forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

?ZM?R'DE D?J?TAL AR??V KENT? KURULDU...

kod-a10 milyon liral?k yat?r?mla Menderes’te kurulan Kod-A ?zmir Dijital Ar?iv Kenti’nin aç?l???, Binali Y?ld?r?m taraf?ndan yap?ld?.

750 ki?inin çal??t??? merkezde TTNET ve Türk Telekom’un 1.5 milyar sayfal?k doküman? dijital olarak saklanacak.

“35 ?zmir 35 Proje” hedefi do?rultusunda, Türkiye’nin lider doküman yönetim ?irketi Kod-A taraf?ndan kurulan ?zmir Dijital Ar?iv Kenti’nin aç?l??? Ula?t?rma, Denizcilik ve Haberle?me Bakan? Binali Y?ld?r?m taraf?ndan yap?ld?. Dijital ar?ivleme hizmeti verecek olan merkezin aç?l???na, Bilgi Teknolojileri ve ?leti?im Kurumu Ba?kan? Dr. Tayfun Acarer ve Türk Telekom Genel Müdürü Tahsin Y?lmaz kat?ld?.

Y?ld?r?m: “?zmir Türkiye’nin haf?zas?n? depolayarak stratejik merkez olacak”

T.C. Ula?t?rma, Denizcilik ve Haberle?me Bakan? Binali Y?ld?r?m yapt??? konu?mada;  “Bugün sadece ?zmir için de?il, Türkiye için çok önemli bir hizmeti ?zmir’e getirmenin, ?zmir’i Türkiye’nin dijital ar?iv merkezi yapman?n mutlulu?unu ya??yoruz” diyerek, sözlerini ?öyle sürdürdü:

“Yapt???m?z her i?te, att???m?z her ad?mda yolumuz bilgiye ç?k?yor, bili?ime ç?k?yor. Çünkü gelece?in bili?imle gelece?ini, bili?imle ?ekillenece?ini biliyoruz. ??te bu nedenle ?zmir’i yat?r?m zengini yapacak, ?zmir’in gelece?ini olu?turacak 35+ proje içerisinde bili?im projelerine özel önem verdik. 35 projemiz aras?nda yer alan Dijital Ar?iv Kent projesinin ilk aya??n? da Kod-A firmam?z ile birlikte bugün burada olu?turuyoruz. Kod-A, 2006 y?l?nda kurulmu?, genç bir bili?im ?irketi olmas?na ra?men Fransa’dan Belçika’ya Uzak Do?u’dan Kuzey Amerika’ya kadar birçok ülkeye yaz?l?m ihracat? yap?yor. Dijital ar?iv konusunda da dünyan?n önde gelen, Türkiye’nin ise ilk firmas?. ?zmir’e de yat?r?m yapt? ve 10 dönümlük arazisine bu güzide merkezi kurdu. Merkezin kapasitesi 2.500 ki?i. ?imdiden istihdam edilen gencimizin say?s? 700’ü a?m?? durumda. Bu, 7 büyük fabrikan?n yapabilece?i istihdamdan bile fazla.” Dijital ar?iv kurman?n kolay olmad???n? da söyleyen Bakan Y?ld?r?m, konu?mas?na ?öyle devam etti:

“?zmir stratejik merkez oluyor”

“Kamu kurumlar?n?n, özel firmalar?n evraklar?n?n hepsi taranarak dijital ortama aktar?l?yor. Yak?nda buras? da yetmeyecek, ?zmir’in dijital ar?iv merkezini daha da büyütece?iz. Binlerce gencimiz bu merkezde çal??acak. Bankalardan sigorta ?irketlerine, cep telefonu operatörlerinden bakanl?klara, Türkiye’nin evrak haf?zas?n?, kurumsal haf?zas?n? burada kayda geçirecekler, depolayacaklar. Dijital Ar?iv Kent projesine ayr? önem atfetmemizin, bu merkezin ?zmir’de kurulmas?n?n bir anlam? daha var: Bu merkez ile ?zmir bili?im merkezi olman?n yan?nda ‘stratejik’ bir merkez de oluyor. Türkiye’nin haf?zas?n?n elektronik ortamda depoland??? beyni oluyor. Bu kadar bilgi b?rak?n dosyalar?, klasörleri, binalara s??m?yor. ?imdi milyonlarca sayfay? el kadar bir cihazda ta??r hale getirecek bu sistem kurulmu? oldu. Bu sistemde güvenlikse güvenlik var. Tasnif etme zorlu?u yok. Tu?a bas?yorsunuz istedi?iniz evrak, ister ekleriyle, ister içindeki cümleyle ekrana geliyor. Sizden ve yetki verdi?iniz ki?ilerden ba?ka kimse bu belgelere ula?am?yor. ?stedi?iniz zaman diliminde evraka ula?ma imkan?na sahipsiniz. Yang?n oldu, deprem oldu, su bast?, f?rt?na ç?kt?, eyvah bizim ar?iv kül oldu, sel oldu kayg?s? art?k tarihe kar???yor. Bu merkez hem istihdam olu?turuyor, hem i?i kolayla?t?r?yor, hem verimi art?r?yor. Dijital ar?iv merkezimizin ?zmir’e, bölgemize ve ülkemize hay?rl? u?urlu olmas?n? diliyorum.”

BTK Ba?kan? Dr. Tayfun Acarer: “Veri trafi?i önümüzdeki y?llarda daha da artacak”

Bilgi Teknolojileri ve ?leti?im Kurumu (BTK) Ba?kan? Dr. Tayfun Acarer de, veri trafi?inin h?z trafi?ini geçti?ini vurgulayarak altyap? yat?r?mlar?n?n art?r?lmas? gerekti?ini söyledi. Veri trafi?inin önümüzdeki y?llarda daha da artaca??n? bu nedenle KodA gibi dijital ar?ivler ve veri merkezlerinin önemli oldu?unu vurgulad?.

Tahsin Y?lmaz: “Merkezde, Türk Telekom ve TTNET‘in 1.5 milyar sayfal?k doküman? dijital olarak saklanacak”

Türk Telekom Genel Müdürü Tahsin Y?lmaz ise konu?mas?nda, giderek dijitalle?en dünyada veri saklaman?n öneminin de artt???n? vurgulayarak, ?öyle konu?tu:

“Türk Telekom’un vizyonunu; dijital ya?am, de?er odakl? yakla??m ve dünyaya aç?l?m do?rultusunda 3D olarak adland?r?yoruz. ?irketlerle yapt???m?z i?birli?i ve yo?un teknoloji kullan?m? ile insanlar?n ya?amlar?n? de?i?tirmek ve tam mü?teri memnuniyetini sa?lamak istiyoruz. Bu do?rultuda, Türk Telekom ve TTNET olarak ?zmir Dijital Ar?iv Kenti’yle i?birli?i yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye’de do?an bir marka olan doküman yönetimi ?irketi Kod-A, i? süreçlerimizin tamam?n?n dijitalle?mesini ve uzun y?llar güvenle saklanmas?n? sa?layarak bizlere art? de?er katacak. Ar?ivlemenin dijital ortamda yap?lmas?yla Türk Telekom Grubu olarak ka??t kullan?m?n? en aza indirerek 4 y?lda yakla??k 54 bin a?ac? kesilmekten kurtaraca??z. 600 ki?iyle 1.5 milyar? a?an sayfam?z?n i?lenece?i merkezde, 4 y?l boyunca yap?lacak i?lemlerden do?acak yakla??k 79 milyon mü?teri seti i?lenecek ve ar?ivlenecek. Fiziksel ar?ivde 300.000 kutu evrak saklanacak. Evraklar 81 ilde 1.700 ayr? noktadan toplanacak. Böylece hem Türkiye’nin dijital dönü?ümüne katk?da bulunaca??z hem de mü?teri memnuniyetimizi daha da art?raca??z.”

Kod-A Genel Müdürü Ersin Ta?k?n, aç?l??ta yapt??? konu?mada ?u bilgileri verdi: "Bugün Türkiye’nin dört bir yan?ndan büyük kurumsal firmalar?n evraklar? bu üsse gelerek kargo kabul, evrak kontrol, tasnif, tarama, veri giri?i, validasyon, kutulama ve ar?ivleme hizmetlerine tabii tutulmakta. Tesis ekim ay? ba??ndan beri 750 çal??an? ile hizmet vermekte. Ancak hedef be? bin çal??an?, milyarlarca belgesi ve petabaytlarca datas? ile mini bir bilgi-belge kentine dönü?erek ?zmir’i bilgi/belge teknolojileri ve hizmetleri alan?nda bir dünya markas? yapmak. Projenin vizyonu ?zmir Bili?im ?ehri Projesinin en yüksek istihdam sa?layan bile?eni olmak.”

Kod-A ?cra Kurulu Ba?kan Yard?mc?s? Erhan Ta?k?n ise konu?mas?nda ?zmir’de söz konusu merkezi kurduklar? için heyecanl? olduklar?n? belirterek, “35 ?zmir projesi kapsam?nda Dijital Ar?iv Kent projesini ortaya koyan, biz giri?imcilerin cesaretlenmesini sa?lay?p bu tesisin kurulmas?na liderlik eden Say?n Bakan?m?za ?ükranlar?m?z? sunuyoruz” aç?klamas?nda bulundu.

Kod-A, Avrupa’n?n en büyük, dünyan?n ikinci büyük ?irketi

10 milyon TL’lik yat?r?mla Menderes’te kurulan Kod-A ?zmir Dijital Ar?iv Kenti projesi, kendi alan?nda Avrupa’n?n en büyük ilk, dünyan?n ikinci büyük projesi olma özelli?ini ta??yor. ?zmir Dijital Ar?iv Kenti’nde mü?teri dosyalar? dünya standartlar?nda ar?ivleniyor ve mü?teri verileri bilgi güvenli?i standartlar?na uygun bir ?ekilde saklan?yor. DAS otomasyon sistemi ile mü?teri evrak? sahada olu?tu?u andan fiziki ar?ive kald?r?ld??? ana kadar takip ediliyor, dijitalle?tirilen mü?teri belgelerine her noktadan h?zl? ve güvenli ula??m sa?lan?yor. Veri validasyonu ile mü?terilerin do?ru anla??lmas? ve talep edilen hizmetlerin hatas?z yerine getirilmesi mümkün oluyor.

Güvenlik en üst düzeyde tutuluyor

ISO 27001 belgesine sahip ?irket, 140 kamera ile hiç kör nokta olmadan 7/24, dijital ar?ivin güvenli?ini sa?l?yor. Giri?ler parmak izi sistemleriyle yap?l?yor. Her kurumun ar?ivine ayr? bir bölümden ula??l?yor. Kod-A’da sadece dijital ar?ivleme yap?lm?yor. Ayn? zamanda sahte evrak taramas? yap?larak doland?r?c?l??a kar?? önlem de al?n?yor, sisteme girilen bilgilerle evrakta yaz?lan bilgiler kar??la?t?r?larak mü?teri verileri ile ?irket sistemleri aras?ndaki olas? farklar s?f?ra indiriliyor. Örne?in; ba?vuru formunda belirtilen abonelik tarifesi ile sisteme girilen abonelik tarifesi farkl? ise bu farklar an?nda gideriliyor. Dijital ar?iv sistemindeki bir dosyaya birkaç dakika içinde h?zla ula??labiliyor.

 Merkezi ?stanbul’da olan Kod-A’n?n, Ankara ve Erzincan’da da veri merkezleri bulunuyor. Türkiye pazar?nda yüzde 90 pay? bulunan ?irket, sa?l?k ve bankac?l?k sektörlerine de hizmet veriyor. Yurtd???nda ise Belçika Kraliyet Ar?ivi Kod A’n?n mü?terileri aras?nda yer al?yor.  ?stanbul ?TÜ Teknopark’taki Ar-Ge Merkezi ile mü?terileri için geli?tirmeler yapan ?irket, istihdam etti?i Türk mühendislerinin üretti?i yaz?l?mlarla maliyet avantaj? da sa?l?yor. Üretilen yaz?l?mlar aras?nda taranan dosyalarda iyile?tirme çal??malar? da yer al?yor.

 ?zmir’de toplam istihdam kapasitesi 2.500 ki?i

Kod-A ?zmir Dijtal Ar?iv Kent’te Türk Telekom ve TTNET için 600 ki?i istihdam ediliyor.

2500 çal??an kapasiteli merkezin hedefi ise 5.000 ki?ilik çal??anla, ?zmir Bili?im ?ehri projesinin en büyük istihdam yaratan bile?eni olmak.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri