forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .


SLEYMAN KARACA

Szn bitti?i yerde nutkunuz tutuldu?unda, suskunlu?unuzla belki ok ?ey anlat?rs?n?z. Ancak, muhatab?n?z, suskunlu?unuzun ve aresizli?inizin tan??? de?ilse, ona duygu ve d?ncelerinizi bir ?ekilde hissettirmenin; akl?na ve vicdan?na ula?man?n en kestirme yolu, duygu ve d?ncelerinizi yaz?ya dkp muhatab?n?za ula?t?rmakt?r.


Bu karineden hareketle, ya?amakta oldu?umuz toplumsal travma kar??s?ndaki duygular?m? ula?abilece?im herkesle payla?mak ve onlar?n da bu sessiz ??l??? kendilerinin uygun grd? her merci ve mevkidekilere yans?tmalar?na bir ba?lang? yapmak.

 

Dile?im, ba?ta internet medyas? editr ve okuyucular? olmak zere, tm di?er medya kurum ve kurulu?lar?n?n, sivil toplum rgtlerinin konuya ili?kin d?nce ve kanaatlerini en st seviyede dillendirmeleri ve bir ortak ak?l noktas?nda konsenss temin etmeleridir.

 

Kendi ad?ma, Trkiye Byk Millet Meclisinde bizi temsil eden tm Milletvekillerine fert fert ula?mas? dile?imle d?ndklerimi kamuoyu ile payla?arak sunmak istiyorum:

 

Say?n Milletvekilim,

 

Hepimizin yre?ini burkan, insanl?kla ili?kilendirilmesi mmkn olmayan Mardinde ya?anan vah?etin detaylar? hepimiz gibi sizin taraf?n?zdan da bilinmektedir. Bulundu?unuz mevki itibariyle s?radan bir vatanda? olarak bizim bilemedi?imiz detaylara da vak?f olman?z do?ald?r.

 

Szn etti?im olay, Mardinde 44+3 ki?inin hayat?n? kaybetti?i katliam?n, Trkiyede yeniden idam cezas?n?n gzden geirilmesi gereklili?ini ortaya koydu?unu ve bunu sizlerden diledi?imizi ifade etmek iin bu e-maili yaz?yorum.

 

Terrist Abdullah calan?n Trkiyeye teslimi sonras? o gnn konjktr iinde TBMM idam cezas?n? kald?rd?. Ki?isel olarak onaylamad???m, ama parlamentonun verdi?i karara sayg?mdan o konuya ili?kin d?nce ve de?erlendirmelerimi bu e-mailin konusu d???nda tutarak, bugn idam cezas?n?n mutlaka yeniden gndeme getirilmesi ve yasala?t?r?lmas?n?n gereklili?ine inan?yorum.

 

Mardinde ya?anan vah?etin zanl?lar?ndan ?u saat itibariyle yakalanan 12 ki?iden 8i tutuklanm??sa da bunlar?n gerek failler olmas?na kanaat getirildi?i takdirde san?r?m a??rla?t?r?lm?? mebbet hapis cezas? alacaklard?r. Bu srecin e?itli infaz bo?luklar?ndan yararlanarak 15 bilemediniz 20 y?l sonra, -insan?n kan?n? donduran, insanl?k d??? bu vah?ete imza atan caniler- toplum hayat?na yeniden kat?lacaklar, yani zgr hayata dneceklerdir.

 

Bugn tm toplum katmanlar?nda k?nanan, lanetlenen eylem; aradan geen srede tarihin unutulmu?lu?u iinde gndemden ?km?? olacakt?r. Ancak bunun istisnalar? var ve i?te bu istisnay? dikkatinize sunmak istiyorum.

 

Katliamdan bir ?ekilde kurtulan 8-10 ya??ndaki ksz ve yetimler, tm yak?nlar?n?n, btn slalesinin kkn kurutaca??z ama ve hedefli canili?in faillerinin zgrl?e ad?m att?klar?n? duyduklar?/?rendikleri anda, ak?llar?na ilk gelecek olan ve tm zihin fonksiyonlar?n? esir alacak olan ?hkak-? Hak duygusudur. Ki, bu duyguyu normal yollardan, e?itimle, terapiyle, sab?r dilemekle, lanet okumakla, kaderin sonucu diye yorumlamakla frenlemek mmkn de?ildir. ??lenen vah?et, szn bitti?i noktadaki a?klanamazl???n, ancak hak edilen adil bir kararla kar??l?k bulaca??n? sizler de takdir edersiniz.. ki, bu vah?etin kar??l??? da, giderek konforlu bir bedava ya?am alan? haline gelen ceza infaz kurumlar?nda devletin bak?m ve gzetiminden en st seviyede yararland?ktan sonra zgrl? hak etmek olmamal?d?r.

 

?imdi bu vesileyle Do?u ve Gneydo?udaki insanlar?m?z?n ya?ad??? yoksulluk, aresizlik, kimsesizlik zerinden feodalitenin vazgeilmez dayana?? ac?mas?z tre ve geleneklerle mcadelenin tart???lmas?, bir adli ceza bo?lu?unu glgelememelidir. Elbette bu ?kmazlar?m?z gerek brokrasi, gerek akademik ve gerekse sosyal sorumluluk ta??yan tm sivil kesimlerce tart???lmal? ve ?k?? yollar? aranmal?; ortak akl?n kabul edece?i tm ?k?? yollar? da geciktirilmeksizin uygulamaya konmal?d?r.

 

?nsanl?k de?erlerinden bu kadar uzakla?man?n nas?l bir anlay??a oturtulabilece?ini, buna kar??l?k al?nabilecek her trl maddi ve manevi tedbirlerin ncelikli olarak bilimsel olarak tespiti ve icrac? mercilerce de ciddiyetle ele al?n?p sab?rla uygulamaya konmas? ve srdrlmesindeki zarurete de itiraz?m?z olmaz, buna kimsenin de itiraz? olmaz, olamaz.

 

?tirazi kayg?m; ceza kanunlar?m?zdaki baz? fillere kar?? konulan meyyidelerden mebbet ve a??rla?t?r?lm?? mebbet cezalar?n, infazlar? itibariyle vicdanlar? tatmin etmekten uzak bulunduklar?n?n bilinmesi ve kabullenilmesidir. Elbette, idam cezas?n?n cevfel kalem verilecek bir ceza olmad??? gibi, cezaya muhatap olan?n yak?nlar?nca bile asgari seviyede bir kabulleni?i do?uracak tm yarg? merhalelerinden getikten sonra- Milli ?radenin yans?ma oda?? TBMMnin onay? ile infaz edilebilmelidir. Bunun prosedrn elbette Yasama ve Yarg? erkini elinde tutan merciler, kendilerini ilgilendiren her a?amada tm boyutlar?yla de?erlendireceklerdir. Ama ya?ad???m?z a??n getirdi?i ylesine baz? durumlar var ki, bunun hem cayd?r?c? hem de vicdani kanaatlerdeki yeri ancak ve ancak idamla kar??l???n? bulmaktad?r. Bu konu art?k, geciktirilmeden parlamentonun gndemine getirilmeli ve bir an nce, insanlar?n kendi adaletini kendi infaz etme isteminin nne geilmelidir.

E Mail: skaraca51@hotmail.com

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri