forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

ET?KETLER:GOOGLE

google1 Mart'tan itibaren gizlilik politikas?n? de?i?tirecek olan Google'?n birçok servisinin kullan?labilmesi için ki?isel bilgilerin kullan?m hakk?n?n ?irkete devri gerekecek.

 

 

?nternet devi Google, 1 Mart tarihinden itibaren ‘gizilik politikas?’nda yeni bir döneme geçiyor. Bununla ilgili süreci ba?latan ?irket, Google’?n ücretsiz servislerinden yararlanan kullan?c?lar?n yenilenen sözle?meyi onaylayarak bu hizmetleri kullanmas? ?art?n? getiriyor.

Burada kullan?c?ya herhangi bir seçenek sunmayan ?irket, aç?k bir dille sözle?meyi kabul etmeyenlerin servisi kullanamayaca??n? ifade ediyor. Bununla ilgili bildirimlere ba?layan Google, hedefini ‘gizlilik politikalar?n? sadele?tirmek’ olarak aç?kl?yor. ?irket bu yolla onlarca farkl? servisini tek bir sözle?me alt?nda topluyor. Daha önce her bir servis için farkl? sözle?me imzalanma karma?as?n?n ortadan kald?r?ld??? belirtiliyor. 

Google'?n arama motoru hizmeti ise oturum açmadan da kullan?labildi?i için bu hizmeti kullan?rken ki?isel bilgiler girmek mecburi de?il. Ayn? ?ekilde kullan?c?n?n bilgilerinin bir k?sm? ya da tamam?n? Google hesab?ndan kald?rmak da mümkün.

Firma, farkl? hesaplarda yer alan bilgilerin birbirinden ayr?lmas? için ayn? anda birden fazla farkl? hesapla oturum aç?lmas?na olanak verdi?ini ve Google Dashboard ile farkl? Google hesaplar? aras?nda bilgi payla??m? kontrol edilebildi?ini söylüyor.

PEK ÇOK SORU ??ARET? VAR 
Milliyet'in haberine göre, tüm bunlara kar??l?k bu servisleri kullanmak isteyenlerin online platformda alt?na imza atarak kabul etti?i ?artlar?n detaylar?na bak?ld???nda ‘mahremiyet’ ve ‘bilgi transferi’ aya??ndaki maddeler dikkat çekiyor. Toplanan bilgilerin geni? bir alana yay?l?yor olmas?, bu verilerin ne zaman ve nerelerde kullan?laca??n?n aç?kça belirtilmemesi pek çok soru i?aretini de beraberinde getiriyor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri