forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

fehmi_koruFehmi Koru bugünkü yas?s?na ilginç iki olay? kö?esine ta??m??. 28 ?ubat günlerinde iki olay? aktaran Koru, askeri vesayet alt?ndaki gazetecilerin nas?l çal??t???n? anlatm??...
FEHM? KORU'NUN YEN? ?AFAK'TAK? YAZISI


“Askeri vesayet daha iyidir”

?imdilerde “Sivil fa?izm bu, bas?n? hizaya getirdiler, diktatörlük kuracaklar” yaygaras? koparanlar? izlemek ba?ka türlü bir zevk... Y?llar içinde olu?turdu?u ili?kiler a??n? 'Bremen M?z?kac?lar? korosu' gibi kullanan bunlar?n a?ababalar?, “28 ?ubat'? desteklemi?tim, bugün de destekliyorum” demesiyle de ünlü.

Bu durumda bu tiplerin “Evet” dedikleri 28 ?ubat dönemine ait bir-iki tan?kl?k aktaral?m da, iki süreç aras?nda mukayeseye-medar bir benzerlik var m?, kendiniz karar verin.

?lk tan?kl?k y?llarca Milliyet'i Washington'da temsil etmi? Turan Yavuz'un '?kinci Vatan' kitab?ndan...

28 ?ubat'? kal?c? bir darbeye dönü?türmek isteyen cunta yönetime do?rudan el koyma haz?rl???ndad?r 1997 Haziran ortalar?nda... Ankara'da “Darbe yap?ld?, yap?lacak” heyecan? ya?anmaktad?r. Tam o s?rada, 14 Haziran'da, Milliyet “Krize ABD mesaj?” ba?l???yla ç?kar. Haberde, ABD d??i?leri bakan? Madeline Albright'?n, “Ankara'ya demokratik düzenin d???na ç?k?lmamas? gerekti?ini bildirdik” sözleri büyütülmü?tür.

ABD D??i?leri Bakan?, kendilerine de ula?an 'darbe' söylentilerine kar?? vermi?tir o beyanat?. Turan Yavuz sonras?n? kitab?nda ?öyle aktar?yor: “Tüm tepkiler, Madeline Albright taraf?ndan yap?lan aç?klamaya yönelikti. Askerler taraf?ndan ABD yönetimine yap?lan sitemler, 'Bunlar?n (hükümeti olu?turan siyasilerin, FK) darbe yap?lamayaca??na inanmalar?n? ve ona göre tav?r almalar?n? sa?l?yorsunuz' ?eklindeydi.”

Kitaptaki anlat?mdan, Turan Yavuz'un, tepkileri bir Amerikal?'dan ö?rendi?i anla??l?yor.

Devam?n? yine kitaptan okuyal?m: “Bu haberler ve özellikle Milliyet'te verili? tarz? Orgeneral Çevik Bir'i bir hayli sinirlendirmi?ti. Hemen Milliyet gazetesi sahibi Ayd?n Do?an'? arad? ve ABD d??i?leri bakan?n?n aç?klamalar?n?n neden gazetede bu kadar büyütüldü?ünü sordu. Ayd?n Do?an bu gibi durumlarda hep gazeteyi görmedi?ini, yaz? i?leri ile konu?tuktan sonra sa?l?kl? bilgi verebilece?ini söyler. Bu kez de ayn? ?eyi yapt?. Çevik Bir'e, 'Ben bir konu?ay?m, size bilgi veririm' dedi. Bu sözlerin hemen arkas?ndan Çevik Bir, Milliyet gazetesi patronu Ayd?n Do?an'a ?u uyar?y? yap?yordu: '?imdi oraya da m? iki general göndermem gerekiyor...' Ayd?n Do?an donup kalm??t?.” (s. 52-53)

Dönemin etkili ismi Org. Çevik Bir do?rudan gazete patronlar?yla i? tutmaya al??m??t?, muhabir ve yazarlarla ili?kisi emir verme biçimindeydi. Milliyet'ten Taha Akyol, 28 ?ubat'?n hayhuylu günlerinde, Org. Çevik Bir'in, Milliyet'in sahibi Ayd?n Do?an'a, gazeteden kovaca?? yazarlar?n listesini verdi?ini ?u yak?nlarda Cihan Haber dergisine aç?klad?.

Hürriyet'ten Faruk Bildirici, 'Siluetini Sevdi?imin Türkiyesi' kitab?nda, Somali'den bir Çevik Bir öyküsü nakleder:

Türk birli?ini hedef alan bir havan mermisi nöbetçi kulubesi civar?na dü?mü?; nöbetçi Mehmetçik hafif yaralanm??, ama patlaman?n ?okuyla bay?lm??... Hürriyet'in o s?rada orada bulunan muhabiri Kadir Ercan olay? gazetesine 'oldu?u gibi' geçmi?...

Çevik Bir'in habere tepkisini kitaptan okuyal?m: “Ertesi gün Bir sinirlendi. 'Ça??r?n o gazeteciyi' dedi. Ercan, hemen Bir'in huzuruna ç?kt?. Bir, onu görür görmez ba??rmaya ba?lad?: '-Nas?l yazm??s?n o haberi öyle?' '-Nas?l yazm???m Pa?am?' '-Türk askeri bay?ld? demi?sin!' '-Bay?lmad? m? Pa?am?' '-Türk askeri bay?lmaz. Türk askeri korkmaz.” Ve ard?ndan haberi nas?l yazaca??n? bildirmi?: “-Haberi öyle yazacakt?n ki, Türk birli?ine yap?lan sald?r? kahraman Mehmetçik taraf?ndan zâyiats?z olarak püskürtülmü?tür.”

“Bir dahaki sefere öyle yazar?m” sözüne itibar etmeyip “Defoool” diye yan?ndan kovdu?u Kadir Ercan'? ilk uçakla Türkiye'ye postalatm?? Çevik Bir... (s. 316-17).

“Daha iyi” dedikleri 'vesayet' bu i?te...

http://yenisafak.com.tr/


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri