forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

'?SLAM? FACEBOOK' GEL?YOR...

ET?KETLER:Salamworld

salamworld Dünya genelinde ya?ayan bütün müslümanlar? biraraya getirmeyi amaçlayan ve Facebook gibi sosyal payla??m yap?labilen Salamworld, yak?nda hizmete giriyor... 

 

?slam kültür ve miras?n? tan?tmak, Müslümanlar aras?ndaki dil, co?rafi ve ideolojik engelleri kald?rarak ortak bir ileti?im platformu olu?turmak amac?yla ‘helal içerikli sosyal ileti?im platformu’ ad? alt?nda haz?rlanan Salamworld, Kurban Bayram? itibariyle yay?na ba?l?yor. 

‘?slami ilkeler ve zarars?z içerik’ slogan?yla yola ç?kan ve üç y?lda 50 milyon takipçiye ula?mas? hedeflenen Salamworld; kendini finanse eden, uluslararas? fonlardan yararlanmayan bir olu?um. 

Kurucusu ise Rusya ?slam Kültür Merkezi Ba?kan? Abdulvahit Niyazov. Niyazov, sitenin Müslüman topluluklar aras?nda ileti?im platformu, Müslüman liderler ve takipçileri aras?nda kanal, Müslümanlarla uluslararas? toplum aras?nda köprü ve ?slam gençli?i için f?rsat alan? olaca??n? söylerken, Müslümanlara, kendilerini rahats?z hissetmeyecekleri, “Çocu?um uygun olmayan içerikle kar??la??r m??” diye endi?elenmeyecekleri ve dinda?lar? ile ileti?im kurabilecekleri bir sosyal a? hizmeti vermek istediklerini belirtiyor. 

Salamworld’ün kullan?c?lar?n içerik olu?turmas?na ve yönetmesine imkân tan?yaca??n?n da alt?n? çizen Niyazov, “Salamworld, internet ortam?nda olu?turulacak platform ve çok say?da yararl? hizmetle, Müslümanlar?n online ihtiyaçlar?na cevap verilecek” diyor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri