forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

hurriyet logoo

Hürriyet Gazetecilik Yönetim Kurulu Ba?kan? Vuslat Do?an Sabanc?, Reuters’a Hürriyet’in internet hedefleriyle ilgili aç?klama yapt?.

HÜRR?YET Gazetecilik Yönetim Kurulu Ba?kan? Vuslat Do?an Sabanc? Reuters’a yapt??? aç?klamada, Hürriyet’in konsolide gelirleri içinde ?u anda yüzde 8 olan internet gelirleri pay?n?n be? y?lda yüzde 30’a yükselmesini ve 350 milyon liraya ula?mas?n? hedeflediklerini söyledi. Sabanc?, ayr?ca Rusya’da lider konumda faaliyet gösteren seri ilan yay?nc?s? i?tiraki Trader Media East’in (TME) de internet alan?nda h?zl? büyüme hedefleri oldu?unu, be? y?l sonra TME’nin internet gelirlerinin toplam gelirler içinde ?u anda 18 olan pay?n?n yüzde 50’yi a?mas?n? hedeflediklerini kaydetti.

?nternet h?zl? büyüyor

Türkiye’de yaz?l? bas?n?n son y?llarda çift haneli büyüme oranlar? kaydetti?ine i?aret eden Sabanc?, “Hürriyet de pazara paralel bir ?ekilde gazete reklam gelirlerini art?r?yor. Önümüzdeki dönemde de, ekonomik seyre paralel, bu art???n sürmesini bekliyoruz. Öte yandan, tüm dünyada internet pazar? genel reklam mecras?na k?yasla daha h?zl? bir büyüme yakal?yor. Özellikle Türkiye ve Rusya gibi geli?mekte olan pazarlarda internet büyüme beklentileri ortalaman?n oldukça üzerinde” diye konu?tu.

Yüzde 2’den 12’ye

Hürriyet’in gelirlerinin yakla??k yüzde 65’ini reklam gelirlerinin olu?turdu?una dikkat çeken Sabanc?, ?öyle devam etti: “Bunun içine gazete ve internet reklam gelirlerini dahil ediyoruz. ?nternet gelirlerinin pay?n?n giderek artmakta oldu?una, son verilere göre internetin toplam
reklam gelirleri içindeki pay?n?n yüzde 12’ye yükseldi?ine dikkat çekmek istiyorum. Bu oran?n 2006 y?l?nda yüzde 2 oldu?u dikkate al?n?rsa, son dört y?lda ya?anan h?zl? art?? net bir ?ekilde görülebilir.”

Hürriyet’i satma niyetimiz yok

Sabanc?, “Hürriyet’in hisselerinin sat??? ile ilgili çal??malar sürüyor mu? Bu konuda bir vazgeçme ya da dondurma söz konusu mu? Daha önce yap?lan stratejik ortakl?k ya da hisse sat??? konusundaki çal??malar sürüyor mu? Bu konuda hedef bir tarih var m??” ?eklindeki soruyu ise, “Hürriyet’i satma niyetimiz yok” diye yan?tlad?. Sabanc?’n?n verdi?i bilgilere göre, bu y?l?n 9 ayl?k döneminde Hürriyet Gazetecilik’in toplam ilan gelirleri yüzde 10 civar?nda büyüdü ve 419 milyon TL’ye ula?t?. Y?lsonu itibariyle bu düzeyde bir büyüme beklediklerini dile getiren Sabanc?, “Bu dönemde, en dikkat çekici art??? internet gelirlerinde kaydettik. Toplam internet gelirlerimiz yüzde 30 büyürken, TME’nin internet gelirlerinin yüzde 53 gibi çarp?c? bir oranda artt???n? görüyoruz” dedi.

TME dokuz ülkede

Hürriyet’in internet gelirleri dokuz ay sonunda 19 milyon lira, TME’nin ise 31 milyon lira oldu. TME dokuz ülkede, en büyük pazar? olan Rusya’da ise 100’e yak?n ?ehirde faaliyet gösteriyor. Bu y?l ilk dokuz ay itibariyle Hürriyet’in konsolide gelirlerinin yüzde 28’lik k?sm?n?n TME’den kaynakland???n? söyleyen Sabanc?, “Orta vadeli planlar?m?zda bu oranda kayda de?er bir de?i?iklik beklemiyoruz” dedi.

 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri