forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

FACEBOOK'UN KURUCUSU: DEVR?MLER? FACEBOOK DE??L HALK YAPTI!

  Medya dnyas?n?n en bykleri Paris'te bulu?tu. Konu; internet devriminin gelecekteki ya?am?m?z? nas?l ?ekillendirece?i... Dnya medya devi Murdoch, Google ve Facebook'un kurucular?n?n kat?ld??? dev zirveye Trkiye'nin iinde bulundu?u blgeden sadece Hrriyet Ynetim Kurulu Ba?kan? Vuslat Do?an Sabanc? davetliydi.

e-G8 Forumunun y?ld?z? ise sanal alemin en byk ismi Facebookun patronu Mark Zuckerberg'ti. E-G8 zirvesinde merakl?lar?n ve internet aktrlerinin sorular?n? yan?tlayan Zuckerberge en ok yneltilen soru Arap devriminde Facebookun rol ve "Facebook 13 ya?a a?lacak m?" oldu.

Zirveden ?kacak nerileri 26-27 May?sta Fransan?n Deauville kentinde yap?lacak toplant?ya sunacak ekipte, Google?n patronu Erik Schmidt, Facebookun patronu Mark Zuckerberg, Orange/France Telecomun patronu Stephane Richard, Rus Digital Sky Technologiesin patronu Yuri Milner, Japon Rakuten Inc. Patronu Hiroshi Mikitani ve e-G8 Forumunu organize eden Publicisin patronu Maurice Levy yer al?yor.

ZUCKERBERG: ARAP DEVR?M?N? FACEBOOK DE??L HALK YAPTI

Foruma kot pantolon, ye?il ti?rt ve spor ayakkab? ile gelen 27 ya??ndaki gen milyarder patron Zuckerberg Arap devrimleri di?er web siteleri de kullan?larak yap?labilirdi. Herhangi bir ?irket iin bu kadar byk bir rol stlenmek ok byk bir ukalal?k olurdu. Facebook bunun iin ne gerekliydi, ne de yeterliydi. Bence Facebookun rol abart?l?yor. Belki kk bir katk?s? olmu?tur ama bu devrime Facebook devrimi demek do?ru de?il.  Tunus ve M?s?rdaki devrimler halk?n kendi kararl?l??? sayesinde olmu?tur dedi.

Facebooku 13 ya?a ama plan?m?z yok


Zuckerberg bir haftad?r tart???lan Facebook 13 ya??ndan kklere a?lacak m?? tart??mas?na da a?kl?k getirerek, Bu konuda yanl?? anla??ld?m. E?itim ile ilgili bir toplant?dayd?m ve bana Facebookun ilk ve ortaokul ocuklar?n?n e?itiminde ne zaman kullan?laca??n? sordular. Ben de bu konuda yasal engel oldu?unu, 13 ya??ndan kklerin Facebook kullanmas?n?n yasak oldu?unu syledim. Tart??ma bundan ibarettir. Bu konuda hayati bir talebimiz ya da acil bir plan?m?z yok diye konu?tu.

YEN? ?NTERNET YATIRIM MODEL?: GELECE?? NASIL ?N?A EDER?Z


Pariste devam eden e-G8 Forumu, dn sabah Yeni internet yat?r?m modeli: Gelece?i nas?l in?a ederiz tart??mas?yla ba?lad?. Sabah oturumunda konu?mac? olan Harvard niversitesi Hukuk Fakltesi Profesr Lawrence Lessig, Biliyoruz ki internet dnyas?n?n nemli dzenlemelere ihtiyac? var. Ama bu dzenlemeleri yapacak olan ki?ilere gvenmiyoruz. Elbette telif haklar? korunmal? ama nas?l? Burada konu?ulanlar, eksiklere sert bir yan?ttan ibaret. Hkmetlerin bu konudaki tav?rlar? de?i?medike, minimalizmde (kk s?n?rlamalar) ?srar etmek gerekir. ?nternetin gelece?i Facebook, Twitter, Google ya da Murdoch de?il. Gelecek burada de?il. Buradakiler gelece?i temsil etmiyor. Burada olmayan bir ?eyi korumaya al??mak yarars?z dedi.

Dnyay? de?i?tirme saplant?s?

The Founders Foundun patronu Sean Parker da, Yenilikler nne geemedi?imiz dnyay? de?i?tirme tutkusundan ?k?yor. Dnyada bir?eyleri de?i?tirmeniz gerekiyor, bu kazanm?? oldu?unuz bir hak de?il, dnyay? de?i?tirme taleplerinden do?an sa?lant?n?n bir rn dedi.

Bugn yeni bir ?ey yaratmak daha kolay

Atomiconun patronu Niclas Zennstrm de, Bugn yenilikler icat etmek daha kolay. Olanaklar buna daha elveri?li. al??maya ba?lad???mda her zaman problemler vard? ve benden bunlar? zmemi istediler. Bu y?l da bir ?irket kurdum ve hala sorunlar? zyorum. Ama bugn bunu yapmak daha kolay. Bugn bir ?irketin kkten ba?lay?p, bir ekonomi devi haline gelmesi daha kolay. Her 6 ayda bir elinizde ula?abilece?iniz daha iyi bir teknoloji var dedi.

Avrupan?n s?n?rlar? dar

Frans?z Free Telecomun sahibi ve Le Monde Gazetesinin ortaklar?ndan Xavier Niel, Avrupan?n bu sektre getirdi?i karma??k yap?lanmadan dolay? zgnm. Fransada ve Avrupada, ABD ve in ile kar??la?t?rd???m?zda, bu pazar?n bykl? konusunda problemlerimiz var. Fransada yeni bir fikir ya da ?irket lanse etmek istedi?inizde, bu 60 milyon ki?i ile s?n?rl?. Di?er lkelerle dil baraj? var. 10 y?ld?r Euro ortak param?z ama her lkede farkl? bir vergi sistemi uygulan?yor. Bu nedenlerle Avrupal? bir ?irket kurmak zor dedi.

Rus Modeli

Digital Sky Technologiesin patronu Yuri Milner de, internet alan?nda Rusya modelini anlatt??? ve devletlerin interneti dzenleme konusunda minimalist modeli savundu?u sunu?unda, Bugn Avrupan?n en byk iki internet firmas? da Rus. Yandex ve mail.ru. Rusyaiyi ?eyler yapmak zorunda. Rusya'n?n ?u anda yapt???, alan? fazla kontrol alt?na almamak. Ayr?ca ok iyi mhendislerimiz var dedi.

Besson : Devlet do?rudan mdahale etmemeli

Oturumun hkmet ad?na davetlisi olan Fransa Sanayi Bakan? Eric Besson ise ?unlar? syledi: "Hkmetlerin bu konudaki sorumlulu?u yeni ?irketlerin do?u?unu dolayl? olarak kolayla?t?rmakt?r. Ama do?rudan mdahale etmemelidir. Belki yard?mc? olan bir vergi sistemiyle, internette yat?r?m yapmak isteyen operatrlere kolayl?klar ve internet kullan?c?lar?n?n daha kolay eri?imini sa?lamak gibi alanlarda ad?m at?lmal?. Ama tm devletler bu alanda do?rudan mdahale edilmemesi gerekti?inin dersini ald?."

MURDOCH: D?J?TAL TEKNOLOJ? E??T?M YA?AMINI DA DE???T?RMEL?

/_np/4159/13534159.jpg

Forumun organizatr Maurice Levy taraf?ndan Dnyan?n en gl adam? diye sunularak krsye gelen Rupert Murdoch, G8den fikri haklar konusunda kararl? tutum almas?n? isteyerek Sarkozyye destek verdi. Dijital teknoloji ve e?itim ili?kisi konulu bir konu?ma yapan Murdoch, "Hibir zaman olmad??? kadar rekabet dolu bir dnyada ya??yoruz. Dnyam?z giderek daha fazla hak etme, lay?k olma dnyas?na do?ru gidiyor. Byle bir dnyada btn ?irketler iin en nemli mcadele insan kayna??n? bulmak ve onu korumak" dedi.

Bugn teknolojik geli?melerin daha verimli ve daha nce olmayan i? alanlar? yaratt???na dikkat eken Murdoch ?unlar? syledi: "Bu e?itim hari btn sektrler iin geerli. 50 y?ld?r uyuyan birisi bugn uyansa e?itim sektrndeki de?i?iklikleri anlayamaz. S?n?flar hala kraliyet dnem salonlar?na benziyor. Bir ?retmen, bir sr ?renci kar??s?nda ve siyah tahta Bu ocuklar?m?za kar?? yapabilece?imiz en kt ?ey, ayn? zamanda gelece?imizi s?n?rland?rmak anlam?na geliyor. ?nternet e?itim aralar? a?s?ndan btn s?n?rlar? y?kt?. Art?k yeni bir sistem kurman?n zaman? geldi."

Murdoch, teknolojik geli?melerin ?retmenlerin yerini alaca?? ele?tirilerinin do?ru olmad???n? savunarak, kara tahta ya da bilgisayar ekran? ara ne olursa olsun, ?retmenin rolnn hep devam edece?ini dile getirdi. Murdoch, "Dijital teknoloji, ?rencileri setikleri alanda daha ileriye gitme ?ans? tan?yacak" diyerek hayat?n di?er alanlar?n? de?i?tiren dijital teknolojinin e?itim dnyas?n? da de?i?tirmesinin art?k zorunlu oldu?unu, buna ocuklar?n ilgisini ekmekle i?e ba?lanabilece?ini syledi.

SARKOZY: DNYA EKONOM?S?N? ALT ST EDECEKS?N?Z

?nternet dnyas?n?n en byk isimlerinin topland??? e-G8 Foruma, Fransa Cumhurba?kan? Nicolas SarkozyIMF Ba?kanl???na ad? k/_np/4158/13534158.jpguvvetle dile getirilen Ekonomi Bakan? Christine Lagarde, Facebookun kurucusu Mark Zuckerberg ve kurucu orta?? Sheryle Sandberk, Facebookun kurucusu Eric Schmidt medya devi Time Warrner?n Patronu Rupert Murdoch, New Yok Times gazetesinin genel yay?n ynetmeni Arthur Sulzberger, Groupon sitesinin kurucusu Andrew Mason, Angry Birds oyununun da yarat?c?s? Rovionun Yneticisi Mikael Hed, Skype?n kurucular?ndan Niklas Zennstrm ile The Social Network filminde Justin Timberlakein canland?rd??? ve Web dnyas?n?n korkun ocu?u diye an?lan Napster ve Facebookun kurucu ortaklar?ndan Sean Parker kat?ld?. Trkiyeden ise Hrriyet internet sayfas?n?n kurulu?unda nemli rol alan Hrriyet Gazetesi Ynetim Kurulu Ba?kan? Vuslat Sabanc? Do?an kat?ld?.

Sarkozy: ?nternet liderlerin utan ya da gven le?idir

Toplant?n?n a?l???n? yapan Cumhurba?kan? Nicolas Sarkozy, internet dnyas?n?n temsilcilerine seslenerek, G8 arefesinde Paris internetin ba?kenti oldu. Gelin lke yneticileri ile sektr temsilcileri aras?nda diyalog kural?m. En az Galileo kadar, Newton kadar dnyay? de?i?tirdiniz. Birka y?l sonra dnya ekonomisini alt st edeceksiniz. Google?n bir garajda, Facebookun bir niversite kampsnde yarat?ld???n? d?nyorum da bir devrim gerekle?tirdiniz. Bu devrimin slogan? yok, bayra?? yok, kimseye ait de?il. Ama byk bir ortak sorumlulu?umuz da var. Herkes bana bu forumu d?nd?mde gene risk al?yorsun ya da iyi bir fikir de?il dediler. Ama ben bunun iyi bir fikir oldu?una ve risk almak gerekti?ine hala inan?yorum. nk devleti yntenlerle bu sektrn temsilcilerinin diyalo?a ihtiyac? var. Dnyan?n en eski duvarlar?n? y?kt?n?z, yeni duvarlar yaratmay?n. Haklar ve etik kurallar? i?neyen bir dnya de?il, en az?ndan etik ve de?erleri ve haklar? garanti alt?na alan, zellikle gvenlik alan?nda bunu gzeten bir dzenleme yap?lmal? dedi. Sarkozy art?k Kuzey Kore dahil hibir devlet ba?kan?n?n internetin gcn grmezden gelemeyece?ini belirterek, internete tan?nan zgrlk yneticilerin gvenilirlik ya da utan le?idir dedi.

Einstein ya?asayd? interneti ok severdi

Forumun organizatr Publicis Groupun ba?kan? Maurice Lvy de Bu iki gnde btn sorunlar? zmeyi hedeflemiyoruz. Burada Cumhurba?kan? Sarkozy ve G8 liderlerine muhtemel zm nerileri konusunda sektrn aktrlerinin gr?lerini almak bile nemli bir misyon olacak. Einstein?n dedi?i gibi Hayal etmek bilmekten daha nemlidir. Einstein bugn ya?asayd? interneti ok severdi dedi.

?nternette zgrl? Amerika anlatacak

Cumhurba?kan? Sarkozynin geleneksel hale getirmek istedi?i toplant?da, Frans?z Cumhurba?kan?na en byk ele?tiri internette zgrlk konusuna gereken a??rl??? vermedikleri ynnde geldi. Amerika D??i?leri Bakan? Hillary Clinton?n internet dan??man?, Amerikan diplomasisinin yeni gurusu diye adland?r?lan Alec Ross toplant?da zgrlkler iin yeni aralar konulu bir sunu? yaparak Amerikan hkmetinin gr?lerini aktaracak. Ancak Arap dnyas?nda birbiri ard?na ya?anan ayaklanmalarda internetin rolne ra?men Frans?z diplomasisinden bir kat?l?mc? olmamas? ele?tirildi. Forumda ?nternet ve ifade zgrl? konferans?n?n da son anda iptal edilmesi Sarkozy ynetimine ele?tirileri art?rd?. Forumda sorular? yan?tlayan Sarkozy, konuya ili?kin gelen bir ele?tiriye, ?nterneti sizi yanl?? yollara gtrecek ellere ya da gvenli?inize, birli?inize kastedecek ellere b?rakmay?n. Gvenlik ve ocuklar?n korunmas? gibi minimum insanl?k de?erlerini gz ard? edemeyiz yan?t?n? verdi. ?nternet dnyas?n? izleyen uzmanlar, Bu demek ki Deauvillede yap?lacak G8 zirvesine internetin ekonomk ynyle ilgili neriler gtrlecek, zgrlkler yan? geri planda kalacak de?erlendirmesinde bulundular.

Geli?en lkelerde internet a??rl???

E-G8 Forumda ?nternetin dnya ekonomisindeki rol konulu bir sunu? yapan McKinsey Raporuna gre, ?nternet sektr G8 lkelerini yan? s?ra Brezilya, inHindistan, Gney Kore ve ?svein de ararl?nda oldu?u 13 lkede gayr? safi milli has?lan?n yzde 3.4n kaps?yor ve lke bymesine yzde 10 katk? sa?l?yor. Dn yap?lan ilk tur panellerde ?nternet ve ekonomik byme, ?nternet ve toplum, internetin gelece?i ve Fikri Haklar konular? ele al?nd?. 
Forumun bugn yap?lacak ikinci tur  tart??malar?n? Avrupa Birli?i Yeni Teknolojiler Komiseri Neelie Kroes aacak. Sanal dnyan?n patronlar?n?n bulu?mas?n?n kapan???n? ise bu dnyan?n en byk ismi Facebookun patronu Mark  Zuckerberg yapacak.

e-G8 FORUMU NED?R?

Fransa Cumhurba?kan? ve G8 Dnem Ba?kan? NicolasSarkozynin giri?imiyle, Kanada, Fransa, Almanya, ?talya, Japonya, Rusya, ?ngiltere ve ABDnin devlet ve hkmet ba?kanlar? bu y?l ilk kez internet ve dijital dnyay? nmzdeki gnlerde yap?lacak G8 Zirvesinin gndemine almaya karar verdi, bu Forum da onun n haz?rl??? mahiyetinde.

Buradan ?kacak fikirlerle, zellikle de sektr temsilcilerinden al?nacak verilerle, G8in gndemi belirlenecek. G8in gndemine byle bir maddenin al?nmas? ayn? zamanda bu sektrlerin kresel ekonomik bymeyi srdrme ve h?zland?rma konusunda ne kadar nemli oldu?unun da bir i?areti olacak.

Foruma sadece G8 lkelerinden de?il, dnyan?n her yerinden internet ve dijital sektr liderleri kat?l?yor. Konu?mac?lar aras?nda Blackstone Group CEO'su, Telecom Italia CEO'su, Facebook CEO'su, Financial Times'?n i? sayfalar? ba? editr, FransaEkonomi Bakan?, Harvard ??letme Blm'nden bir profesr, Wired dergisinden bir ynetici, BBC Genel Direktr vs. bir dizi nemli isim bulunuyor.

Organizasyonun sponsorlar? aras?nda da Google, Ebay, Microsoft, Thomson Reuters, HP, Alcatel, Orange gibi devler var.


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri