forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

?NTERNET KULLANIYORSANIZ BUNLARI MUTLAKA B?LMEL?S?N?Z!

internet tiklaWikileaks dnyan?n en byk ve en organize casusluk ?ebekesini ortaya koydu. Assange, bu a?da 25 lkeden 160'a yak?n ?irketin oldu?unu ve ak?ll? telefon veya bilgisayar kullanan, gmail adresi bulunan herkesin zel hayat?n?n bu bata?a sapland???n? sylyor.

 Kullan?lan yntemler inan?lmaz. Ka?? ise imkans?z!

Dnya tarihinde istihbarat ve casusluk, lkelerin s?n?rlarla birbirinden ayr?ld??? dnemden bile daha eski. Hatta tarihteki nl Trk devletlerinin anti-propaganda veya istihbarat iin casusluk faaliyetlerini gl ?ekilde kulland???na ynelik baz? iddialar bile var.

Fakat istihbarat?n kitlesel bir boyut kazanmas? ve teknolojik casusluk faaliyetlerinin yayg?nla?mas? geen yzy?l?n ba?lar?na denk gelir.

BCEKLE D?NLEMEDEN, LAZER CASUSLU?A
Dnya sava?lar?nda zaman zaman kontrol dahi edilemez boyuta ula?an teknolojik casusluk faaliyetlerinde milat, 1902 y?l? olarak kabul edilir. nk radyo dalgalar? arac?l???yla ilk ses al?m?n?n, 1902 y?l?nda Eastern Telegraph ?irketi taraf?ndan al??malar?n? rahatl?kla srdrebilmesi iin Cornwall'de, Guglielmo Marconi iin kurulan istasyonda gerekle?tirildi?ine inan?l?yor. 
Birinci Dnya Sava?? s?ras?nda, kar??t ordular, birbirlerinin radyo sinyallerini dinlemek iin zel birlikler kurdular. Dinleme aletlerindeki as?l geli?me ise, transistr ve lazerin icad?yla dev boyutlara ula?t?. 
Transistrl ilk kk casus dinleyiciler, 1950'li y?llarda yap?ld?. Pille al??an bu dinleyiciler, yakla??k yz metrelik menzile sahipti. Kl tablas?, sigara kutusu ve kalem gibi kk aralar?n iine kolayl?kla yerle?tirilebiliyordu. 

Telefon dinleme aralar? ise, bu alanda yeni bir ???r at?. Casus dinleyici, telefonun ahizesine yerle?tirildikten sonra yap?lacak tek ?ey, herhangi bir yerden, dinleyicinin yerle?tirildi?i telefonun numaras?n? evirmekti. Numara evrildi?inde, casus alet faaliyete geecek, ancak telefon almayaca??ndan konu?malar? dinlenen ki?inin hibir ?eyden haberi olmayacakt?. Fakat bcek denilen bu sistemlerin geli?tirilen baz? cihazlarla tespit edilebilmesi casusluk teknolojisinin de bir st boyuta gemesine neden oldu.

Basit ortam dinlemesi ise 1970'lerde ke?fedildi. Geli?tirilen lazerli dinleme yntemleri, herhangi bir pencereye gnderilen lazer ???nlar?n?n, odan?n iindeki sesleri ?s?n?n kayna??na geri getirmesi prensibiyle al???yordu. Cam ne kadar kirliyse, casuslar?n i?i o denli kolay oluyordu. nk, kirli camlar, lazer ???nlar?n?n k?r?l?p geri dnmesini kolayla?t?r?yordu.

M?LYAR DOLARLIK PAZAR YARATAN SLOGAN: HEDEF TERR?ZM

Say?s?z Hollywood filminde bilim-kurgu tarz?nda izledi?imiz bu tr casusluk faaliyetleri, o?unlukla hkmetler, milli istihbarat rgtleri, ordular veya kolluk gleri taraf?ndan kullan?l?yordu.
Belirtilen ama ise hep masumdu: D?man devletlere veya terrizme kar?? onlar harekete gemeden nce tedbir almak ve harekete gemek. Yani nleyici istihbarat.

 Milli devletlerin h?zla ykseldi?i dnemlerde bu masumane ama hibir zaman tepki grmedi. Bu basit yntemlerle masumiyet derecesinin asla bilinmedi?i milyonlarca insan?n dinlendi?i anla??ld?. zel hayat?n?n gizlili?ine nem verenler, i?adamlar?, politikac?lar ve birok insan ise dinlemeye kar?? tedbirini alarak bu Biri Bizi Gzetliyor program?ndan kurtulmay? ba?ard?.  

Yine de casusluk faaliyetlerinden kamay? olanakl? k?lan her ynteme kar??l?k, retilen her yeni teknoloji herkesi yeniden bu gizli telekula??n i?itme blgesinin ierisine soktu.
De?i?en al??kanl?klar ve ya?am tarzlar? yepyeni yntemlerin geli?tirilmesine ve her seferinde daha ok insan?n casus telekulaklar?n kapsama alan?na girmesine neden oldu.
Bugn art?k bir paranoyaya dn?en "hepimiz izleniyoruz, hepimiz dinleniyoruz" szleri, hep hkmetler veya istihbarat kurulu?lar? taraf?ndan inkar edildi. Gelen cevap daima, "Sadece kt adamlar?n pe?indeyiz. Tm izleme ve dinlemeler, devletin ve halk?n gvenli?i iin" oldu.

KAI? YOK!

Buna kar??l?k Wikileaks taraf?ndan a?klanan "Casus Dosyalar" yani "Spy Files" isimli belgelere kadar, devletlerin, istihbarat kurulu?lar?n?n, gvenlik glerinin ve belki da daha kimlerin ne kadar yksek bir casusluk veya dinleme-izleme teknolojisine eri?im imkan? oldu?u, ka ki?inin dinlenebildi?i, nas?l dinlenebildi?i konusu tam bir muammayd?.
Fakat a?klanan belgeler ve iddialar gsteriyor ki, "gvenlik" gerekesiyle yarat?lan ve y?ll?k 5 milyar dolarl?k bykl?e ula?an bu sektrn kulaklar? ve gzlerinden dnya yzeyinde hi kimsenin kurtulma ?ans? yok.

TUVALET B?LE D?NLEN?YOR

nk daha nce sadece bilinen baz? basit yntemlerle duyan telekulak, art?k cep telefonlar? ve bilgisayarlarla art?k ofisimizi, evimizi hatta tuvaletimizi bile dinleme ve izleme teknolojisine sahip. 

Mobile Marketing taraf?ndan yap?lan bir ara?t?rmaya gre dnyada 4 milyar insan cep telefonu kullan?yor. Bunlardan 1 milyar 80 milyon adedi ak?ll? telefon.
4 milyar adet cep telefonunun 3 milyar 50 milyon adedi SMS at?labilen trden telefon. 

2015 y?l?nda masast internet kullan?c?lar?n?n say?s?n?n 1.7 milyar adet, mobil internet kullan?c? say?s?n?n ise 1.9 milyar adedi bulmas? bekleniyor.

rne?in ortalama bir Amerikal?, gnnn 2.7 saatini cep telefonuyla sosyalle?mek amac?yla kullan?yor. Bu yemek yemek iin harcad??? zaman?n yakla??k iki kat?. Uyumak iin harcad??? zaman?n ise te birinden fazla.
Mobil internet kullan?c?lar?n?n yzde 91'i cep telefonundan sosyal payla??m sitelerine giriyor. 

Ak?ll? telefon kullan?c?lar?n?n yzde 39'u tuvalete bile ak?ll? cep telefonuyla gidiyor, yzde 93' ise evde ak?ll? telefonunu kullan?yor.
Ak?ll? telefon kullan?c?lar?n?n yzde 42'si, telefonuna bir mobil reklam geldi?i zaman reklama t?kl?yor.

"KAINIZ I-PHONE KULLANIYOR? KAINIZIN BLACKBERRY'S? VAR? K?M G-MAIL KULLANIYOR? HEP?N?Z BU BATAKTASINIZ"

??te bu istatistikleri, bizden ok daha fazla izleyen bir telekulak oldu?unu iddia ediyor dnyan?n en ok tart???lan adam? Jullian Assange. Assange, "Hanginiz iPhone kullan?yorsunuz? Ka?n?z?n Blackberrysi var? Kim Gmail kullan?yor? O zaman hepiniz ayn? bata?a saplanm?? vaziyettesiniz" diyor.

Peki Assange neyi kastediyor?
Nas?l bir batak szkonusu? Dnya nfusunun yzde 85'inin hayat?nda en fazla temas etti?i ?ey olan cep telefonlar? o telefonun sahibinin zel hayat?n? nas?l de?ifre eder haline getirebiliyor?
Bilgisayarlar, nas?l bir casusluk arac? haline getiriliyor?

KAN DONDURAN YNTEMLER

Wikileaks taraf?ndan a?klanan belgelerde kan donduran yntemler dikkat ekiyor. Buradan sonra haz?r olun. nk bundan sonra yaz?lanlar? okuduktan sonra art?k elinizdeki cep telefonuna ve nnzdeki bilgisayara asla eskisi gibi bakamayacaks?n?z...

Wikileaks, cep telefonu, sabit telefon, bilgisayar, laptop ve benzeri her trl ak?ll? cihazlara ynelik casusluk faaliyetlerine ynelik 6 farkl? tekni?i ortaya koyuyor.

Bunlardan ilki ve belki de en fazla ki?inin zel hayat?n?n telekulaka izlenmesi ve dinlenmesine neden olan yntem, mobil dinleme yntemi. Yani geli?tirilen istihbarat teknolojisi bir cep telefonundaki gr?meleri tmyle bu teknolojiyi elinde bulundurana a?yor. Bu bilgiler kaydedilebiliyor.
Cep telefonu, a?k olmasa bile bir ortam dinleme ayg?t? haline getirilebiliyor. Cep telefonunun bast???n?z her tu?u kay?t alt?na al?n?yor. Att???n?z her SMS bir ba?ka cep telefonuna da gidiyor. Girdi?iniz her internet sitesi tek tek tespit ediliyor ve o internet sitesinde neler yapt???n?z bir bir kaydediliyor. 

Bir di?er yntem de kullan?lan telefonlarla do?rudan ba?lant?l?. Hem cep telefonlar? hem de sabit hatl? telefona gr?meleri bir yandan dinlenirken ve izlenirken, te yandan gr?melerde anahtar kelimelerden birinin gemesiyle uyar? sistemi al???yor. 

Telefon gr?mesi yapan bir ki?inin sesinden, ya??, cinsiyeti, stres durumu tespit edilerek bir ses kimli?i ?kar?l?yor ve bundan sonra yapt??? tm gr?meler bu kimlik vas?tas?yla telekula??n zel ilgi alan?na giriyor.

Ayn? ?ekilde cep telefonlar?n? kullanan ki?ilerin GPS zerinden konumu 50 metrelik bir alan ierisinde belirleniyor.

Elektronik postalar izleniyor. Okunuyor. Kaydediliyor.

Bir di?eri bilgisayarlar?n dinleme ve izleme cihaz? olarak kullan?lmas?. 

ZEL HAYATA TRUVA ATI

Bu casusluk ve istihbarat faaliyetlerine imkan veren yaz?l?mlar aras?ndan biri ise ba?l? ba??na ilgin. Truva at? ad? verilen trojan virsleriyle cep telefonlar?na ve bilgisayarlara giriliyor.

Peki ama nas?l?

??te Assange'?n syledi?i o arp?c? cmlenin sebebi de bu.
nk kullan?lan yntemler, ?eytani ve kural tan?maz yntemler. 

Wikileaks'in Spy Files ad?n? verdi?i ve "daha ba?lang?" olarak tan?mlad??? ilk 287 dosya, 25 lkede faaliyet gsteren 260'a yak?n ?irketin tan?t?m bro?rleri, m?terilerine yapt?klar? sunumlar, video dkmanlar, imzalanan szle?meler, kullan?c? el kitaplar? ve fiyat listelerinden olu?uyor.
Bu dosyalardaki bilgiler zerinden Wikileaks ?irketlerin kendi a?z?ndan kullan?lan yntemleri if?a ediyor.

??te dikkat ekici yntemlerden baz?lar?...

ATTI?INIZ VEYA ALDI?INIZ HER SMS BA?KA B?R CEP TELEFONUNA DAHA G?D?YOR

STRATIGN isimli ?irket taraf?ndan retilen yar? aktif GSM istihbarat sistemi: Sesli ileti?im, SMS istihbarat?nda herhangi bir telefondan dnyan?n herhangi bir yerindeki GSM operatrne yap?lan telefon gr?meleri ve mesajla?malar? inceliyor. GSM 900, 1800, 850 iin ve 1900 Megaherz ferkans?ndaki tm ileti?im inceleniyor.
Blackbery, iPhone, Nokia gibi telefonlar?n A5.1 ve A5.2 ?ifreleme sistemleri zlyor.

2-5 km ap?ndaki bir alanda uygulanabiliyor ve ayr?ca mobil bir sisteme de entegre edilebiliyor. Yani bu teknolojiyi elinde bulunduran ki?i veya kurumlar bir arabayla seyir halindeyken bile bu istihbarat uygulamas?n? kullanabiliyor.
Pasif GSM istihbarat sistemi denilen sistem ise di?er sistemle genel olarak ayn? prensiplerle al??sa da istihbarat? havada yakal?yor ve ne kullan?c? ne de GSM i?letmecisi taraf?ndan asla farkedilemiyor. Ayr?ca A5.0 ?ifrelemeyi de zyor.

CASUS TELEFON'lar ise kullan?lan dinleme ve izleme amal? tekniklerden en ok dikkat ekenlerinden biri. Bu, asl?nda dinlenecek olan telefona indirilen bir yaz?l?m. al??t??? zaman kullan?c? taraf?ndan asla farkedilemeyece kadar gizli al???yor ve tm ileti?imi (telefon gr?meleri, gnderilen ve al?nan SMSler, izlenen telefonun yerinin GPS zerinden tespiti gibi bilgileri) ayr? bir telefona gnderiyor.

?ngiliz Telesoft ?irketi bir sunumda, geli?tirdikleri aletlerin ve yaz?l?mlar?n, 10 binlerce telefon gr?mesini (hem mobil hem de sabit hat) birebir kaydetti?i iddias?nda bulunuyor.

?NTERNET KORSANLARININ KULLANDI?I V?RSLERDEN KULLANILIYOR

Yasal hackerlar ise istihbarat ve casusluk tekniklerinin nemli bir paras?. Y?llard?r dzenlenen ve o?u bas?na kapal? gerekle?en konferanslarda teknolojiyi elinde bulunduranlar?n, insanlar?n bilgisayar ve cep telefonlar?na girmek ve bilgilerine ula?mak iin kullan?lan bilgisayar korsanl??? aralar? tan?t?l?yor.

Mesela Wikileaks belgelerine gre (Fransa'dan Vupen Securities, ?talya'dan HackingTeam SRL ve Gamma'n?n FinFisher'i) en az 3 ?irket, bunu yapabilmek iin hackerlar?n insanlar?n finansal ve ki?isel bilgilerine ula?mak iin kulland??? kt niyetli yaz?l?mlar?n bir benzerini veya ayn?s?n? kullan?yor. Ama ise girilen bilgisayardaki veya cep telefonundaki zel ?ifreleme yntemlerini kullan?lamaz hale getirmek. 

Yani e?er bilgisayar?n?za veya cep telefonunuza girilmesine karar verildiyse, hibir ?ifreleme ynteminin sizi kurtarma ?ans? yok.

?yi ocuklar?n elinde inanl?mza bir istihbarat a?? olu?turan bu teknikler, elbette ba?ka bir soru i?aretini de ak?llara getiriyor. Ya bu teknoloji kt ocu?un eline geerse. HackingTeam yetkilileri bu sistemleri sadece hkmetlere veya yasal mercilere satt?klar?n?, kullanan ki?inin ise zel denetim sistemi sayesinde bu teknolojiyi kar?s?n? izlemek iin bile kullanma ?ans?n?n olmad???n? savunuyor.

EN BYK KOZ: B?LG?SAYAR VE CEP TELEFONU RET?C?LER?N?N FARKETMED??? GVENL?K AIKLARI
Peki onca bilgisayar ve cep telefonu nas?l bir takip ve izleme cihaz? haline dn?trlebiliyor. ?stihbarat yaz?l?m? reten kurumlar?n en byk gc, bilgisayar ve cep telefonu reticilerinin henz farketmedikleri gvenlik a?klar?. Bu a?klar? cihazlar retilir retilmez bulmaya al??an casusluk ve istihbarat sistemi yaz?l?mc?lar? a??? bulduklar? anda kullanmaya ba?l?yor ve retilen cihaz ve yaz?l?mlar? bu a?klar? kullan?r hale getiriyor.

ONLAR FARKEDENE KADAR B?R YEN?S?
Bilgisayar ve cep telefonu reticileri gvenlik a???n? farkedene kadar retilen tm bilgisayar ve cep telefonlar? casusluk ve izlenme tehdidi alt?nda. A?k kapat?ld???nda ise yap?lan tek ?ey, yeni bir gvenlik a??? yakalamak. Zaten ba?lang?ta birden ok gvenlik a??? yakaland??? iin biri bulunup kapat?ld???nda di?erini kullanmak pek de zor olmuyor.

EN POPLER YAZILIMLARIN SAHTES? RET?L?YOR
Cep telefonlar? ve bilgisayarlar? ele geirmek iin kullan?lan yntemlerin bir arp?c? zelli?i ise insanlar?n bu cihazlar? gvenli kullanma konusundaki a?klar?n? kullanmak. Dnyan?n en ok kullan?lan, en popler yaz?l?mlar?n?n sahteleri retiliyor. Mesela Microsoft'un yaz?l?mlar?n?n, Google aplikasyonlar?n?n, cep telefonu reticilerinin en ok tercih edilen aplikasyonlar?n?n bir sahtesi (iinde casus yaz?l?m bulunan versiyonunu) reterek internet sitelerine yklyorlar. E?er uygulamay?, ana reticisinin web sitesi yerine ba?ka bir siteden indiriyorsan?z, casus yaz?l?m? kendi elinizle yklemedi?inizin hibir garantisi yok. 

CASUS YAZILIMLA TELEKOM ??RKETLER? HACKLEN?YOR
FinFisher isimli bir yaz?l?m?n, lkedeki ana internet servis sa?lay?c?ya casus yaz?l?m gnderiyor. FinFisher taraf?ndan retilen casus kod, web sitelerine yerle?ip bilgisayarlar?n da ele geirilmesine neden oluyor.

Apple, her sorunu bulmak ve dzeltmek iin srekli al??ma yapt???n? sylyor. Ve geen hafta Apple, i-Tunes iin bir gncelleme yay?nlad?. Wall Street Journal, bu gncellemenin, FinFisher'?n belgelerinde tarif edilen trde sald?r?lar?ndan birini nleyebilecek trden bir gncelleme oldu?unu yazd?.

Bir di?er teknik ise sabit telefonlar?n uydu zerinden dinlenmesi.

GSM VE TELEKOM ??RKETLER? B?LE FARKEDEM?YOR
Elbette bu noktaya gelince akla ilk gelen soru ?u: GSM servis sa?lay?c?lar? ve sabit hat internet servis sa?lay?c?lar bunun neresinde? Kullan?lan bu yaz?l?mlardan haberdarlar m?? Bu tr istihbarat ve casusluk yaz?l?mlar?na gz m yumuyorlar?
Buras? olduka ilgin bir nokta. Bu trden yaz?l?mlar? reten firmalar, ayn? zamanda internet servis sa?lay?c?lar ve telefon cihaz? reticilerinden de saklan?yor. Yani hibir ?ekilde hem sabit hem de mobil servis sa?lay?c?lara, cep telefonu reticilerine kesinlikle grnmyorlar ve bu trden uygulamal, bu kurumlar?n hibiri taraf?ndan kolay kolay tespit edilemiyor.

B?RKA ?Y? ADAM?!

Uzun laf?n k?sas?, milyonlarca, hatta belki de milyarlarca insan?n, ancak bilimkurgu filmlerinde grebilece?imiz yntemlerle tm ileti?imlerini ve hatta zel hayatlar? kontrol edebilen yaz?l?m ve cihazlar retiliyor. Bunlar ticari bir mal olarak sat?l?yor. Bu cihaz ve yaz?l?mlar? retenler, rettikleri sistemlerin zelliklerini ve yeteneklerini inkar etmiyor. Fakat bu yaz?l?m ve cihazlar?, asla ve asla bireylere, hkmet, istihbarat kurulu?u, polis ve ordu te?kilatlar? ve benzer kamu kurumlar? d???ndaki kimseye satmad?klar?n?, yasakl? veya ambargolu lkelere (Libya, in, Suriye, M?s?r gibi lkelere) sat???n hibir zaman yap?lmad???n? iddia ediyorlar.

Fakat Wikileaks belgeleri, bu lkelerin hepsine yaz?l?m sat?ld??? ynndeki iddialarla dolu. Hatta daha tesi Ortado?u'da "ayakland?r ve bundan para kazan" yntemiyle bat? devletlerinin yeni bir oyun oynayarak milyarlarca dolarl?k bir pazar yaratt??? tahmin ediliyor.

??TE WIKILEAKS'?N ?DD?ASINA GRE CASUSLUK A?ININ S HAL?NE GET?RD??? LKELER

Wikileaks'in iddialar?na gre dnyan?n 25 lkesinde 160'a yak?n ?irket bu trden yaz?l?m ve cihazlar? retiyor. A?a??da verilen lkelerde faaliyet gsteren ?irketler, rnlerini ve cihazlar?n? dnyan?n drt bir yan?na sat?yor.

E-Posta ?zleme Yaz?l?m? retilen lkeler

Brezilya
Danimarka
Fransa
Almanya
Hindistan
?srail
?talya
Yeni Zellanda
Rusya
?svire
?ngiltere
ABD

GSM Dinleme Yaz?l?m? retilen lkeler
Brezilya
Kanada
in
Kolombiya
Danimarka
Fransa
Almanya
Macaristan
Hindistan
?srail
?talya
Hollanda
Yeni Zellanda
Polonya
Rusya
?sve
?svire
Trkiye
?ngiltere
ABD

?nternet ?zleme Yaz?l?m? retilen lkeler
Brezilya
Kanada
in
Kolombiya
ek Cumhuriyeti
Danimarka
Fransa
Almanya
Macaristan
Hindistan
?srail
?talya
Hollanda
Yeni Zellanda
Polonya
Gney Afrika
?svire
Trkiye
?ngiltere
Ukrayna
ABD

Truva Virs'n Yayan lkeler
Fransa
Almanya
?talya
?rlanda
Hollanda
?ngiltere


Konu?ma Analizi Yaz?l?m? retilen lkeler
ek Cumhuriyeti
Danimarka
Fransa
Almanya
Hindistan
?srail
?talya
Rusya
?spanya
?ngiltere
Ukrayna
ABD

GPS ?zleme Yaz?l?m? retilen lkeler
Fransa
Almanya
Hindistan
?talya
rdn
Gney Afrika
?ngiltere
ABD

 http://ekonomi.haberturk.com 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri