forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

GOOGLE'DAN BEDAVA 5GB ALAN

googleGoogle, internette 5GB depolama imkan? veren ücretsiz bir hizmet sunmaya haz?rlan?yor.

 

"Bulut" ad? verilen çevrimiçi depolama hizmetleri, foto?raf ve di?er belgelerine tek bir bilgisayardan de?il de, her yerde ula?abilmek isteyen kullan?c?lar aras?nda giderek popüler oluyor.

Google Drive da, Dropbox ve Microsoft'un SkyDrive'?na rakip olarak geli?tirildi.

Google Drive 5GB'ye kadar bedava olacak, sonras?nda ücret talep edecek.

Ayr?ca geli?mi? görüntü tarama teknolojisine sahip olaca??, bu sayede PDF dosyalar? ve foto?raflar gibi çok farkl? belge türlerini tarama imkan? verece?i haberleri geliyor.

Ara?t?rma ?irketi Ovum'un ba? uzmanlar?ndan Richard Edwards bu ad?m?n di?er ?irketleri de harekete geçirece?i dü?üncesinde.

Edwards "Facebook'un bulut hizmeti yok ama bu aç??? kapatmak için bu alanda çal??an bir ?irketi sat?n almay? dü?ünebilir." diyor.

"E?er Facebook, Dropbox'u sat?n al?rsa oyunun rengi tamamen de?i?ir."

Richard Edwards, Google'?n da bu piyasaya girmekte "çok geç kald???" görü?ünde.

"Bunu Google Dosyalar hizmetlerinin bir devam? olarak dü?ünürüm. E-postayla gönderilemeyecek kadar büyük dosyalar?n payla??m?na imkan verece?inden, sosyal a?lar? Google+ için de faydal? olabilir."

Edwards'a göre Google Drive'?n en merak edilen özelli?i, kullan?c?lar?n elindeki çok farkl? cihazlar?n tümüyle nas?l ileti?im kuraca??.

"Ben, internette depolayaca??m içeri?e istedi?im yer ve zamanda ula?abilmek için, kulland???m tüm cihazlarla nas?l senkronize edebilece?imi görmek isterim." diyor.

Rakiplerden at?l?m

Google'?n aç?klamas? öncesinde rakipleri de verdikleri hizmetlerde yenilikler yapt?.

Dropbox bugüne dek depolanan bir bilginin, örne?in bir foto?raf?n payla??lmas? için iki taraf?n da kendisine üye olmas?n? ?art ko?uyordu.

?imdi bu zorunlulu?u kald?rd? ve e-postayla gönderilen ba?lant?larla eri?im kolayl??? sundu.

Microsoft da SkyDrive'? yeniledi; iPad, iPhone ve Windows kullanan telefonlardan ula??m olana?? koydu.

Ayr?ca bu hizmeti Windows Explorer ile Apple Finder'a entegre etti.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri