forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

kemalettin_bulamaci_300KEMALETT?N BULAMACI         

Son günlerde internetin güvenli kullan?lmas?, sansür ve devlet eliyle internetin filtrelenmesi konusunda yaz?lanlar? hayretle okuyorum.

Olay bir infiale yol açm?? durumda.

22 A?ustos 2011'den itibaren Türkiye'de internetin özgürlü?ünün sona erece?i konu?uluyor. Vatanda? bundan sonra internete girerken sadece bir SANSÜR PAKET? ile girebilecekmi?. Kendisine uygun sansür paketi seçip kullanmayanlar internete eri?emeyecek, hatta cezaland?r?lacakm??.

Olay geçen hafta Bilgi Teknolojileri ve ?leti?im Kurumu Telekom ?leti?im Ba?kanl???'n?n internet yer sa?lay?c?lara yollam?? oldu?u "TÜRK?YE'DE BARINDIRILAMAYACAK ALAN ADLARI" listesinden patlak verdi.

Ahlaka mugayyir kelimelerden olu?an site isimleri Türkiye'de bar?nd?r?lmayacak, hatta içinde baz? kelimeler geçen sitelerin içeri?ine azami derecede dikkat edilecek diyor yaz?da.

Bu hafta da bu yaz?n?n esas?n? olu?turan 22 ?ubat 2011 tarihli BTK karar? ve düzenleme ortaya ç?kt?. 6 ay sonra uygulamaya geçilecek "22 A?USTOS". Bu düzenlemede de Internet Servis Sa?lay?c? ?irketlerin güvenli internet eri?imi sunmak için kullan?c?lar?na bir filtre sistemi sunmak zorunda olduklar?n? belirtiyor.

Güvenli internet kullanmak isteyen kullan?c? sunulacak filtrelerden birini seçecek, internete öyle eri?ecek. Yurtiçi filtresi var, Aile Filtresi var.

Ama "Yok ben halimden memnunum. Güvenli?imi kendim sa?lar?m." diyen abone bunu kullanmak zorunda de?il. YAN? ÖZGÜR.

Ama i?in yaygaras? öyle bir kopart?l?yor ki... Sanki internet toptan sansürleniyor ülkemizde. ??in kayna?? BTK'dan konuyla ilgili elle tutulur, anla??l?r bir aç?klama da gelmiyor. T?B ?nternet Daire Ba?kan? Osman Nihat ?en ?u dakikada Cumhurba?kan? Abdullah Gül'den daha ula??lmaz durumda.
Ortaya ç?k?p konu?an tek ki?i ise BTK Ba?kan? Tayfun Acarer.

Say?n ba?kan?n da konuyla ilgili yeterli ?ekilde bilgiyle donat?lmad??? da yapt??? aç?klamalardan belli oluyor. Ba?kan bile ne yap?ld???n?, nelerden konu?uldu?unu anlam?? de?il. Ama birileri soru soruyor o da kendini cevaplamak zorunda hissetti?i için aç?klamalar yaparak i?i daha da karma??k hale getiriyor.

Ülkemizde bilgi eksikli?inden, cahillikten kaynaklanan bu tart??malar?, uygulamalar? bir kenar?ya b?rakarak dünyada olay nedir? ona bakal?m isterseniz.

BTK'n?n ve devletin özellikle çocuk pornosu konusunda vermi? oldu?u sava? malum. Tüm sansür kanunlar?n?n temelinde de bu yat?yor. Bu durum tüm dünyada ciddi bir suç olarak say?l?yor. Tüm dünyada hem gerçek dünyada hem internet ortam?nda Çocuk Pornosu'na kar?? ciddi cezai müeyyideler var. Bu yapt?r?mlar öylesine güçlü ki bu i?i yapan siteler, bu tip içerik bar?nd?ran büyük porno siteleri bu içeri?i sitelerinden kald?ral? y?llar oluyor. Bu tip içeri?i ancak ve ancak porno endüstrisinin karanl?k yüzünde, porno dünyas?n?n yeralt?nda bulabiliyorsunuz art?k.

Yapt?klar? i?i bir tarafa b?rak?rsak, dünyan?n belki de en muhafazakar, en tutucu, etik de?erlere, telif haklar?na en sayg?l? sektörü olan Porno sektörü de elini ta??n alt?na koyuyor dünyada. Bu iddialar? rahatl?kla ortaya atabiliyorum çünkü hery?l Ocak ay?nda ABD'de Consumer Electronics Show'u ziyaretimde bu endüstrinin en büyük etkinli?i Adult Entertainment Expo'ya kat?lmak için gelen sektör temsilcileri ile birkaç kelam laf etme ?ans?m oluyor. Emin olun "yapt?klar? i?i bir tarafa b?rakal?m" dünyada ticari ahlaka, yapt?klar? i?e sayg?s? olan ender sektörlerden birisidir.

Sektörün en büyükleri "Aile Koruma ?ifresi" ve "Ebeveyn Korumas?" uygulamalar?n? da son 2 y?ld?r sitelerinde uygulamaya koymu? durumdalar. Bu konuda Family Online Safefty Institute (FOSI - Çevrimiçi Aile Güvenli?i Enstitüsü" ile i?birli?i yap?yorlar. Her sitede bu sitelere çocuklar?n? girmesini engellemek için nas?l bir uygulama yap?laca??, ücretsiz Ebeveyn Kontrol Yaz?l?m?'n?n nas?l indirilip kurulaca?? bilgisi yer al?yor.

Porno sektörü, güvenli interneti ve çocuklar? emin olun bizim BTK'dan daha fazla dü?ünüyor.

Türkiye'de baz? kelimeleri içeren sitelerin bar?nd?r?lmamas?na yönelik karar ise kesinlikle saçmal?k ve dü?ünülmeden al?nm?? bir karar. Zaten Türkiye'de internet eri?imi ve bar?nd?rma için gerekli olan bant geni?li?i fiyatlar? fahi?. Dünya ortalamas?n?n 3 ila 5 kat?. Bu sebepten dolay? ço?u site yurtd???nda bar?nd?r?l?yor. ?imdi Türkiye'de kalanlar? da kaç?rmaya çal???yoruz. Fark?nda de?ilsiniz ama yurtd???na giden Ahlaka Ayk?r? uygulamalar de?il milli servetimiz.

YAZININ KAYNA?I: http://www.btdunyasi.net/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri