forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

'KOMUTAN' KONU?UYOR 'GAZETEC?' AKTARIYOR

Aktif .

oral_calislar_280ORAL ÇALI?LAR: Darbeciler, darbe giri?imcileri, askeri vesayeti sürdürmek isteyen komutanlar vb., her dönemde medya mensuplar?ndan faydaland?lar... Hatta bu ‘faydalanma faaliyeti’nin bir bölümünü (dün de tan?k oldu?umuz gibi) aç?ktan gerçekle?tirdiler, gizlemeye bile gerek duymad?lar.

 

ORAL ÇALI?LAR'IN RAD?KAL'DE YAYINLANAN YAZISI


'Komutan' konu?uyor, 'gazeteci' aktar?yor...


Dün, CNNTürk’ün ‘Balyoz Harekât?’ plan?yla ilgili haberine ba?lanmak için telefondayd?m...
Benden önce konu?an gazeteci de ‘Balyoz Harekât?’ planlar? üzerine yorumlarda bulundu. ‘Bunlar?n hepsi uydurma’ anlam?na gelecek ifadeler kulland?. ?a??rmad?m. Daha önce ortaya ç?kan darbe planlar?nda da ‘ilk ba?vurulacak isim’ olarak TV ekranlar?nda yerini alan bir gazeteciydi bu... Sözlerine ‘yalan bunlar’ diye ba?lay?p, ‘komutanlar?n?n’ kendisine verdi?i ‘bilgileri’ aktarmak, onun ‘gazetecilik stili’ydi.
Kendisinin yorumlar? bu kez daha orijinal noktalara ula?t?. ‘Komutan’la bu konuda yapt??? görü?meyi aktar?rken plandaki ‘200 bin ki?iyi stadyumlara doldurmak’ i?inin nas?l yap?laca??na ili?kin ald??? cevaptan söz etti ve inanm?? bir edayla ?unlar? söyledi: “Komutan 200 bin ki?inin depremde nas?l stadyumlara yerle?tirilece?ini dü?ünmü?tü.” Rapora nedenle böyle bir örgütlenme yap?laca?? eklenmi?ti.
***
Gazeteci, komutan?n aç?klamalar?na bütün kalbiyle ve bütün ruhuyla inanm??t?. Elbette inanabilir, buna hakk? var...
Plan?n gerçekle?tirilmesi halinde kurulacak hükümetin listesi de yap?lm??... E?er bir darbe hükümeti de?il de bir depremden korunma hükümeti söz konusuysa insan insaf için depremden anlayan Prof. Celal ?engör, Prof. Ahmet Mete I??kara gibi isimleri listeye koymaz m??
Gazeteciye ke?ke ?u soru da sorulsayd?: “‘36 gazeteciyi de depremden korumak için mi tutuklayacaklard??’ sorusuna acaba komutan ne cevap verirdi?”
***
Gazeteciyi izlerken, darbecilerin haz?rlad??? ‘kamuoyu deste?i sa?lanmas?nda faydalan?lacak medya mensuplar?’ listesini hat?rlamadan edemedim. Darbeciler, darbe giri?imcileri, askeri vesayeti sürdürmek isteyen komutanlar vb., her dönemde medya mensuplar?ndan faydaland?lar... Hatta bu ‘faydalanma faaliyeti’nin bir bölümünü (dün de tan?k oldu?umuz gibi) aç?ktan gerçekle?tirdiler, gizlemeye bile gerek duymad?lar.
Meslek eti?iyle de insanl?k onuruyla da çeli?en bu tür i?lere alet olan gazetecilerin büyük ço?unlu?u, yapt?klar?ndan zarar görmediler. Hatta tam tersine karl? ç?kt?lar. Kitaplar yazacak malzemeler edindiler, çe?itli gazete ve TV’lerde kendilerine kolayl?kla yer buldular. ?tibar gördüler.
Ülkemizdeki çe?itli güç odaklar?n?n, medyan?n gücünden yararlanmak konusundaki isteklerininin yo?unlu?unu belirtmeye bile gerek yok... Baz? gazeteciler, ‘güç odaklar?yla i?birli?i’ni, meslekte yükselmenin en önemli ko?ulu olarak alg?l?yorlar. Onlar?n tek ilkeleri var: Gücün nereye do?ru evrildi?ini görmek ve yelkenleri ona göre ?i?irmek. ‘Güç analizi’nde yan?ld?klar? durumlarda da, ‘yeni mizansen’lere adapte olmakta zorluk çekmiyorlar.
***
Çe?itli güç odaklar?yla i?birli?ine gitmeyi, güç dalgalar?na uygun ?ekilde sörf yapmay? bir al??kanl?k, hatta bir ‘mesleki felsefe’ haline getiren gazeteciler, gazetecilik mesle?ini ola?anüstü derecede yozla?t?rd?lar. Güç odaklar?yla girdi?i ili?kilerin sonras?nda kendi kendini de neredeyse s?n?rs?z bir iktidar?n sahibi olarak görmeye ba?layan ve egosu ?i?en gazetecilerle de kar??la?t?k... Bir güç oda??n?n yan?ndayken kar??s?ndakine en a??r ifadeleri kullananlar?n, bir süre sonra saf de?i?tirip ayn? üslupla geçmi?te beraber olduklar? çevrelere hücum ettiklerine defalarca tan?k olduk... ‘Patron de?i?tiren’ gazetecilerde de benzer davran??lar gözlemledik... Toplum da giderek bu tarz davran??lara al??maya, bu tür gazetecilere ?a??rmamaya ba?lad?...
Bir ülkede liste yay?mlamay? al??kanl?k haline getiren darbeci güçlerin varl???n?n, demokrasi, hukuk devleti, insan haklar?, medya eti?i gibi kavramlarla olan uzla?maz çeli?kisini vurgulamaya gerek yok. Bir gerçek daha var ki, bu listeler ilk kez yay?mlanm?yor. Askerler, sürekli ‘bizden/ bizden olmayan’ listeleri yaparlar. Hükümetin de benzer listeler yapt??? biliniyor. Hükümet ve asker aras?nda bu aç?dan bir yakla??m paralelli?i oldu?u dü?ünülebilir. Ne olursa olsun, bir askeri müdahale amac?yla kullan?lan gazeteciler aras?nda yer alman?n gazetecilik eti?iyle ve insan onuruyla olan çeli?kisi ba?ka hiçbir ?eyle kar??la?t?r?lamaz.
Mesle?imizin tarihinin en a??r ‘töhmetler’inden birisiyle yüz yüze geldi?i bu dönemde, bu durumu f?rsat bilip içinde bulundu?umuz durumu tart??mam?zda büyük yarar oldu?unu dü?ünmekteyim. Ya?anmakta olan bu kriz, ‘Gazetecileri neden kullanmak istiyorlar?’, ‘Gazetecileri kullananlar?n Türkiye’ye verdi?i zararlar nelerdir?’, ‘Gazeteciler, çe?itli güç odaklar? taraf?ndan kullan?lmaktan, huku?a ve insan onuruna ayk?r? operasyonlara alet olmaktan kaç?nmak ve meslek ilkelerini korumak için neler yapabilirler?’ gibi sorular? cesurca tart??mak için mükemmel bir f?rsat sunuyor bize...


http://www.radikal.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri