forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

ULUSAL S?BER ORDU KURULUYOR

ET?KETLER:Siber Güvenlik

internet_httpTürkiye'nin ilk sivil siber güvenlik ordusu için start verildi. 200 ki?iden olu?mas? beklenen siber ordunun 'askerleri' hacker'lar aras?ndan seçilecek.

 

Ulusal bilgi i?lem sistemlerine kar?? yürütülebilecek siber sald?r? tehlikesine kar?? 'Ulusal Siber Güvenlik Koordinasyon Kurulu' ad?yla bir ekip kurulmas? için çal??malara ba?land?. Kurulu olu?turan birimlerden Uzmanlar Kurulu'nda siber güvenlik uzmanlar?, Bilim Kurulu'nda akademisyenler, Dan??ma Kurulu'nda ise kamu kurumlar?, STK'lar ve özel sektörün üst düzey yöneticileri yer alacak. 'Ordu'nun yakla??k 200 üyesi olacak.

Bilgi Güvenli?i Derne?i Ba?kan? Mustafa Alkan, uzmanlar kurulunda beyaz ve siyah ?apkal? hackerler dahil kamu ve özel sektörden bili?im güvenli?i uzmanlar?n?n yer alaca??n? söyledi. Ekipte beyaz ve siyah ?apkal? hacker'lar?n da yer alaca??n? belirten Alkan, "Finans sistemimiz bile risk alt?nda. Türkiye bilgi güvenli?i savunmas?nda en kötü 10. ülke durumunda" dedi.

Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli?i Bölüm Ba?kan? ?eref Sa??ro?lu'nun verdi?i bilgiye göre sadece son üç günde 47 bin yeni siber tehdit olu?tu, günde ortalama 15 bin civar?nda tehdit geliyor. Sa??ro?lu '?u an sava? halindeyiz. Elektronik ortamda sava?lar ortaya konmaya ba?lad?. Art?k sava?lar? ordular yapm?yor' dedi.

MESELE WIKILEAKS VE ANONYMOUS DE??L

Ak?am'?n haberine göre, Bilgi Güvenli?i Derne?i Ba?kan? Mustafa Alkan, sadece WikiLeaks ve Anonymous'un bilindi?ini ancak tehlikenin çok daha büyük oldu?unu anlatt?. Alkan, "Türkiye 7/24 pek çok sald?r?ya maruz b?rak?l?yor. Hangi stratejik bilgilerimiz kontrol alt?na al?nd? ve hangi amaçla kullan?lacak bilmiyoruz. Binlerce server'imiz kölele?tiriliyor. Çok mahrem bilgilerimiz ülke için tehdit olarak kullan?l?yor." dedi.

Siber güvenlik gücüne, üye istenecek kamu kurumlar? ?öyle: Genelkurmay Ba?kanl???, Milli Savunma, Ula?t?rma, Bilgi, Teknoloji ve Sanayi ile Adalet Bakanl?klar?, Savunma Sanayi Müste?arl???, Aselsan, Havelsan, BTK, TÜB?TAK, Emniyet Genel Müdürlü?ü, Kamu Güvenli?i Müste?arl???. Bili?im güvenli?i alan?nda faaliyet yürüten etkili firmalar?n uzmanlar? da ekipte yer alacak. STK'lardan da Bili?im Derne?i, Bili?im Vakf?, TÜB?SAD, YASAD, ?nternet Kurulu, TOBB, Barolar Birli?i, Noterler Birli?i, TÜRMOB, TMMOB'dan üye istenecek. ?leti?im altyap?s? hizmeti veren, Türksat, TTNet, Turkcell, Avea, Vodafone, Superonline, Oracle, Türk Telekom gibi firmalardan da üye al?nacak. (NTVMSNBC.COM)


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri