forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

internet_tiklaTürkiye'de internete eri?im imkan? olan hane oran? yüzde 47,2'ye yükseldi.

 

TÜRK?YE ?STAT?SK?K KURUMU (TÜ?K) 2012 HANEHALKI B?L???M TEKNOLOJ?LER? KULLANIM ARA?TIRMASI'NIN SONUÇLARI... 

?nternete eri?im imkân? olan hane oran?  yüzde 47,2’ye yükseldi

2012 y?l? Nisan ay?nda gerçekle?tirilen "Hanehalk? Bili?im Teknolojileri Kullan?m Ara?t?rmas?" sonuçlar?na göre, Türkiye genelinde hanelerin %47,2’si evden ?nternete eri?im imkân?na sahiptir. Bu oran 2011 y?l?n?n ayn? ay?nda %42,9 idi. Evden ?nternete eri?im imkân? olmayan hanelerin %27,6’s? evden ?nternete ba?lanmama nedeni olarak ?nternet kullan?m?na ihtiyaç duymad?klar?n? belirtmi?lerdir.

?nternet eri?im imkân? olan hane oran? kentsel yerlerde %55,5 iken, k?rsal yerlerde %27,3’tür. ?statistiki Bölge Birimleri S?n?flamas? (?BBS) Düzey-1’e göre %60,5 ile TR1-?stanbul, %49,7 ile TR2-Bat? Marmara, %60,6 ile TR4-Do?u Marmara, %57,5 ile TR5-Bat? Anadolu bölgesinde ?nternet eri?im imkan? olan hane oran? Türkiye ortalamas?n?n üzerindedir.

2012 y?l? Nisan ay?nda hanelerin %43,2’sinde geni?bant ?nternet eri?im imkân? bulunmaktad?r. ADSL, %31,3 ile tüm haneler, %66,4 ile ?nternet kullan?lan haneler aras?nda en çok kullan?lan ba?lant? türüdür. 3G ba?lant? ise tüm hanelerin %13,9’unda, ?nternet kullan?lan hanelerin %29,5’inde ?nternet eri?im imkân? sa?lamaktad?r.

Bilgisayar ve ?nternet kullan?m? artmaya devam ediyor

16-74 ya? grubundaki bireylerde bilgisayar ve ?nternet kullan?m oranlar? s?ras?yla %48,7 ve %47,4’tür. Bu oranlar 2011 y?l?nda s?ras?yla %46,4 ve %45 idi.

Bilgisayar ve ?nternet kullan?m oranlar? 16-74 ya? grubundaki erkeklerde %59 ve %58,1 iken, kad?nlarda %38,5 ve %37’dir. Bilgisayar ve ?nternet kullan?m? kentsel yerlerde %57,8 ve %56,6, k?rsal yerlerde ise %27,6 ve %26,4’tür. ?BBS Düzey-1’e göre bilgisayar ve ?nternet kullan?m?n?n en yüksek oldu?u bölge %62,2 ve %60,9 ile TR1-?stanbul bölgesidir. Bunu %58,6 bilgisayar ve %57,1 ?nternet kullan?m oran? ile TR5-Bat? Anadolu bölgesi takip etmektedir.

Bilgisayar ve ?nternet kullan?m oranlar?n?n en yüksek oldu?u ya? grubu 16-24’tür. Bilgisayar ve ?nternet kullan?m? tüm ya? gruplar?nda erkeklerde daha yüksektir.

Bireylerin %37,8’i düzenli ?nternet kullan?c?s?

2012 y?l? ilk üç ay?nda (Ocak-Mart 2012) 16-74 ya? grubundaki tüm bireylerin %37,8’si ?nterneti düzenli olarak (hemen hemen her gün veya haftada en az bir defa) kullanm??t?r. Ayn? dönem ve ya? grubunda ?nternet kullanan bireylerin aras?nda düzenli ?nternet kullan?m oran? ise %88,5 olup, bu oran kentsel yerlerde %89,7, k?rsal yerlerde %82,5 ve ?BBS Düzey-1’e göre TR1-?stanbul bölgesinde %90,7’dir.

?nternet en çok çevrimiçi haber, gazete ya da dergi okuma, haber indirme için kullan?l?yor

2012 y?l? ilk üç ay?nda (Ocak-Mart 2012) ?nternet kullanan bireyler ?nterneti en çok %72,5 ile çevrimiçi haber, gazete ya da dergi okuma, haber indirme için kullan?rken, bunu %66,8 ile e-posta gönderme/alma, %61,3 ile mal ve hizmetler hakk?nda bilgi arama, %49,1 ile oyun, müzik, film, görüntü indirme ve oynama takip etmektedir.

?nternet kullan?m yerlerine göre %70 ile ev ilk s?rada

2012 y?l? ilk üç ay?nda (Ocak-Mart 2012) 16-74 ya? grubu ?nternet kullanan bireylerin %70’i ?nterneti evde kullanm?? olup, bunu %33,8 ile i?yeri, %17,8 ile arkada?, akraba vb. evi %16 ile ?nternet kafe, %7,2 ile e?itim al?nan yer, %5,9 ile kablosuz ba?lant?n?n yap?labildi?i yerler takip etmektedir. ?nternet kafelerde ?nternet kullan?m? bir önceki y?l?n ayn? döneminde %18,7 idi.

2012 y?l?n?n ilk üç ay?nda ?nternet kullanan bireylerin ev ve i?yeri d???nda ?nternete kablosuz olarak ba?lanmak için %23,7’si cep telefonu veya ak?ll? telefon, %15,6’s? dizüstü bilgisayar (laptop, notebook veya netbook), %1,3’ü ise dokunmatik ekranl? tablet bilgisayar kullanm??t?r.

?nternet kullanan be? ki?iden biri ?nternet üzerinden al??veri? yap?yor

?nternet kullanan bireylerin ?nternet üzerinden ki?isel kullan?m amac?yla mal veya hizmet sipari?i verme ya da sat?n alma oran? %21,8’dir. Önceki y?l ?nternet üzerinden al??veri? yapanlar?n oran? ise %18,6 idi.

2011 y?l? Nisan ile 2012 y?l? Mart aylar?n? kapsayan on iki ayl?k dönemde ?nternet üzerinden al??veri? yapan bireylerin %44,4’ü giyim ve spor malzemesi, %25,5’i elektronik araç, %21,2’si ev e?yas?, %18,3’ü g?da maddeleri ile günlük gereksinimler, %17,4’ü seyahat ile ilgili faaliyetler (seyahat bileti, araç kiralama vb.), %15,6’s? kitap, dergi, gazete (e-kitap dahil) alm??t?r.

?nternet üzerinden sat?n al?? ya da sipari? veren bireylerin %9,4’ü sorun ya?ad?klar?n? belirtmi?lerdir. Yanl?? ya da hasarl? ürün ve hizmet teslimi kar??la??lan en önemli sorun türüdür.

Kamu kurum/kurulu?lar? ile ileti?imde internet kullan?m? art?yor

2011 y?l? Nisan ile 2012 y?l? Mart aylar?n? kapsayan son on iki ayl?k dönemde ?nternet kullanan bireylerin ki?isel amaçla kamu kurum/kurulu?lar? ile ileti?imde ?nternet kullanma oran? %45,1’dir. Bu oran önceki y?l?n ayn? döneminde (2010 Nisan-2011 Mart) %38,9 idi. Kullan?m amaçlar? aras?nda kamu kurulu?lar?na ait web sitelerinden bilgi edinme %42,9 ile ilk s?ray? almaktad?r.

 

http://www.tuik.gov.tr/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri