forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

ET?KETLER:Google

googleGoogle, son alt? ayda kullan?c? bilgilerinin talep edildi?i resmi ba?vurular?n yüzde 10 artt???n? duyurdu.

Dünyada internet kullan?c?lar?n?n? say?s?yla birlikte, sektörün lideri Google’a yönelik ‘devlet’ talepleri de art?yor. Pek çok ülkenin kamu kurumlar?, çe?itli Google servislerini kullananlara ili?kin ki?isel hesap bilgilerini ve içerikleri firmadan istiyor.

Google 2010’dan bu yana devlet kurumlar?ndan kendisine gelen ‘kullan?c? bilgi taleplerinin’ say?s?n? aç?kl?yor. Dün aç?klanan son rakamlara göre bu y?l?n Ocak-Haziran döneminde en çok talep ABD’li resmi kurumlardan gelmi?.

Sözkonusu dönemde toplam 16 bin 600 taleple kar??la?an Google, bunun toplam 25 bin 400 kullan?c? hesab?n? kapsad???n? belirtti. Bu rakam, bir önceki alt? ayl?k döneme k?yasla yüzde 10’luk bir art??? ifade ediyor. Aç?klamaya göre talep s?ralamas?nda, önceki y?la göre yüzde 29 daha fazla (5,950) talepte bulunan ABD ilk s?ray? al?yor. Onu talepleri yüzde 2 artarak 1,739’a ç?kan Hindistan, yüzde 27 artarak 1,300’e yükselen Fransa izliyor. Dördüncü ve be?inci s?rada 1,300 taleple (yüzde 27 art??) ?ngiltere ve 1060 taleple (yüzde 38 art??) Almanya geliyor.

Taleplerin ço?u güvenlik, terörizm ve suç örgütlenmesi gibi gerekçelerle isteniyor. Ancak firma, gelen taleplerin hepsini yerine getirmiyor. Aç?klanan rakamlara göre ABD’den gelen taleplerin yüzde 93’ü, Hindistan’dan gelenlerinse yüzde 70’i kar??lanm??.

Firma, ço?unda hukuki temsilcili?i olmayan Kanada, ?ili, Fransa, Hong Kong, Meksika, Hollanda, Rusya, Türkiye, Güney Kore ve Arjantin’den gelen taleplerin yüzde 50’sinden az?n?n kar??land???n? belirtti. Türkiye'nin resmi organlar? 74 ki?i hakk?nda özel bilgi talep etti.

Google, Türkiye’de mahkeme karar? ve Bilgi ve ?leti?im Teknolojileri Kurumu’ndan gelen talepler do?rultusunda siyasilerin özel ya?amlar? ile ilgili baz? videolar?n kald?r?ld???n? da duyurdu.

Rapora göre devletler Google'?n sahibi oldu?u YouTube'tan da içerik kald?r?lmas?na yönelik bolca talepte bulundu. YouTube'ta en çok içerik yasaklanmas?n? isteyen ülke Brezilya olurken, onu Almanya, ABD ve Güney Kore izledi. Türkiye ise listede 8. s?rada.

?nternettin arama motoru Google, esasen Gmail, Google+, YouTube, Docs gibi üyelikle kullan?lan servislerde oldukça geni? bir kullan?c? veri taban?na sahip. Yak?nda Türkiye’de kay?tl? ofis açmas? beklenen Google’?n Ankara’dan gelebilecek talepleri kar??lama oran?nda art?? olmas? beklenebilir.

Firma, özellikle ABD ve AB’de, ki?isel verilerin korunmas?n?, resmi organlar?n taleplerinin daha kontrollü yönetilmesini ve her bilginin devletlerce kolayca istenmemesini sa?layacak yeni yasalar?n ç?kar?lmas? için de yo?un lobi faaliyetleri yürütüyor.

Google, geçti?imiz y?l da Çin'in yo?un sansür taleplerine kar?? ç?k?p ülkedeki faaliyetlerini ask?ya alm??, bir yar? förmülle Çin'e yönelik hizmetlerini Hong Kong üzerinden yürütmeye ba?lam??t?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri