forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

 FEHM? KORU -

Bana soran pek olmaz, ama ba?ka dostlar yabanc?lar?n s?k s?k “Hergün yazacak konuyu nereden buluyorsunuz?” sorusuna muhatap olduklar?n? yazd?klar? için, böyle bir merak?n varl???ndan ben de haberdar?m.

Geçenlerde, Ba?bakan Tayyip Erdo?an da, “Her gün yaz?yorlar” diye söz etmi?ti kö?e yazarlar?ndan...

Her gün yazacak bir ?eyler bulman?n hiç de zor olmad??? bir ülkede ya??yoruz. Bir günden di?erine gündem ta??n?yor bu ülkede. ?nanm?yorsan?z, dünkü gazetelerde ç?kan “Bülent Ar?nç'a suikast” üzerine yaz?lm?? yaz?lara bak?n; pek çok yazar?n, ö?leden sonra yap?lan Genelkurmay aç?klamas?n?, dipnot olarak yaz?s?nda de?erlendirdi?ini göreceksiniz.

O ana kadar bilinenleri yalanlayan aç?klama bile önceden yaz?lm?? de?erlendirmeleri geçersiz k?lm?yor ülkemizde. Herkes her olay hakk?nda kendi bildiklerini ve de?erlendirmelerini 'resmi gerçekler' diyebilece?imiz aç?klamalardan daha önde tutuyor.

Herhalde bu durumu yazar-çizer tak?m?n?n kendini be?enmi?li?iyle aç?klayacak de?iliz. Egosu ?i?kinler için uygun bir u?ra? gibi görünse de böylelerine kö?e yazarl???n? hiç tavsiye etmem: Fazla kendine güven yazar? ters kö?eye yat?rabilir ve okurlar? önünde rezil edebilir. O yüzden ben 'resmi gerçekler' ile yazar gerçekli?i aras?ndaki farkl?l??? yazar?n kâr hanesine yazma taraftar?y?m.

Bu ülkede resmi çevrelerin egosu, egosuyla tan?nan yazarlar?nkinden daha büyük...

Son zamanlarda üzerine fazlaca gidildi?i için en çok aç?klama yapma ihtiyac? duyan kurumlar?n ba??nda gelen Genelkurmay Ba?kanl??? buna iyi bir örnek... Ba?bakan Yard?mc?s? Bülent Ar?nç'?n mahallesinde ke?if yaparken suçüstü yakalanan iki rütbeli subay?n bir 'suikast haz?rl???' içerisinde oldu?unu yalanlad? Genelkurmay; asl?nda ikili, Bülent Ar?nç'? de?il, onunla ayn? mahallede oturan ve karargâhtan bilgi s?zd?rd???ndan ku?ku duyulan bir rütbeliyi izlemekteymi?...

Dün gazetelere “Kim, nas?l kar??lad? aç?klamay??” sorusuna cevap arayan bir gözle bakt?m; vard???m sonuç ?u: ?ki rütbelinin suçüstü yap?lmas?na ilk gün kim ku?ku beyan etmi?se ayn? çizgisinde devam etmi?; kim suikast plan? iddias?n? önemsemi?se resmi aç?klamaya ra?men tavr?n? de?i?tirmemi?...

And?çlar, Da?l?ca bask?n?, ?slak imza, J?TEM gibi inkâr edilmi? gerçekler yüzünden Genelkurmay çok özel bir kurum; “Acaba yine 'ulusal güvenlik' veya 'kurumun itibar?' dü?ünülerek gerçe?in üstü mü örtülüyor?” diye dü?ündürtüyor Genelkurmay'?n tavr?... 'Resmiyet' ta??yan aç?klamalar?n ço?u benzer bir ilk tepkiyle kar??lan?yor bizde.

Bir önemli istisna ?çi?leri Bakan? Prof. Be?ir Atalay belki de... 'Demokratik aç?l?m' sürecinin koordinasyonundan sorumlu Prof. Atalay az konu?uyor ama öz konu?uyor. A?z?ndan ç?kanlar? 'senet' saymam?z? gerektirecek bir sözüne ba?l?l?k hissini muhataplar?na veriyor. Kamuoyuna aç?klamalar?nda az ?ey söyledi?i için ele?tiriliyor, ancak yan?ltt??? iddias?na hiç maruz kalm?yor. Bu tavr?n, muhataplar? üzerinde de etkisi oluyordur elbette.

?çi?leri Bakan? Prof. Atalay'?n tavr?n? önemsememiz, o tavr?n devlet sorumlulu?u ta??yan her kurum ve ki?iye örnek te?kil etmesini arzulamam?z yüzünden... Ki?iler kadar kurumlar?n da, her ne sebeple olursa olsun, gerçekleri sapt?rma, yalana ba?vurma kötü al??kanl???na dü?memesi gerekiyor. 'Yalanc? çoban' öyküsünü unutmayal?m: Bir-iki sapt?rmaca, gerçeklere dayal? aç?klamalar?n inan?l?rl???n? zedeleyebiliyor çünkü.

Türkiye çok çabuk gündem eskiten, insanlar?n olaylar?n pe?ini de?il olaylar?n insanlar?n pe?ini takip etti?i de?i?ik bir ülke; yazarlar da bu sebeple ba?ka ülkelerdeki meslekta?lar?ndan daha verimli. Sadece verimli de?il, cesur da olmalar? gerekiyor.

San?yorum takdiri de hak ediyorlar.

http://yenisafak.com.tr/


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri