forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

tablet_gazeteBu y?l alt?nc?s? düzenlenen art? 1T Tasar?m Günleri’nin üçüncü gününde ö?rencilerle bulu?an Zaman Gazetesi Genel Yay?n Müdürü Ekrem Dumanl?, gelece?in gazeteceli?i olarak görülen tablet gazetecili?iyle ilgili önemli de?erlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin dört bir taraf?ndan ve yurt d???ndan gelen ö?rencilerin kat?l?m?yla düzenlenen art? 1T Tasar?m Günleri’nin üçüncü gününde ö?rencilerle bulu?an Zaman Gazetesi Genel Yay?n Müdürü Ekrem Dumanl?, medyan?n ?imdiki durumunu ve gelece?ini de?erlendirdi.

Medyan?n ?imdiki durumunu enformatik ve e?lencelik olarak ikiye ay?ran Dumanl?, günümüz medyas?n?n daha çok e?lencelik k?sm?na yönlendi?ini söyledi.“Baz? medyalar ileride sadece e?lenceyi tercih ederken, baz?lar? bilgiye yönelecektir”diyen Dumanl?,ikisinin bir arada olmas?n?n mümkün olmayaca??n?, olursa ortaya tats?z tuzsuz bir yay?n anlay??? ç?kaca??n? ifade etti.Son y?llarda her yerden bilgi ya?d???n? ifade eden Dumanl?,bilgi bombard?man? alt? kalan insano?lunun, bu bilgilerin do?rulu?unu teyit etmek zorunda oldu?unu ve bunu sorgulamalar? gerekti?ine dikkat çekti.Ekrem Dumanl?, “Teknoloji ne kadar geli?irse geli?sin insano?lu ‘niçin’ sorusunu sormak zorundad?r.” ‘Niçin’ sorusu soruldu?u sürece bilginin sofistike hale getirilmesi, de?i?ik süzgeçlerden geçirilmesi dünyan?n sonuna kadar mümkün olacakt?r” diye konu?tu.

Teknoloji dü?man? de?ilim ama ‘ Kes – Yap??t?r’ gazetecili?ine kar??y?m

Sofistike olmayan, ham bilginin insan? yan?ltmas?n?n kaç?n?lmaz oldu?unu vurgulayan Dumanl?, “Teknoloji dü?man? de?ilim ama ‘ kes – yap??t?r’ gazetecili?ine kar??y?m” dedi.Kat?l?mc?larla yapt??? söyle?isinde Ekrem Dumanl?, gazetecili?in özünde ?a?al? cümlelerin de?il, bilginin ve harmanla?m??yorumun oldu?unu belirtti. ?nternet gazetecili?inde, gelecekte ne söylendi?i kadar kimin söyledi?inin,bilginin arkas?nda kim ya da hangi kurum durdu?unun önem kazanaca??ndan bahseden Dumanl?, iftira ve mübala?an?n profesyonel bir sanat haline getirildi?ini amaböyle devam etmeyece?ine dikkat çekti.

Gazetecilikte yorum hatas?n?n olabilece?ini ama bilgi hatas?n?n kabul edilemeyece?ini ileri süren genel yay?n müdürü, bile bile yap?lan yorum hatas?n?n gazetecilik anlay???na s??mad???n? vurgulad?.Dumanl?, medya sektöründe enformatik yönlendirmenin oldu?unu, planl? programl? bir bilgi kirlili?i yap?ld???n?, hukuki bo?luklar?n doldurulmas?yla, bilgi kirlili?inin ve pijamal? gazetecili?in ortadan kalkaca??n? iddia etti.Yar?n?n medyas?nda enformatik ve e?lencelik ?eklinde büyük bir ayr???m olaca??na dikkat çeken Ekrem Dumanl?, ?öyle devam etti : “Gazetelerin kendi kimli?ini olu?turmas? gerekiyor. Gazetecilikte güvenilirlik kadar, muhteva da büyük önem ta??yor.?ster internet ister gazete olsun, bilginin rafine edilerek gazetecili?in kendi ya??nda kavrulmas? ve içeri?in bilgi haline gelmesi sa?lanmal?d?r. Gazeteler kendilerine do?ru mecralarda, do?ru kimlikler bulup, do?ru okuyucu kitlesiyle bulu?urlarsa batmazlar.”

Tablet , iPad teknolojisi kaliteli insan ve bilgiyle ilerlemeli

Tasar?m günlerinde en çok konu?ulan iPad devrimi üzerine de konu?an Ekrem Dumanl?, tablet ve iPad teknolojisinin kaliteli insan ve kaliteli bilgi do?rultusunda ilerleyerek gazetecilik yapmalar? gerekti?ine dikkat çekti. Gazetecili?in yeni dönemde yeni bir boyut kazand???n?, bilginin art?k yeterli olmad???n? analizinin de yap?lmas? gerekti?ini söyleyen Dumanl?, “Teknolojik her yenilik bir öncekini yok etmiyor sadece format de?i?tiriyor” dedi.

?nternetin gazetecili?i yok etmeyece?ini ama format?n? de?i?tirece?ini vurgulayan Ekrem Dumanl?, “Bu de?i?iklikler topyekûn bir yok olma ya da yeni bir ba?lang?ç de?il, yeni form ve tarzlarla olu?turulacak marka de?eridir” dedi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri