forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

BU ADAMI S?Z BATIRDINIZ!

Aktif .

ET?KETLER:Ahmet Kekeç

 AHMET KEKEÇ

Tarih bir gün Ayd?n Do?an’? yazacak, onun ne büyük bir demokrat oldu?unu ortaya ç?karacak ve hepimiz utanaca??z.Bunu, Ertu?rul Özkök söylüyor.

Benzeri ?eyleri, Mustafa Balbay’?n günlükleri de?ifre edildi?inde di?er silah?orlar da söylemi?ti...

Hani, darbeyi tedvire memur pa?alardan biri, Balbay’a “Bunlar yan?m?zda de?il. Medya gücü olmadan darbe yapmak çok zor” demi?ti ya...

Patronuna “önleyici misyon” atfeden bir Hürriyet gazetesi çal??an? da, bu cümleyi alm??, çemkirir bir üslupla, “Bir de patronumuza darbeci diyorlar. Gördünüz mü, darbeyi nas?l da önlemi?, askerler nas?l da güvenmiyormu? ona” gibilerden laflar ediyordu.

Mümkündür...

Darbeye, “s?cak bakmam??” olabilir.

Bir ?eye s?cak bakmamak ba?ka, o ?eyi önlemek ba?ka.

Darbe kar??t? olmak ise bamba?ka...

??ini bilen, “malum süreç”ten dört kat büyümü? olarak ç?kan ak?ll? bir i?adam? olarak Ayd?n Do?an, “Sar?k?z” ve “Ay?????” giri?imlerine s?cak bakmam?? olabilir.

Peki, s?cak bakt??? darbeleri ne yapaca??z?

Postmodern darbeye s?cak bakan kimdi? Hangi grubun patronuydu?

Bu darbeyi tamama erdiren “Topyekün sava?”, “??i bu defa silahs?z kuvvetler halletsin”, “Pa?a Ba?kan’? hizaya soktu” man?etleri kimin gazetesinde ç?kt??

Bir gün Ayd?n Bey’in s?cak bakaca??, ?öyle dört ba?? mamur, okkal?, bol ihaleli, grubu “vergi cezas? belas?”ndan kurtaracak ?ahane bir darbe ihtimali belirdi?inde de böyle konu?acak m?s?n?z, “Darbeyi bizim patron önledi?” diyecek misiniz?

Hadi diyelim ki Ayd?n Do?an çok büyük bir demokratt?r, darbeyi tamama erdiren man?et

ler onun bilgisi haricinde at?lm??t?r...

Öyledir de zaten...

Hangi haberin öne ç?kar?laca??na, neyin man?ete çekilece?ine patronlar de?il, “kurmaylar” (yani gazete yöneticileri) karar verir.

O zaman Ayd?n Bey’i zora sokan, onu “darbe destekçisi medya patronu” konumuna dü?üren icraatlar?n alt?nda kurmay parma?? vard? ve bütün bu i?ler Ertu?rul Özkök gibi de?erlerin ba??n?n alt?ndan ç?k?yordu.

Do?ru mu?

Demek ki “vergi borcu” olarak gruba dönen bütün yanl?? icraatlar sizin marifetinizdi...

Demek ki adam? siz bat?rd?n?z... Siz bu hale getirdiniz...

Demek ki “Ayd?n Bey iyi, çevresi kötü” diyen Fehmi Koru hakl?...

Ertu?rul Özkök diyor ki, “Ayd?n Bey bir medya patronu olarak üzerine dü?en tüm görevleri sonuna kadar yerine getirdi. Sonuna kadar diyorum bak?n! Ayd?n Bey’in son 10 y?lda demokrasi konusunda oynad??? öyle roller var ki, ileride tarih onlar? ortaya ç?karacak. Bunlar ç?k?nca utanacaklar.”

?n?aallah...

?n?aallah utan?r?z...

Fakat “tarih” bu... Sa?? solu hiç belli olmuyor.

Mutlaka bizleri utand?racakt?r, mutlaka Ayd?n Do?an’?n “demokrasi konusunda oynad??? güzel rolleri” ortaya ç?karacakt?r.

Fakat ayn? tarih, Ayd?n Bey’in, “1997 y?l?nda ordunun bask?s? sonucu istifaya zorlanan ?slamc? koalisyon hükümetine kar?? benim medya organlar?m sava? verdi...” demi? bulundu?unu da yazacakt?r.

Hatta yazd? bile...

Tarihçilere kolayl?k olsun diye ?imdiden kay?tlara geçiriyorum...

Bakal?m kim daha çok utanacak!

http://www.stargazete.com/


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri