forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

YEN? MEDYA E??T?M? ?N; KLAS?K GAZETEC?L?K E??T?M? OUT...

sosyal_medyaGazetecilik bölümü ba?ka bir boyuta geçiyor, üniversiteler gazetecilik bölümlerini yeniden tan?ml?yor.. 

Üniversitelerin ileti?im fakültelerinde yer alan gazetecilik bölümü bamba?ka bir boyuta geçiyor.


Art?k görmezden gelemeyece?imiz ileti?im kanallar?n? çok etkileyen bir sosyal medya var. Yeni Medya Bölümü'nde de gazetecili?in temel derslerinin d???nda sosyal medya dersleri veriliyor.

Bahçe?ehir Üniversitesi ?leti?im Fakültesi Dekan? Prof. Dr. Haluk Gürgen konuyla ilgili olarak ?unlar? söylüyor:

"Yeni Medya Bölümü'nün bu seneye kadarki ad? gazetecilikti. Biz yeni medya dünyas?ndaki geli?meleri dikkate alarak ve gelecekte de bu yeni medya diye adland?rd???m?z ileti?im ortamlar?n?n araçlar?n?n giderek artaca??n? gördü?ümüz için gazetecili?in temel derslerini muhafaza ederek ve koruyarak yeni dersler ekledik. Bu dersler giderek geli?en ve yayg?nla?an ba?ta internet olmak üzere, internet ortam?nda özellikle dijital gazetecilik bloklar?, sosyal payla??m siteleri çe?itli bilgisayar ortam?nda olu?turulmu? siteler gibi sosyal medya üzerine verilen derslerdir.?"

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri