forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

ragip_duranRAGIP DURAN: Taraf gazetesinin yay?nlad??? belge ve daha sonraki geli?meleri ?imdilik be? alt ba?l?kta de?erlendirmeye al??aca??m:


Yay?ndan hemen sonra Genel Kurmay Ba?kanl???n?n tepkisi yay?n yasa?? getirmek oldu. stelik yasak, sivil de?il askeri mahkeme savc?l???nca verilmi?ti. Yasak sorunu zemedi?i gibi hem daha karma??k hale getirdi hem de geli?meler yasa??n ba?ta Ba?bakan bilahare Genel Kurmay Ba?kan? taraf?ndan i?nenmesine yol at?. Yay?n yasa?? keyfi ve siyasi bir tedbir olmamal?. Ancak gerekten kamu gvenli?i yak?n bir tehlikenin tehditi alt?nda oldu?u zaman uygulanmal?. Ayr?ca yasak karar?n? alan makam karar?n?n ayr?nt?l? ve ikna edici gerekesini a?klamal?.

Genel Kurmay gibi ciddiyet ve disipliniyle bilinen bir kurumun a?klamalar? net, a?k, somut de?ildi. ?u ana kadar yap?lan ara?t?rmalara gre ve kanaatine var?lm??t?r gibi mu?lak ifadeler, tart??malar? ?kmaza soktu. Oysa ki kamuoyunun talep etti?i bilgi a?kt?: Szkonusu belge gerek mi, yoksa sahte mi? Belge Karargahta m? haz?rland?? Kim haz?rlad?? Kim nas?l s?zd?rd?? Bu sorulara ok k?sa sre iinde yan?t vermeliydi Genel Kurmay. Gecikme ku?kular? yo?unla?t?rd?. ?ddialar zerine ba?lam?? tart??may? uzatt?.

Taraf gazetesi, yay?nlad??? belgenin gerek oldu?una dair belli ki yeterli denetimleri yapmam??, ilke olarak en az iki kaynaktan do?rulamas? gereken ki biri mutlaka Genel Kurmay olmal?yd?- bilgiyi alel acele yay?nlam??a benziyor.

Bu konu Trk egemen medyas?n?n bugnk konumunda ciddi ve nemli bir haber olarak meslek ilkelerine uygun bir ?ekilde, ba??ms?z ve zgr bir yakla??mla i?lenemez/yay?nlanamaz. nk haberin en az temel unsuru/kayna??/taraf? var: TSK, AKP ve Glen Cemaati. Trk egemen medyas?n?n yakla??k olarak yzde 90? bu kutuptan birinin dolayl? ya da dolays?z yay?n organ? gibi davran?yor. Dolay?s?yla bu gazete-radyo ve televizyonlar, bu geli?meyi, kutuba e?it mesafede durarak haberle?tiremiyor. Her medya organ? ideolojik bazen de organik olarak yak?n durdu?u kutubu savunmaya al???yor. o?unluk haber yapm?yor konuyla ilgili siyasi mlahaza a?kl?yor, yorum yap?yor.

Nihayet, gazetecilik de bu son olayda bir kez daha yara ald?. Srat gazetecilikte de felakettir. Henz iddia a?amas?ndaki bilgiler muhabir ya da muhabir ekipleri taraf?ndan ara?t?r?lmad?. Masa ve telefon ya da televizyon ba??nda yetkililerden gelecek a?klamalar beklendi. Oysa ki AKP, TSK ve Glen Cemaati konuyu ara?t?rd?klar?n? a?kl?yordu. Ara?t?rma esas olarak gazetecilerin grevi de?il mi? Uluslararas? medyan?n bu konuyla neden hala ilgilenmedi?ine gelince, ben ancak Liberation muhabiri olarak cevap verebilirim: Haber henz olu?mad?. Ben iddia dzeyindeki bir bilgiyi gazeteme haber diye geemem.

http://www.gazeteciler.com/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri