forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

hidirA Haber'de ilk bölümü geçti?imiz hafta yay?nlanan Benim Ad?m H?d?r adl? programda, 5 ayr? dünya kentiyle canl? ba?lant? gerçekle?tirilerek, televizyon yay?nc?l???nda bir ilke imza at?ld?.

 

A Haber'de yay?na ba?layan Benim Ad?m H?d?r Program?, dün ak?amki bölümünde, 5 ayr?dünya kentiyle canl? ba?lant? gerçekle?tirerek televizyon yay?nc?l???nda bir ilke imza att?.Her Cumartesi 20.15'te yay?na giren Benim Ad?m H?d?r’da, ABD'nin New York ve ?ikagokentleri, ?sviçre'nin Davos, Fransa'n?n Strazburg ve Danimarka'n?n Kopenhag kenti ile canl?görüntülü ba?lant? kurdu.

Skype ba?lant?s? kurulan kentlerdeki akademisyen ve gazeteciler, sadece sunucu H?d?r Gevi?'le de?il, stüdyo konuklar? Demet ?ener ve Elif Da?deviren'le de diyalog kurma ?ans? buldular.

Programa ?ikago'dan kat?lan dilbilim profesörü Gül?at Aygen, ?ehirlerinde yeni yürürlü?egiren i?kenceyi yasaklayan yasa ile ilgili konu?tu. 12 Eylül döneminde i?kence gören Aygen,bu tasar?n?n Amerika ve dünya çap?nda yayg?nla?mas?n? ümit etti?ini söyledi. Aygen, sosyalmedyada kendili?inden ortaya ç?kan yeni internet diliyle ilgili de çarp?c? yorumlar yapt?.

Kopenhag'dan ba?lanan gazeteci Emre O?uz ise kent merkezinde yer alan ve özerk birsiyasi statüye sahip olan Christiania adl? mahalleyi tan?tt?. 850 ki?ilik bir nüfusa sahip olanve mülkiyet kavram?n?n olmad??? bu ütopik bölge, merkezi devletten farkl? olarak kendiyasalar?na ve kendi finans kaynaklar?na sahip.

USA Sabah Yay?n Yönetmeni Serdar Karagöz ise programa New York'daki metroistasyonundan ba?lanarak, New York metrosu ile ilgili bilgiler verdi. Metronun asl?ndaula??m?n ötesinde kente ne kadar büyük bir dinamizm kazand?rd???n?, bir anlamda sanatmerkezi i?levi bile gördü?ünü anlatt?.
Benim Ad?m H?d?r'a Davos'dan kat?lan finans uzman? ve TV yap?mc?s? Özlem Denizmen,toplant?ya birlikte kat?ld??? arkada?lar?yla birlikte Davos'u de?erlendirdi.

Strazburg'daki evinden Benim Ad?m H?d?r'a kat?lan siyaset bilimci Samim Akgönül ise ilkkez bir TV program?nda siyasetten bahsetmeyecekti. Akgönül ba?lang?çta kentlerindeSherlock Holmes filmi nedeniyle ya?anan skandala yer verdi ancak daha fazla dayanamad? veFransa'daki Cumhurba?kanl??? seçimleriyle ilgili yorumlar da yapt?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri