Yazdır

Aktif .

 TAHA KIVANÇ-

Okurlar pek merakl?, “Son yaz?da aktard???n?z senaryo kime ait?” sorusunu kimbilir kaç ki?iden i?ittim. Dün Hürriyet'ten ö?rendi?ime göre CHP lideri Deniz Baykal da senaryoyu sirkülasyona sokanlardan...

Kat?ld??? bir TV program?nda ?unu söylemi?: “Ne diyor Özel Kuvvetler'e haber verip, 'Sizin arad???n?z muhbir ?imdi Ar?nç'la biraraya geldi, ona bilgi veriyor' diyorlar. Bulu?up Ar?nç'?n adresini veriyorlar. Sonra da 'Ar?nç'a suikast yapacaklar' diye Emniyet'e ihbar ediyorlar. Olabilir, siz e?er bir güvensizlik ortam? yarat?rsan?z bu iki kurumu birbirine dü?ürmek isteyenler her türlü fitne fesat? araya sokabilir…”

Acaba ?imdi ne dü?ünüyor Deniz Bey?

Seferberlik Tetkik Kurulu'ndaki 'kozmik' bilgilerin askerler d???nda kimse taraf?ndan görülmeyece?i bir mâl-i hülya; kap?lan kendini yan?lt?r. Yasal mevzuat, devleti ilgilendiren bir durum söz konusuysa, asker-sivil ayr?m? yapmadan, yarg?çlara her ?eye el koyma izni veriyor çünkü.

Hiç ku?kunuz olmas?n: Kutu aç?ld? ve içinden ç?kanlar göz atma f?rsat? bulanlar?n gözünü fazlas?yla açacakt?r.

Kutunun içinde neler bulundu?unu sizler bilebilecek durumdas?n?z. 'Gladio' ortak ba?l??? alt?nda faaliyet göstermi? örgütlerin özelliklerini uzmanlar?n tan?kl?klar?na ba?vurarak y?llard?r yaz?p duruyorum. 1955 y?l?nda cereyan eden '6/7 Eylül olaylar?' için “Muhte?em bir özel harp operasyonuydu” cümlesini Org. Sabri Yirmibe?o?lu'nun a?z?ndan alan ben de?ilim, ama yayg?nla?t?ran ben oldum.

Örgütün 1971-1974 y?llar? aras?nda ba?kanl???n? üstlenmi? Org. Kemal Yamak'?n 'Gölgede Kalan ?zler ve Gölgele?en Bizler' ad?n? ta??yan devasa an? kitab?ndan 'Özel Harp Dairesi' (ÖHD) hakk?nda yazd?klar?n? sizlerle payla?t???m? da hat?rlayacaks?n?z.

?smail Tansu ve kitab? 'Asl?nda Hiç Kimse Uyumuyordu' herkes uyurken bu sütunda kimbilir kaç kez de?erlendirildi.

Kemal Yamak Pa?a bir ara ad? ÖHD olan örgütün nas?l kuruldu?unu kitab?nda ?öyle anlat?yor: “ÖHD, özellikle Amerikal?lar'?n da verdi?i destekle NATO'nun 'örtülü harekât konseptine' dayanarak kurulmu? bir harekât ünitesiydi. Memleketimizin bulundu?u co?rafi mevki ve stratejik konum, böyle bir te?kilat? çok lüzumlu ve çok faydal? hale getiriyordu. 1950'li y?llarda ÖHD'nin, Gayri Nizami Harp bölümünün kurulu?u, böyle bir ihtiyaç dikkate al?narak gerçekle?mi?ti.” (s. 248)

“Para nereden geliyordu?” sorusunun cevab?n? da okuyun: “Amerikal?lar'?n özel yard?m fasl?ndan, daireye her y?l 1 milyon dolar yard?m sa?lanacak, bu yard?mlar istenirse Türkiye'de veya istenirse Amerika'da ihtiyaçlar için kullan?lacak, Amerika'dan sat?n al?nacak teknik malzeme ve silâhlar için ödemeler, bu paradan mahsup edilecekti.” (s.254)

An? kitaplar? ö?retici oluyor. Yamak Pa?a'n?n uzun isimli kitab?nda Özel Harp ile partiler ili?kisine de yer veriliyordu. Eski bir olaydan k?zd??? Bülent Ecevit'e cevap verirken “CHP'de Özel Harp unsurlar? var” if?aat?n? yapm??t? Org. Yamak...

Ecevit 1978'de üstlendi?i ba?bakanl??? döneminde Sar?kam??'ta, Org. Sabri Yirmibe?o?lu'yla görü?ürken, MHP ilçe ba?kan?n?n örgüt üyesi oldu?unu ö?renmi?, bu bilgiyi kendisine saklamak yerine fâ? edivermi?ti. Yamak Pa?a buna k?zm??: “Bar??ta ve bir sava? halinde MHP'liler askere al?nmay?p kendilerine ?u veya bu ?ekilde sefer görevi verilmeyecek midir? Parti gözlü?ü bu kadar kal?n caml? m?d?r? Acaba bu ki?i Say?n Ecevit'in kendi partisinden olsayd?, itiraz? olacak m?yd?? O zaman CHP'den bu te?kilatta kimse yok mu zannediliyor?”

Ard?ndan gelen if?aat muazzam dikkat çekiciydi: “Birçok kimseyi aya?a kald?raca??n? biliyorum, ama bu noktada yazmak istiyorum. Say?n Ecevit'in inand?r?c?l???na dayanarak alevlenen ve Say?n Ecevit'in zaman zaman medyan?n ilgisi için bizzat öne ç?karak söyledikleriyle devam eden bu iftira kampanyas? sürdürülürken, bu te?kilât?n içinde o zaman kendi partisinden ne kadar personelin, hatta TBMM'de birbirini hiç tan?mayan kaç milletvekilinin bulundu?unu ve bunun sadece kendi partisine ait bir durum olmad???n?, birisi söyleyiverseydi ne olurdu?” (s. 461-62).

Kitab?n yay?m?ndan sonra patlayan tart??mada Hürriyet'in (3 Ocak 2006) “Kim bunlar?” sorusuna da Kemal Yamak ?u cevab? vermi?ti: “ÖHD'ye üye olan milletvekillerinin isimlerini bilmem. Onlar gençliklerinde örgüte al?n?yor, sonra milletvekili oluyorlar. Bu da onlar?n seçilmelerindeki isabeti gösteriyor. Kimliklerini bilmiyorum, ama sonradan milletvekili olduklar?n? kesin biliyorum. Zaten onlar?n isimlerini kimse bilmez, belki örgüte alan ilk ki?i bilebilir. Çünkü hepsinin kod ad? var. Çal???rken biz onlar? kod adlar? ile ça??r?rd?k. Bir de sadece CHP'de de?il, tüm partilerde var.”

?lginç, de?il mi?

http://yenisafak.com.tr/


Untranslated Strings Designer

Hiçbiri