forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

internet_httpTTNET, “PC ve ?nternet Penetrasyon Çal??mas?”n?n k?rsal kesim aya??n? da tamamlayarak sonuçlar? güncelledi.

TTNET ad?na, IPSOS KMG taraf?ndan k?rsal? da kapsayacak ?ekilde güncellenen ara?t?rma bu konuda gerçekle?tirilen en kapsaml? çal??ma.

Ara?t?rman?n göze çarpan verilerinden bir tanesi internet kullan?m amaçlar?. Buna göre cep telefonuyla konu?ma ortalamas?yla dünya ?ampiyonu olan Türkiye’nin, interneti de büyük bir ilgiyle kulland??? görülüyor. 30 milyon Türk internet kullan?c?s?n?n yüzde 59?u erkeklerden yüzde 41?i ise kad?nlardan olu?uyor. Bu kullan?c?lar?n yüzde 77,8’i interneti chat yapmak amac?yla kullan?yor. Zaten sosyal a?lara dü?künlü?ümüz ve Facebook’ta geçirdi?imiz zaman?n yüksekli?i bu verileri destekliyor.

?nternet kullan?c?lar?n?n yüzde 54,5’i interneti ara?t?rma yaparak bilgi edinmek ve yüzde 38,1’i e-posta kontrol etmek için kullan?yorlar. ?nternetten gazete okumak da gittikçe yayg?nla?an bir al??kanl?k haline geliyor. Ara?t?rmaya göre kullan?c?lar?n yüzde 36’s? internete, internet medyas?n? (gazeteler, haber siteleri) takip etmek için giriyor. Ço?unlu?unu 15-35 ya? aras? erkeklerden olu?an Türk internet kullan?c?lar? aras?nda oyun oynayanlar?n oran? yüzde 33.6, müzik indirenlerin oran? ise yüzde 21.6.

Türkiye’deki toplam 18 milyon 49 bin 667 hane var. Yakla??k 8 milyon hanede yani hanelerin yüzde 43’ünde bilgisayar bulunuyor. ?nternet ba?lant?s? ise bu oran?n?n yüzde 10 alt?nda bulunuyor. Yani internet sahibi hane oran? yüzde 33. Bu oran 5,8 milyon hane say?s?na denk geliyor. 

?nterneti ve bilgisayar? olmayan 6,5 milyon hanede en az bir internet kullan?c?s? var. 5,6 milyon hanede ne bilgisayar ne internet ne de internet kullan?c?s? bulunmuyor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri