forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

internet tikla

Güvenli internette 3 ayl?k test dönemi 22 Kas?m'da sona eriyor. Bu tarihten itibaren internet kullan?c?lar? güvenli interneti, iste?e ba?l? ve ücretsiz olarak kullan?labilecek.

Güvenli internet uygulamas? ile ilgili 22 A?ustosta ba?layan üç ayl?k test dönemi 22 Kas?m'da sona erecek. ?nternet kullan?c?lar?, bu tarihten itibarengüvenli internet hizmetini iste?e ba?l? veücretsiz olarak kullanabilecek.

Bilgi Teknolojileri ve ?leti?im Kurumu (BTK) Ba?kan? Tayfun Acarer, konuyla ilgili AA muhabirine yapt??? aç?klamada, Güvenli ?nternetHizmetinin, çocuklar?n ve gençlerin internetüzerindeki bilgi kirlili?inden ve zararl? içeriklerden korunmalar? amac?yla ortaya ç?km?? bir proje oldu?unu belirtti.

Düzenlemenin internet kullan?c?lar?n?n BTK'ya ilettikleri talepler ve ?ikayetler dikkate al?narak yap?ld???n? ifade eden Acarer, i?letmecilerle yap?lan teknik çal??malar sonucunda ''?nternet'in Güvenli Kullan?m?na ?li?kin Usul ve Esaslar''?n Bilgi Teknolojileri ve ?leti?im Kurulu taraf?ndan belirlenerek yay?mland???n? an?msatt?.

22 A?ustosta ba?layan 3 ayl?k test sürecinin 22 Kas?mda sona erece?ini hat?rlatan Acarer, bu hizmeti isteyen tüm bireysel kullan?c?lar?n?n kullan?m?na haz?r olaca??n? söyledi.

Güvenli ?nternet Hizmetinin alt yap?s?n?n Eri?im Sa?lay?c?lar taraf?ndan olu?turuldu?unu anlatan Acarer, bu hizmetin tamamen iste?e ba?l? ve ücretsiz olaca??n? belirtti. Hizmeti talep edecek abonelerin isteklerini internet servis sa?lay?c?lar?na bildireceklerini kaydeden Acarer, ?öyle konu?tu:

''Hiçbir talepte bulunmayan kullan?c?lar ise mevcut internetlerini kullanmaya devam edecekler. Güvenli internet hizmetinde çocuk ve aile profili olmak üzere iki profil mevcut. Aboneler diledikleri an internet servis sa?lay?c?lar?ndan temin ettikleri parola ve kullan?c? ad? ile profiller aras?nda geçi? yapabilecekler ya da hizmetten memnun kalmamalar? veya ihtiyaç hissetmemeleri durumunda Güvenli ?nternet Hizmeti almay? kesebilecekler. Bu alternatif hizmet, internet kullan?c?lar?na mevcut uygulama yan?nda bir tüketici hakk? olarak, tüketicilerin isteklerine yönelik aile ve çocuk ba?l?klar?yla iki ürün daha sunuyor.''

Sistem nas?l i?leyecek?

Güvenli internet konusunda yap?lan düzenleme 28 Temmuz 2010 tarihinde yay?mlanan  tüketici haklar? yönetmeli?inde yer alan bir maddeye dayan?yor. Buna göre ki?i e?er isterse güvenli internet kullanma hakk?na ücretsiz sahip olabilecek.

Türkiye'de 11,5 milyona yakla?an aktif internet kullan?c?s?ndan 22 bininin güvenli internet profili kullan?yor.

Düzenlemeyle ücretsiz, h?z? dü?ük olmayan ve herhangi bir ba?vuru yapmaya gerek kalmayan güvenli internete sahip olunabilecek. Bu konudaki istemlerini belirten kullan?c?lar? bir kullan?c? ad? ve ?ifresi verilecek. Güvenli internet hizmetinden yararlanmak isteyen kullan?c?lar, bu kullan?c? ad? ve ?ifre ile hizmetten kullanmaya ba?layabilecekler. Güvenli internet hizmeti alan kullan?c?lar istedikleri zaman çocuk seçene?ine, aile profiline ve birtak?m alt profillere geçebilecek.

?nternet servis sa?lay?c?lar? kullan?c? istedi?i takdirde güvenli internet profillerini temin etmekle yükümlü olacak.

 

http://www.haber7.com/

 

 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri