forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

BAHATT?N A?DA?/ LONDRA

bahattinncagEski Genelkurmay Ba?kan? Ya?ar Bykan?t, geenlerde nemli bir itirafta bulundu.

Bu devlet hasta diye. o?u kimse bu serzeni?i, dz ve olumsuz alg?lad?. Bunun arkas?ndaki, sevindirici, k?smen de olsa radikal geli?meyi gremedi.

Bykan?t, hangi devletten bahsediyor, derin devletten mi, grnrde olandan m? !

Derin devlet kavram?n?n bir aldatmaca (manplasyon) oldu?unu, grneni saklamak iin bir ara olarak kullan?ld???n? biliyoruz.

Derin devlet denilen ?ey, gerekte As?l Devlet.

Yani y?llard?r perde arkas?nda durup, partileri, hkmetleri bir kukla gibi idare eden devlet.

Bu as?l devletin hangi kurumlardan olu?tu?unu daha nce bir ka yaz?m?zda belirtmi?tik.

?imdi tekrar etmekte fayda var.

Bu as?l devlet, a??a??daki ba?l?ca ?u kurumlardan meydana geliyor;

Genel Kurmay (TSK), TSKn?n bir uzant?s? olan MGK, Cumhurba?kanl???, Milli Gvenlik Siyaset Belgesi (G?ZL? ANAYASA),

Anayasa Mahkemesi, Yksek Yarg? Organlar?, CHP, Barolar Birli?i, Cumhuriyet Gazetesi, M?T, TTK, TDK, Medyadaki uzant?lar, vb.

Bu yukar?daki olu?um, halka ra?men lkenin gerek sahiplerinin kendileri oldu?unu d?nyor.

?imdiye kadar temayl bu do?rultuda seyretti.

Ne zaman ki bu tekere omak sokuldu, i?in seyri de de?i?ti.

Cumhurba?kanl???, byk kavgalara ra?men bu grubun elinden ?kt?.

Ergenekon operasyonlar?yla, polis te?kilat?n?n etkinli?i hissedilmeye ba?land?.

Sivil-asker ayr?m? yap?lmadan teknik dinlemeler o?al?nca, baz? gerekler gn yzne ?kmaya ba?lad?.

Ba?ta internet medyas? olmak zere (Ki Bykan?t, internetten rahats?zl???n? 32.gnde dile getirdi)

Baz? medya organlar? sayesinde merkez medyan?n kamuoyunu biimlendirme gc azalt?ld?.

Bykan?t?n elinden oyunca?? al?nan bir ocuk gibi s?zlanmas?n?n ba?l?ca nedenleri bunlar.

Eskisi gibi at ko?turamayacak olmalar?.

BYKANIT, DER?N DEVLET? GRMEM?? !

Eski Genelkurmay Ba?kan? Ya?ar Bykan?t, 32.gnde kendi iinde birbiriyle eli?en, manpilatif bir ok ?ey syledi. Mehmet Ali Birand ve R?dvan Akar da konuklar?n? zmemek ad?na fazla da zerine gitmedi.

BBCde Stephen John Sackurun sundu?u HARDtalk tarz? bir syle?i yap?lsayd?, di?e dokunur daha somut bilgiler edinmi? olurduk.

You tubeden bile korkulan bir lkede HARDtalk gibi bir program istemek hayal.

32.gnde Bykan?ta soruyorlar, Derin devleti grdnz m? diye.

Ben bilmiyorum kim oldu?unu, E?er olmu? olsayd? ben de 53 y?l iersinde grrdm...

Say?n Bykan?t, aynalar? ortadan kald?r?rsan?z tabii ki gremezsiniz.

Bykan?t, bir ara ,PKK kamplar? bizim iin art?k BBG evi gibidemi?ti.

Kimse de ?k?p, ?imdiye kadar byle bir ?eyi niin yapmad?n?z.

Bu zafiyetden dolay? ?imdiye kadar len binlerce askerin suu nediye sormad?.

Genelkurmay Ba?kan? ?lker Ba?bu?, ilk kez Krt kimli?inden bahsediyor.

Yani kart kurtdan, Krte...

Peki bunu syleyecektiniz 25 y?l niye beklediniz.

Bu tart??malar yznden len binlerce gencin hi mi k?ymetiharbiyesi yok.

Bykan?ta soruyorlar, Trkiye profesyonel orduya gemeli mi? diye

Yan?t, Mevcut askeri bteyi bu kez iki ile arpman?z gerekirdiyor.

Trkesi; asker ucuz, ne gerek var ayr?ca bir klfete!

***

Bykan?t?n Hasta dedi?i devletinin bizi getirdi?i nokta ortada.

Onun iin bu hasta devlet bir an nce lmeli.

lmeli ki gerek halk devletinin n a?ls?n.

E MA?L: bahacagdas@yahoo.com.tr

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri