forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

?EREFL? (?AM)P?YONLAR-(?)K?N(C?L?K)LER(!)

Aktif .

bulent_tekinBÜLENT TEK?N

?ike operasyonunun en iyi kadrosu ve en iyi oynayan Fenerbahçe ile ba?lamas? manidard?r. Ancak bu ülkede futbol endüstrisi (futboldan fahi? para kazanma yollar?) nedeniyle ?ike vard?r.

Geçmi?te de oldu, bugün de var. Fener’in bu sene di?er tak?mlara göre çok iyi oldu?u yads?namaz. Fener bu sene ?ampiyonlu?u hak etti. Alex dahi tek ba??na bir ?ampiyondur! Ama AB kriterlerine göre bir futbol istiyorsak, bu operasyonu bekleyece?iz. Mafya tüm ülkelerde oldu?u gibi ülkemizde de futboldan pay?n? al?yor. Oyuncu transferinde dönen %20 (belki de daha fazlad?r?) komisyon ücretleri ya da yüz bin TL’ye al?nan bir futbolcuyu be? milyon dolar olarak gösterip, oyuncuya k?smen bir miktar (sus pay?) verilmesi gibi. 


Bir Metin Oktay ya da Lefter Küçükandonyadis o gariban halleriyle ölümüne futbol oynad?lar. Onlar?n Jaguar’lar? olmad?! Futbol ahlak?ndan bahsediyorum. Ancak operasyon, AKP’nin FB’yi Ergenekon yerine koyan bir operasyon olmamal?d?r. ?ikeyse, bunu Türkiye’de yapmayan tak?m kalmam??t?r. Adlar?n? yazmak istemem. K?sacas? tümü ?ike yapt?. UEFA ve F?FA’n?n derhal savc?l?k a?amas?nda devreye girip operasyonu izlemesi gerekir. Ben TFF’ye güvenmiyorum. Ba?bakan’?n arkada?lar?ndan TFF’ler olmaz. Bunlar özerk ve ba??ms?z kurullar olmal?lar.

Geçen y?l Bursa’n?n ?ampiyonlu?unu kimse sorgulamad?. Anadolu tak?mlar?(!) bilerek, isteyerek Bursa’ya yenildiler. Üstelik bir k?s?m-az?nl?k ta olsa-taraftar? “IRKÇI ve KÜRT DÜ?MANLI?I” tavr?yla Diyarbak?rspor’u Süper lig’den dü?ürttü. Kimse t?k demedi. Geçen y?l Be?ikta? son maçta Bursa’dan puan alsayd? FB ?ampiyon olurdu. Maç ayarlanm??t? ve bar??(ma) ad?na maç verildi. Trabzon da son maçta FB’ten bir gol yeseydi yine (FB) ?ampiyon olurdu. Trabzon’u kimse sorgulamad?. Bursa ?ampiyon oldu. Bu operasyonun ?slami, dinci, Ye?il Ergenekonvari bir operasyon dü?üncesiyle yap?lm?? olmas?n? istemem. Ancak Mafya’n?n eli futboldan çekilmelidir. Bu ülkede yeni bir sayfa aç?lacaksa futbolda da temiz sayfa aç?ls?n. Bunu destekliyorum. Ama derin devletin (art?k derin AKP devleti diyebiliriz) bir operasyonu olacaksa kabul etmiyorum. Gelin o halde 18 tak?m? da dü?ürelim. Hatta 1., 2., 3.liglerdekileri de! Hatta mevcut futbolcular?n-gelin!-hepsinin lisans?n? iptal edelim. Tüm kulüp yönetimlerini la?vedelim. Var m?s?n?z?
E?er GS, BJK, FB, Trabzonspor, Bursaspor vs. kulüpler ba?kanlar?na (yöneticilerine) illegal i? yapma kamuflâj? sa?l?yorsa engelleyelim. Yasalarla bunlar engellenir. Futbol endüstrisini kumarhaneye, bahis’e, ?ikeye açan asl?nda Vah?i kapitalizmin ta kendisidir. Her kulübün ba??na geçen adam çok k?sa sürede milyoner oluyor. Diyarbak?r gibi tak?mlarda oldu, her gelen tak?m? borçland?rd?. Oysa gelenlerin meteli?i yoktu. Giderken milyonlar? oldu. Baz? tak?mlar?n ba?lar?na geçenler maçlar? satt?lar. KKTC’de oynanan (Türkiye’de illegal kabul edilen) “bahis” oynad?lar. Be? milyon dolar yat?rd?lar tek maça. Kendi tak?mlar?na ma?lup ol dediler. Kar??l???nda bir haftada (yani bir maçta) on milyon kazand?lar. Tabii ba?kalar?n?n ad?na kolonlar? yat?rd?lar. Bunlar? SAVCI sorgulayacak m?? Kendi tak?m?n? kullanarak milyar dolarlar? olan gizli zenginlerimiz oldu. Hem de ta?rada (Anadolu’da)! Yoksa Aziz Y?ld?r?m’la m? yetinilecek? Ya da bir iki kurbanla m??

Bu ülkede 1990-2000 y?llar? aras?nda GS defalarca ?ampiyon oldu. Nerdeyse tüm Diyarbak?rl? çocuklar Galatasarayl? oldu. Çünkü Abdullah Öcalan, “Galatasarayl?y?m!” demi?ti. Gençlerin siyasetle u?ra?mamas? ve da?’a ç?kmalar?n? önünü almak için devletin kendisi GS’yi defalarca ?ampiyon yapt?. BJK’nin derin adam? ve ba?kan? Süleyman Seba o dönemler “?EREFL? ?K?NC?L?KLER”den söz etti. Yani Devlet’in Bekas? ad?na(!) Diyarbak?rl?lar yeter ki terörist olmas?nlar ama GS’li olsunlar: Sar?-K?rm?z? ve Ye?il Saha? Size neyi hat?rlat?yor?

OHAL dönemlerinde Diyarbak?r-bilerek!-1. Lig’e ç?kart?ld?. Çünkü gençler PKK’li olmas?n, futbolcu olsun! Derin devlet ya da en do?rusu DEVLET bunu böyle istemi?ti. Sonra ne oldu? Bursa’ya, Diyar’? dü?ürün! denildi. Ve Kürtler saha d??? kald?! Helal olsun böyle devlete! ?imdi soruyorum: GS’yi üst üste ?ampiyon yapan Fatih Terim miydi, DEVLET miydi? BJK’yi ?EREFL? ?K?NC?L?K’lerde tutan kimdi? M?T mi(ydi)? Birisi bana aç?klas?n. Ve SAVCI mutlaka bunlar? sorgulamal?d?r. Art?k YÜZLE?EL?M! Geçmi?’i bugüne kadar ara?t?ral?m? 1965’ten önceye kadar? Hatta 1907’leri istiyorsan?z? Gelin ara?t?ral?m! Öyle “Türkiye Kupas?” iade etmelerle ya da Çar??’vari kahramanl?k bildirileri ile olmaz!

14 Temmuz’da (Diyarbak?r) Silvan ?lçesi k?rsal?nda 13 askerimizin ?ehit edilmesine üzüldüm. Allah rahmet etsin ama çe?itli iddialar var. Aç??a ç?kar?lmal?d?r. Deniliyor ki (TSK diyor): “El bombas?n?n ç?kard??? yang?nda öldüler.” Zaten ölen PKK’liler de yanm??. Tuhaf bir durum de?il mi? Bir el bombas?yla orman tutu?ur ve bunlar hemen alevin içinde yanarlar m?? Denir ki (Köylüler ve Korucular diyor): Uçaklar?m?zdan ve helikopterlerimizden ormana bomba at?lm??. Böyle iddialar var. Yang?n? kim ç?kard?, acaba “bar??”? istemeyenler kimlerdir? Uçaklar?n ya da helikopterlerin att??? lav tipi bombalarsa herkes yanar! Maalesef do?rular bize anlat?lm?yor ve bize sadece dram k?sm? anlat?l?yor. Gerçek nedir acaba? Bölgemizde her gün-operasyonlardan dolay?-çat??malar devam etmekte olup kar??l?kl? ölü say?s? anbean artmaktad?r.   Neden bir taraftan Öcalan’la müzakere edip “Bar?? Komisyonu”nu kuruyorsunuz, sonra da operasyon yap?yorsunuz? Garibanlar?n çocuklar? ölmüyor mu? ?nsan kendi topraklar?n? bombalar m?? Türk Ordusu’nun yapt??? do?ru mu? Nas?l Silvan Da?lar?’n? bombalar? Tunceli (Dersim) Da?lar? bombalanm?yor mu? Ay?p de?il mi? Dü?man topraklar? m? buralar? Türk Ordusu kendi topraklar?n? bombalayamaz: Uluslararas? suçtur! Kendi askerini may?nla havaya uçurup PKK’nin üzerine atan Türk Ordusu de?il miydi? Bir sorun varsa çözün! Ba?bakan Erdo?an’?n yeni ?çi?leri Bakan?’na bir bak?n! 13 ?ehit eylemiyle ilgili ?u söylediklerine bak?n: “Herkesin akl?n? ba??na almas? gerekiyor. Bu ülke özgürlüklerin alabildi?ince var oldu?u ve doya doya ya?and??? bir ülke!” Böylesine bir ?ahs? nas?l Bakan yapars?n?z? Özgürlü?ün tan?m?n? bilmeyen bir ?ahs? ne hakla Bakan yapars?n?z? Bu ülkede onlarca gazeteciniz hapislerde oldu?unu bu Bakan bilmiyor mu? Bu devletin polisinin hâlâ i?kence yapt???ndan haberi yok mudur? Bu ülkede ?imdilerde dahi faili meçhullerin ya?and???ndan bihaber midir? 17 bin faili meçhulün(!) dosya kapa?? henüz aç?lmad? bile? Bakan bunlardan habersiz görünüyor. Yeni kabine bu tip insanlarla doluysa çok mutlu(!) olaca??z demektir. AB’ye girmeye ne gerek var efendim, zaten doya doya özgürlükleri ya?am?yor muyuz(?!) AYIPTIR BE(!)

Bu ?ehit edilme olay?n? ERGENEKONVAR? bir eylem sonucu yap?ld???n? dü?ünüyorum. Biri insanlar? bombayla yak?yor. Ve insanlar kaçam?yor! El bombas? en fazla (askerler çat??mada yan yana durmayacaklar?ndan) 2-3 ki?i öldürür. El bombas? 13 askeri yakar m?? Genelkurmay’? “sivil savc?l?k” mutlaka dinlemelidir, bunu sorgulamal?d?r. Di?er taraftan DTK tek ba??na Demokratik Özerklik ilan edebiliyor. Bu do?ru tav?r de?ildir! DTK böyle bir karar? tek ba??na vermemeli. Daha “Demokratik Özerklik” nedir, bilinmiyor. E?er Kürtlere bir “statü” verilecekse TC devletiyle birlikte olmal?d?r bu. TC ile anla?madan öyle kendi ba??na karar almak ve istedi?in gibi yürürlü?e koymak hatal? davran??lard?r. Bu saatten sonra kimse tek ba??na karar veremez, ne devlet ne DTK! Bir uzla?ma, bir akl?selim yol(u) bulunmal?d?r. ?stemler ete kemi?e bürünmeden neler ilan ediliyor? Nas?l geçerli olacak? Türk halk?n? nas?l ikna edeceksiniz? Birlikte ve isteyerek her ?ey olmal?d?r. Öyle bir yol izlenmeli ki, MHP dahi ikna olmal?d?r? Bunun yolu bulunmal?d?r. Sözde “eylemsizlik” var. Ya eylemlilik hali olsa ne olurdu? Bu sava??n böyle sürmesini kimse isteyemez. Art?k “gizli(!)” oyunlara da son vermek gerekir. Hatip Dicle’nin yerine h?rs?zlamas?na atad???n?z vekili ?nsan Haklar? Komisyonu’na getiriyorsunuz? Oya Eronat h?rs?zlamas?na vekil tayin edilmi?tir. Ba?bakan’?n onu derhal istifa ettirmesi gerekir. Bu, “Bar??” için iyi bir ba?lang?ç olabilir. Muhatap olarak Kürtlerin (DTK, BDP, PKK ve Öcalan’?n) istemleri de ete kemi?e bürünmelidir. Ve verilecek statü kar??l?kl? r?za ile olur. Kar??l?kl? r?za olmadan bar?? do?maz. Hak, hukuk, adalet, e?itlik ve özgürlük gözetilerek evrensel de?erleri kabullenmek gerekir.

bulent.tekin@pen.org.tr

NOT: Bu yaz? G?rg?r Dergisi'nin son say?s?nda yay?nlanm??t?r.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri