forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

mobil-uygulamalarSon y?llarda Türkiye’nin mobil uygulama pazar?nda gösterdi?i büyüme, ara?t?rma raporlar?na da yans?maya ba?lad?.

Uygulama ma?azalar? analiz ?irketi Distimo‘nun son yay?nlad??? ara?t?rmaya göre Türkiye, Do?u Asya bölgesi d???nda en h?zl? geli?en dört uygulama pazar?ndan biri olmay? ba?ard?.

Geçen y?l?n en iyi uygulama piyasas?na sahip 30 ülkesini, elde edilen gelirler bak?m?ndan analiz eden ?irketin raporunda, Türkiye ile birlikte dört ülke öne ç?k?yor. Rusya, Brezilya ve Meksika’n?n da yer ald??? bu dört ülke, analiz ?irketinin ara?t?rma bulgular?na göre App Store’dan indirilen iPhone uygulamalar?ndan elde edilen gelir bak?m?ndan geçen y?la göre %54 ila %115 oranlar?nda büyüme gösterdi. Raporda en h?zl? büyüyen pazarlar aras?nda ABD’nin 44. s?rada olmas? dikkat çekerken, Türkiye %54'lük büyüme oran?yla listede 9. s?ray? ald?.


Ara?t?rmada Rusya’n?n Google Play platformunda yakalad??? %250'lik büyüme oran? ise göz kama?t?r?yor. Ayr?ca Apple App Store’da bulunan uygulamalar?n sadece %4'ünün kullan?labilir durumda oldu?u Rusya’da, en çok para kazand?ran uygulamalar?n % 70'inin Rusçaya çevrilenlerin olu?turmas? bir di?er önemli veri olarak ara?t?rma sonuçlar? aras?nda yer al?yor.

Uygulama ma?azalar?ndaki en yüksek gelir getiren 200 uygulaman?n de?erlendirmeye al?nd??? belirtilen ara?t?rmada, uygulama sat?n alma ve ücretsiz uygulama indirme rakamlar?ndaki farkl?l?klar da göze çarp?yor. Uygulama sat?n almaktan ho?lanmad???n? bildi?imiz Türk tüketicisinin bu tercihi ara?t?rma sonuçlar?na da yans?m??. Raporda Türk kullan?c?s?n?n 100 ücretsiz uygulamaya kar??n 2 paral? uygulama indirdi?i ifade edilirken, Meksika’da bu rakam?n 6 oldu?u saptanm??.

Raporun verilerine göre Brezilya y?ll?k büyümesinin %80'ini bir ayda yakalarken, bu yükseli?le Güney Amerika’n?n en büyü?ü konumuna oturmu? durumda. Di?er yandan Distimo’nun elde etti?i bilgilere göre Türkiye ve Rusya’da elde edilen gelirin %50'den fazlas? gibi ücretsiz uygulamalar?n içinde yer alan reklam vs. gibi kazanç tiplerinden geliyor.

(Medyaloji.net)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri