forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

internet_http60 ülkede 72 bin ki?i ile gerçekle?tirilen TNS Digital Life Ara?t?rmas?, tüm dünyada internet kullan?c?lar?n?n yüzde 93’ünü temsil ediyor ve dijital dünyan?n kullan?c?lar? hakk?nda detayl? bilgi veriyor.

Dünyan?n en önemli ara?t?rma ?irketlerinden biri olan TNS, tüketicilerin dijital dünyay? nas?l kulland?klar?n? ve bu dünyada nas?l ya?ad?klar?n? ara?t?rd?. 7 ?ubat 2011 Sal? günü gerçekle?tirilen toplant?da TNS Teknoloji ve Medya Direktörü Dirk Steffen dijital dünyan?n detaylar?n? anlatt?.
60 ülkede 72.000 ki?i ile gerçekle?tirilen ara?t?rma tüm dünyada kullan?c?lar?n yüzde 93’ünü temsil ediyor. Dirk Steffen, ara?t?rman?n “kullan?c?lara ula?mak”, “tüketicilere ula?mak”, “marka savunucular?n? belirlemek” ve “mü?teriler” olmak üzere dört temel üzerine kurulu oldu?unu belrtti. Bu temellere ba?l? olarak rakamlar ise ?a??rt?c?:

Ara?t?rmada yer alan 60 ülkede, her ay toplam 1 milyar 938 milyon 059 bin 098 ki?inin çevrim içi oldu?u anla??ld?. Baz? ilgi çekici bulgular ise ?öyle:

1.627.969.642 ki?i sosyal payla??m sitelerinde ve 767.471.403  ki?i bu sitelerde markalarla ili?ki kuruyor.

 846.931.826 ki?i markalar hakk?nda yaz?yor. 1.391.526.432 ki?i ise yaz?lanlar? okuyor ve bu yorumlardan etkileniyor.

1.577.580.106 ki?i sat?n alacaklar? ürünü ve hizmetleri ara?t?rmak için interneti kullan?yor.
· TNS Türkiye Genel Müdürü Arzu Kumar; “TNS Digital Life ara?t?rmas? hem küresel hem de Türkiye pazar?ndaki internet kullan?c? tutum ve davran??lar?n?n geli?imini, yönünü ve h?z?n? her y?l izleyerek dijital dünyadaki ‘büyüme’ f?rsatlar?n? görmemize imkan sa?l?yor. Çal??ma burada da kalm?yor; en büyük  farkl?l??? TNS Digital Life kullan?c? segmentlerinin mü?terilerimize sundu?umuz marka-ileti?im-i?payda?lar? memnuniyeti-marka imaj?-yeni ürün ve hizmet geli?tirme ve al??veri? al??kanl?klar? gibi tüm stratejik pazar ara?t?rmas? konular?na da entegre edilerek ilerleyebilmesinin verdi?i holistik güçtür” diyor. 

TÜRK?YE RAKAMLARI

Dirk Steffen, Türkiye’nin online pazarlama ve ileti?im yat?r?mlar? aç?s?ndan cazip bir ülke oldu?unu belirtiyor. Ara?t?rmaya göre Türkiye ile ilgili bulgular ise çarp?c?:

· Çal??maya kat?lan 60 ülkeyle k?yasland???nda, Türkiye internet penetrasyonu ortalama düzeyde (yüzde 44) buna kar??n dijital büyüme indeksi yüksek: Belli ba?l? Güneybat? Asya ve Eski Sovyet Ülkelerini takiben 10’uncu s?rada yer al?yor. Türkiye’de internet kullananlar?n yüzde 71’i her gün internete giriyor. En önemli motivasyon ise “e?lenmek”.

· Her 10 internet kullan?c?s?ndan dokuzu markalar hakk?nda internetten ara?t?rma yap?yor, bilgi al?yor. Bu oran dünya ortalamas?n?n üzerinde.

· Bir di?er ilginç bulgu ise cep telefonundan internete giri? ile ilgili. Türk halk?n?n yüzde 22’si cep telefonundan internete giriyor. Cep telefonunda internete en çok girilen saatlerin,  i?e giderken ya da eve dönü?te, yani trafikte geçirilen zamanlar ya da gece yatarken, uykuya dalmadan önceki dakikalar oldu?u göze çarp?yor. Ço?umuz gece yatmadan önce son birkez acaba Facebook’ta ya da Twitter’da neler oluyor diye bak?yoruz.

Geçti?imiz y?l 191 olarak gerçekle?en ortalama arkada? say?m?z bu sene 219’a yükseldi ve Dijital Dünyada sekizinci s?raday?z.

Türk halk? Facebook gibi sosyal payla??m sitelerine s?kl?kla giriyor. ?nternet kullan?c?lar?n?n yüzde 36’s? hergün sosyal payla??m sitelerinde geziniyor.  Ayn? zamanda sosyal mecralarda markalar ile arkada?l?k yapmay? da seviyoruz. Yine sosyal mecralarda dünya ortalamas?na göre yüksek düzeyde “marka” arkada?l??? kuruyoruz ve temel motivasyonumuz markalardan elde edece?imiz promosyonlar.

(Ntvmsnbc)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri