forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

HuffingtonPostHenüz yedi y?l önce internet habercili?ine ad?m atan Huffington Post, Pulitzer Ödülü'nü kazanmay? ba?ard?.

 

Huffington Post sitesinin k?demli sava? muhabiri David Wood, cephede yaralanan askerleri ve ailelerini konu ald??? 10 bölümlük Beyond the Battlefield (Cephenin Ötesinde) adl? belgeseliyle internet habercili?inde Pulitzer Ödülü’ne lay?k görülen ilk gazeteci oldu.

Ulusal Habercilik alan?nda ödüle lay?k görülen Wood, yedi y?ldan bu yana sadece internette yay?m yapan HuffPost ad?na çok büyük bir ba?ar?ya imza atarken, internet habercili?inin de bas?n dünyas?nda ne kadar önemli bir noktaya geldi?ine dikkat çekti.

HuffPost, Pulitzer Ödülü’nün kazan?lmas? üzerine, “Çok mutlu ve gururluyuz. Bu ödül hem David’in bir amaca hizmet eden gazetecili?ine hem de HuffPost’un ulusal alanda oldu?u kadar insan hayat?na olan ilgisini de ortaya koyuyor” aç?klamas?n? yapt?.

Wood, internet habercili?inde ve Pulitzer Ödülleri tarihinde bir ilk olan çal??mas? için, “Askerleri s?hh?ye helikopterlerine ta??n?rken görüyoruz. Ancak cephede gösterdikleri fedakarl???n ard?ndan onlara ne oldu?unu bilmiyoruz” demi?ti.

“M?NNETTARIZ”
HuffPost Medya Grubu’nun Ba?kan? Arianna Huffington ise “En ba??ndan beri, HuffPost’un editoryal felsefesinin temel direklerinden biri haberlerimizde yer alan veri ve istatistiklere insan?n kendisini eklemek ve milyonlarca Amerikal?y? ac? çeken yüzlere götürmekti. Wood’un onlarca y?ll?k tecrübesine, internet gazetecili?inin güçlenmesine ve kazand???m?z bu ödüle minnettar?z” dedi.

66 ya??ndaki David Wood, gazetecilik kariyerine 1970 y?l?nda Illinois eyaletinde Pioneer Press medya grubunda ba?lad?. Time dergisi için Afrika’daki gerilla çat??malar?n? 1977 y?l?nda takip etmeye ba?layan Wood, derginin Nairobi bürosu ?efli?ine getirildi. Askeri, ulusal güvenlik ve d?? ili?kiler alan?nda habercilik yapan Wood, Washington Star, Los Angeles Times, Newhouse News Service, Baltimore Sun ve AOL bas?n grubunun PoliticsDaily sitesi için haberler haz?rlad?.

Wood, kariyeri boyunca Avrupa, Afrika, Asya, Ortado?u ve Orta Amerika’da ya?anan çat??malar? haberle?tirdi. Geçmi?te Pulitzer finalisti olmay? ba?aran Wood, son y?llarda Irak ve Afganistan sava?lar?ndaki haberleriyle öne ç?k?yordu. Wood, HuffPost’a 2011’in ba??nda kat?ld?.


“HIRSLI GAZETEC?K ÖRNE??”

American Journalism Review dergisinin genel yay?n yönetmeni Rem Rieder, Wood’un kazand??? ödülün “HuffPost’un evriminde büyük bir ba?ar? oldu?unu” ifade etti. Rieder, “HuffPost sahip oldu?u birikimi sadece genç ve yetenekli muhabirlerle de?il, Wood gibi k?demli isimlerle ortaya ç?karmay? ba?ar?yor. H?rsl? çal??man?n en iyi örneklerini sergiliyorlar” dedi.

Küresel medyada yeni belirmeye ba?layan yüzleri ödüllendiren Pulitzer kurulu, ProPublica ve PolitiFact gibi bas?n odalar? ve bas?n örgütlerine onur ödülleri sunmu?tu. Be? y?ll?k bir geçmi?i olan Politico sitesi ve gazetesi de, dün aç?klanan ödüllerde muhabiri Matt Wuerker’in karikatürleriyle ödül kazand?.

“HERKES HUFF POST’U ÖRNEK ALIYOR”
New York Üniversitesi’nden Profesör Jay Rosen, “Günümüz habercili?i sembolik bir geçi? noktas? olarak okunacak... Gelinen nokta HuffPost’un muhabirler almaya ba?lad??? günlerden sadece birkaç y?l sonras?n? gösteriyor” dedi.

Huffington Post, kadrosunu kurarken Dan Froomkin (Washington Post), Howard Fineman (Newsweek dergisi), ve Peter Goodman (The New York Times) gibi k?demli isimlere yer vermeye dikkat etmi?ti.

Rosen, “Efsanevi medya kurulu?lar? da HuffPost’un yapt?klar?n? yapmaya ba?l?yor. HuffPost teknolojiye, blog habercili?e, yoruma ve opayla??ma büyük önem verdi. As?l tan?k oldu?umuz, HuffPost, Washington Post, New York Times’?n giderek birbirine benziyor olmas?. Eski ve yeni medya giderek daha demode terimler haline gelmeye ba?lad?” dedi.

ntvmsnbc

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri