüntüleri ve belgeler medyan?n en önemli haber kayna?? haline geldi.

Wikileaks'in yay?nlad??? Amerikan belgelerinin ülkeler aras?nda nas?l diplomatik krizlere neden oldu?u görüldü.

Dünyan?n en büyük istihbarat gücüne sahip Amerika'n?n bile Wikileaks üzerinde kurdu?u bask?n?n sonuç vermedi?i ortaya ç?kt?.

Wikileaks bir ?ekilde elindeki belgeleri yay?nlad?...

Amerika dahi elindeki en geli?mi? teknik imkanlara ra?men bunu engelleyemedi.

Bir y?l önce Deniz Baykal'?n kaseti internete dü?tü?ünde herkes failin pe?ine dü?mü?tü.

Kaseti yay?nlayanlar hala bulunamad?.

MHPliler'in kasetlerinde de ayn? durum sözkonusu...

Kasetler önce internette piyasaya sürülüyor... 

Daha sonra haber siteleri, sosyal medya,  televizyonlar ve gazeteler vas?tas?yla yay?l?yor...

MHP'nin avukat? Kredi Kart? bilgilerini ele geçirdiklerini ve savc?ya verdiklerini aç?klad?.

Kredi kart? bilgileri arac?l???yla siteyi kuranlar?n kimliklerine ula??ld???n? belirten haberler yay?nlanmaya ba?land?. 

Peki bu teknik olarak mümkün mü?

Mümkün gözükmüyor...

?öyle ki; Farkl? Ülkücülük ad? alt?nda aç?lan site Blog.com'da yay?nlan?yor...

Buradan yay?n yapmak herhangi bir ücrete tabi de?il. Üstelik domain name almak da gerekmiyor.

Bu i?lemleri yapmak için Ne Kredi Kart? bilgileri gerekiyor ne de ba?ka bir ?ey...

Sadece ba?lan?lan bilgisayar?n IP numaras? iz b?rak?yor...

Ancak bu da yeterli de?il...

Çünkü, internette IP numaras?n? maskelemek mümkün...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri