forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

?SRA?L S?BER SAVA?A HAZIRLANIYOR...

korsanStratejik bilgisayar a?lar?n?n tehdit alt?nda oldu?unu dü?ünen ?srail, siber terör sald?r?lar?na kar?? özel birim olu?turuyor.

?srail Ba?bakan? Binyamin Netanyahu, ülkesinin, stratejik bilgisayar a?lar?na yabanc? devletlerden yöneltilebilecek siber terör sald?r?lar?n? önlemek üzere bir görev gücü kuruldu?unu aç?klad?. Aç?klamada, ulusal sibernetik görev gücünün amac?n?n ?srail'i savunma sistemlerine ve altyap? ?ebekelerine verilebilecek olas? zararlardan korumak oldu?u belirtildi.

Netanyahu, ?srail'in ülke ya?am?n?n dayand??? tüm hayati sistemleri felce u?ratabilecek siber sald?r?lara aç?k oldu?u uyar?s?nda bulundu ve "Elektrik, su ?ebekeleri, kredi kartlar?, ula??m, trafik; bunlar?n hepsi bilgisayarlarla yönetiliyor ve dolay?s?yla sald?r?dan zarar görebilir. Bu gibi tehditlere cevap verecek bir savunma sisteminin acilen olu?turulmas? gerekiyor" diye konu?tu. Netanyahu, "hükümetin ald??? önlemlerin, tehdidin güvenli?i ilgilendiren k?sm? ile ilgili oldu?unu" sözlerine ekledi.

Ba?bakanl?k aç?klamas?nda, bu görev gücünün geçti?imiz y?llarda dünyada meydana gelen bu tür sald?r?lardan sonra kurulmas?na karar verildi?i belirtilerek, Brezilya'da elektrik ?ebekesinin ve Estonya'da bankac?l?k sisteminin hacker'lar?n sald?r?lar?na maruz kald??? hat?rlat?ld?.

?SRA?L S?TELER? SALDIRYA U?RAMI?TI

?srail'in elektronik sisteminin de sürekli olarak bu tür tehditlerin alt?nda kald???na i?aret edilen aç?klamada, 2008 y?l?nda ?srail Merkez Bankas?'n?n sitesinin devre d??? kald???, geçen y?l Haziran ay?nda da Mavi Marmara gemisine yap?lan sald?r?n?n ard?ndan, Tel Aviv belediyesinin de aralar?nda bulundu?u bir çok ?srailli internet sitesinin hacker'lar?n sald?r?s?na u?rad??? ifade edildi. (NTVMSNBC)

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri